Gebruikersvoorwaarden

De website Opleidingsetalage.nl (hierna: “de Opleidingsetalage”) is eigendom van en wordt beheerd door de Federatie Medisch Specialisten (“de Federatie"). Via de Opleidingsetalage kunnen Instellingen opleidingen en stages aanbieden. Aios kunnen via de Opleidingsetalage zoeken naar opleidingen en stages die optimaal aansluiten bij hetgeen zij willen leren. De opleidingen en stages worden zonder tussenkomst van de Federatie rechtstreeks door de Instellingen, die deze opleidingen en stages aanbieden, in de Opleidingsetalage gepubliceerd.

Deze gebruikersvoorwaarden gelden zowel voor de Instelling die Informatie via de Opleidingsetalage openbaar wenst te maken, als voor de aios die gebruik wenst te maken van die Informatie.  Door gebruik te maken van de Opleidingsetalage heeft de Instelling de gebruikersvoorwaarden voor de Opleidingsetalage geaccordeerd. Zijn er twijfels aangaande deze voorwaarden neem dan contact op met ons via etalage@demedischspecialist.nl.

1. Algemeen

De Opleidingsetalage wordt mogelijk gemaakt door de Federatie Medisch Specialisten.

2. Definities

Informatie: Alle via een Instelling op Opleidingsetalage openbaar gemaakte gegevens omtrent opleidingen, stages en of contactpersonen dienaangaande - daaronder ook begrepen door de Instelling toegevoegd beeld- of geluidsmateriaal in welk vorm of uiting dan ook.

Instelling: iedere zorginstelling die Informatie op de Opleidingsetalage wenst te plaatsen.

Contactpersoon: de persoon die namens een Instelling bevoegd is om Informatie op de Opleidingsetalage openbaar te maken.

Inloggegevens: De inlognaam, het wachtwoord, de pincode of een andere wijze om uw authenticiteit vast te stellen, waarmee een Contactpersoon toegang tot de Opleidingsetalage verkrijgt.

Apparatuur: De (rand)apparatuur waarmee de Instelling gebruik maakt van de Opleidingsetalage, inclusief het daarbij behorende besturingssysteem.

3. Gebruik van de Opleidingsetalage

3.1.    Om Informatie op de Opleidingsetalage te kunnen plaatsen wijst een Instelling een Contactpersoon aan. Deze Contactpersoon dient eerst een account aan te maken, waarna de Contactpersoon kan inloggen met zijn of haar Inloggegevens.

3.2.    Voor het aanmaken van een account is het noodzakelijk om enkele persoonsgegevens te verwerken. Op deze verwerking is de privacyverklaring van de Federatie van toepassing. Klik hier voor de privacyverklaring.

3.3.    Om zorgvuldig om te gaan met de Inloggegevens en misbruik te voorkomen, dient de Contactpersoon de Inloggegevens altijd geheim te houden. De Inloggegevens mogen in geen geval aan derden worden verstrekt.

3.4.    Indien de Instelling een andere Contactpersoon aanwijst, dan is zij er zelf voor verantwoordelijk dat het account van de eerdere Contactpersoon wordt verwijderd.

4. Zorgvuldig omgaan met de Opleidingsetalage

4.1.    Om goed en veilig gebruik te kunnen maken van de Opleidingsetalage dient de Instelling te zorgen voor de juiste Apparatuur.

4.2.    Om misbruik en/of storingen en/of andere problemen te voorkomen, dient de Instelling ervoor zorgen dat haar Apparatuur en verbindingen voldoende zijn beveiligd tegen onbevoegd gebruik door derden, malware, trojan horses en virussen. 

5. Kosten

De Federatie brengt voor het gebruik van de Opleidingsetalage geen kosten in rekening.

6. Veiligheidsmaatregelen

6.1.    De Instelling is verantwoordelijk voor het gebruik van de Opleidingsetalage en de Informatie die zij op de Opleidingsetalage plaatst. 

6.2.    De Instelling dient alle aanwijzingen en voorschriften van de Federatie die worden gegeven in verband met het gebruik van de Opleidingsetalage op te volgen. Oneigenlijk gebruik van de Opleidingsetalage is niet toegestaan. De Federatie is gerechtigd om de toegang tot de Opleidingsetalage te blokkeren onder meer in het geval van misbruik of onbevoegd gebruik daarvan.

6.3.    Als de Instelling of Contactpersoon denkt dat de Opleidingsetalage niet veilig meer kan worden gebruikt, als Inloggegevens bij een derde bekend zijn of als er andere soortgelijke indicaties zijn, dient dit direct aan de Federatie meegedeeld te worden. De Federatie kan dan waar mogelijke beveiligingsmaatregelen nemen zoals het blokkeren van de toegang tot de Opleidingsetalage. 

7. Aansprakelijkheid

7.1.     De Federatie spant zich in om de Opleidingsetalage ter beschikking te stellen. Ondanks voortdurende aandacht, zorg en waarborgen, kan de Federatie niet garanderen dat de Opleidingsetalage foutloos, ononderbroken en virusvrij zal functioneren. De Federatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen van eventuele onjuistheden in de Informatie die via de Opleidingsetalage wordt ontsloten of voor andersoortige gevolgen die voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik van de Opleidingsetalage.

7.2.    Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de Informatie op de Opleidingsetalage. De Instelling vrijwaart de Federatie voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de Informatie die de Instelling op de Opleidingsetalage openbaar maakt.

7.3.    De Federatie kan op ieder gewenst moment het aanbieden van de Opleidingsetalage staken of aanpassen.

7.4.    De Federatie noch enige van haar medewerkers is, uit welke hoofde dan ook, aansprakelijk voor enige schade of kosten van de Instelling of van derden als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de Opleidingsetalage, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de Federatie althans haar medewerkers.

7.5.    De Opleidingsetalage kan banners en links bevatten naar externe internetpagina’s. De Federatie is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze externe internetpagina’s en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

8. Intellectuele eigendom

Het is niet toegestaan enig onderdeel van de Opleidingsetalage te kopiëren of te openbaren, exploiteren of op andere wijze te gebruiken, zonder voorafgaande toestemming van de Federatie.

9. Toepasselijk recht

9.1.    Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

9.2.    Alle geschillen die in verband met of voortkomend uit de Opleidingsetalage en of deze voorwaarden ontstaan, zal de Federatie eerst proberen in onderling overleg op te lossen. Lukt dat niet, dan legt de Federatie het geschil voor aan de bevoegde rechter te Utrecht.

10. Overige bepalingen

10.1.    Is of worden deze voorwaarden gedeeltelijk ongeldig , dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

10.2.    Voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten ten aanzien van de Opleidingsetalage diensten, kan contact worden opgenomen opnemen met de Federatie via etalage@demedischspecialist.nl

Laatstelijk gewijzigd: 15 april 2022