Differentiatiestage Nefrologie Nefrologie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het aandachtsgebied nefrologie is het onderdeel van de interne geneeskunde dat zich bezighoudt met de diagnostiek en behandeling van nierziekten, van ernstige hypertensie, van verstoringen van het milieu interieur, elektrolyten en het zuur-base-evenwicht, de diagnostiek en behandeling van acute en chronische nierinsufficiëntie, alsmede met de niervervangende behandeling met hemodialyse, hemo (dia)filtratie, peritoneale dialyse en niertransplantatie.

Na 24 maanden heeft de aios diepgaande kennis van:

 • Klinische presentatie, de diagnostiek en behandeling van nierziekten, renale en renovasculaire hypertensie, verstoringen van het milieu intérieur, elektrolyten en het zuur-base-evenwicht, acute en chronische nierinsufficiëntie inclusief voedingsaspecten en diagnostiek en behandeling van bloedarmoede en botstofwisselingsstoornissen;
 • Nierfunctie vervangende behandeling met hemodialyse, hemo (dia) filtratie, peritoneale dialyse en niertransplantatie;
 • Nierfysiologie;
 • Immunologie;
 • Nefropathologie;
 • Nefrogenetica;
 • Beeldvormende technieken;
 • Evaluatie van postmortale en levende nierdonoren.

Na 24 maanden is de aios in staat om:

 • De indicatie voor een percutane nierbiopsie in zowel een natieve nier als een transplantatie nier te stellen en de verrichten te begeleiden (minimaal 10 tijdens opleiding);
 • Een urinesediment te beoordelen;
 • Een centraal veneuze katheter voor extra extracorporele circulatie (onder echo geleide) in te brengen (minimaal 15 tijdens opleiding);
 • Adequaat samen te werken met de vaatchirurg, transplantatiechirurg, uroloog, interventieradioloog, immunoloog,  transplantatie-immunoloog, klinisch geneticus, nefropatholoog en de gynaecoloog;
 • Leiding te geven aan het team dat betrokken is bij de dialysebehandeling, zoals dialyseverpleegkundigen, diëtisten en maatschappelijk werkers.

De aios heeft inzicht om:

 • De ondersteunende zorg en psychosociale begeleiding van patiënten die afhankelijk zijn van chronische nierfunctie vervangende behandeling en hun familie;
 • Het management van de dialyseafdeling;
 • De controle van de kwaliteit van de (dialyse) afdeling/behandeling.

Hoe ga ik leren?

De volgende stages behoren tot de differentiatie:

Klinische stage
De afdeling nefrologie heeft meestal tussen de tien en zestien nefrologische patiënten opgenomen. Er liggen patiënten die een niertransplantatie ondergaan, van een levende of overleden donor, en patiënten die in het verleden een transplantatie hebben ondergaan maar worden opgenomen wegens intercurrent probleem, zoals een infectie. Verder liggen er dialysepatiënten, die zijn opgenomen wegens een intercurrent probleem en patiënten met nefrologische aandoening zoals acute en/of chronische nierinsufficiëntie. De patiënten zijn zowel interne als postoperatieve patiënten die vaak semi-intensieve behandeling nodig hebben. Problemen met de water- en zouthuishouding spelen hierbij een grote rol. Tijdens deze stage wordt geparticipeerd in de nefropathologiebespreking, radiologiebespreking, urologiebespreking en andere multidisciplinaire besprekingen. Dagelijks zijn er minimaal 2 supervisiemomenten, daarnaast worden de opgenomen patiënten 3 maal per week plenair besproken: bij de weekeind overdracht op maandag, bij de grote visite op woensdag en bij de weekeind overdracht op vrijdag.

Dialysestage
Vier leden van de staf zijn specifiek verbonden aan de dialyseafdeling. Gedurende de stage doet de aios ervaring op met hemodialyse en peritoneale dialyse bij patiënten met acute en chronische nierinsufficiëntie. De stage omvat tevens kennisneming van de hemodialyse en hemofiltratie apparatuur, kunstnieren en peritoneale dialyse vloeistoffen. Actieve participatie wordt verwacht bij de watercommissie vergaderingen, de accreditaties van de dialyse afdeling en de MDO’s.

Transplantatiestage
De transplantatie afdeling is een nationaal erkende niertransplantatie afdeling. Hier liggen patiënten ten behoeve van niertransplantatie en getransplanteerde patiënten met complicaties. Tijdens de stage begeleidt de aios ten minste 20 niertransplantaties. De aios doet kennis en ervaring op met de pre-transplantatie zorg en het postoperatieve traject. Tevens participeert de aios in de niertransplantatie polikliniek en in de evaluatie van potentiële nier donoren (zowel levend als postmortaal). De aios doet ervaring op met nierbiopsieën uit getransplanteerde nieren. Er is een vast team van transplantatie nefrologen die de transplantatie specifieke problematiek superviseren.

Poliklinische stage
Na een inwerkperiode van circa drie maanden heeft de aios gedurende de gehele opleiding gemiddeld anderhalve dagdeel per week poliklinische werkzaamheden. Deze stage wordt gecombineerd met andere stages.
Op de polikliniek nefrologie worden nieuw verwezen patiënten gezien en de eigen klinische patiënten gecontroleerd na opname. Er wordt nadrukkelijk naar gestreefd voldoende ervaring met pre-dialyse begeleiding op te bouwen (ten minste 20 patiënten). Tevens worden op deze algemene nefrologie polikliniek ook patiënten gecontroleerd (kort) na transplantatie. Tijdens deze stage heeft de aios een vaste begeleider waarmee minimaal eenmaal per week wordt overlegd.

Nefrologische consultenstage
Hierin worden de nefrologische consulten binnen de interne geneeskunde verricht, alsmede die bij andere specialismen waaronder de intensive care en de hartbewaking. Deze stage wordt meestal gecombineerd met een of meerdere andere stages (bijvoorbeeld polikliniek en afdeling(ssupervisie)).

Supervisie stage

Aan het einde van de differentiatie bieden wij differentianten de mogelijkheid om AIOS te superviseren, aangezien dit vaak ook een taak is van de nefroloog. Hierbij wordt differentiant gecoached door een ervaren staflid.

Show-and-tell

De opleiding vindt plaats op de afdeling, op de polikliniek en op de dialyseafdeling van het UMC Utrecht. Het UMC Utrecht werkt in de opleiding samen met het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein waardoor een deel van de opleiding, de dialysestage en de poliklinische stage, gevolgd kunnen worden in het St. Antonius.

Het UMC Utrecht biedt een veelzijdige opleiding tot nefroloog dan wel differentiatiestage nefrologie aan, waarbij de nefrologie in de volle breedte wordt uitgeoefend. Per jaar vinden er circa 65 niertransplantaties plaats. Op de dialyseafdeling worden alle vormen van dialyse uitgevoerd: hemodialyse, hemodiafiltratie en peritoneale dialyse. Klinische aandachtsgebieden zijn: erfelijke nierziekten, nierziekte en zwangerschap, hypertensie, HIV en nierziekte en innovatieve vormen van dialyse.

Wij hechten er groot belang aan dat de aios aanleert goed over patiënten na te denken. Kennisoverdracht maar ook discussie over patiënten en zelfstudie over klinische problemen zijn integrale en belangrijke onderdelen van de stage. Het aanleren van een gedegen kennis van de pathofysiologie is een essentieel onderdeel van de stage.  Daarnaast bieden wij de mogelijkheid aan de nefrologen in opleiding om aan een eigen profiel binnen de nefrologie te werken, herbij valt te denken aan een wetenschappelijk profiel of klinisch profiel. Het is onze stellige ambitie om van iedere differentiant een goede en veelzijdig opgeleide nefroloog te maken waarbij de ambities en kwaliteiten van de individuele dokter maximaal tot hun recht komen.

Samenwerkende instellingen

St. Antonius Ziekenhuis

Sollicitatie en contact

Wil je meer weten over de opleiding tot internist in Utrecht? Kijk op onze website: https://www.rocuinternegeneeskunde.nl/

Voor vragen en mogelijkheden met betrekking tot de differentiatie kun je contact opnemen met dr. Maarten Rookmaaker (internist-nefroloog) via telefoonnummer 088-7571696 of via M.Rookmaaker@umcutrecht.nl.

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen