terug

Keuze stage forensische psychiatrie

Fivoor is een nieuwe zorgorganisatie gespecialiseerd in forensische en intensieve psychiatrie, met een bovenregionale functie. Fivoor is ontstaan door de fusie van Palier, onderdeel van Parnassia Groep, Aventurijn onderdeel van Altrecht GGZ en stichting de Kijvelanden. Fivoor BV en Stichting de Kijvelanden vormen een bestuurlijke eenheid. Fivoor is een dochterbedrijf van PG en Altrecht. Fivoor is gevormd om de ketenzorg voor forensische patiënten te versterken. Binnen Fivoor zijn alle niveaus van beveiliging en intensiteit van behandeling beschikbaar. Een tweede belangrijke reden is het bundelen van innovatieve ontwikkel-kracht om een impuls te geven aan de kwaliteit van zorg binnen de intensieve en forensische psychiatrie. Zo zijn wetenschappelijke activiteiten gebundeld, wordt gewerkt aan implementatie van best practice in gelijke zorgsettingen en gespecialiseerde kennis beschikbaar gesteld voor een grotere groep behandelaars en hun patiënten. Tot slot biedt de omvang van Fivoor mogelijkheden om een landelijke gesprekspartner te zijn voor dit domein. Fivoor is naast behandelinstelling ook een opleidingsinstelling. Er zijn opleidingsplaatsen/stages voor psychologen (klinisch psychologen, Gz-psychologen en psychotherapeuten), verpleegkundig specialisten en psychiaters.

Voor de opleidingsstage forensische psychiatrie zijn de locaties beperkt tot de FPA en FPK Poortugaal, het Ambulant Centrum Rotterdam en FPC De Kijvelanden. Dit opleidingsplan beschrijft de beschikbare stages in deze locaties.

Missie

Fivoor heeft een maatschappelijke opdracht: mensen behandelen die voor anderen om hen heen, voor de samenleving of voor zichzelf een gevaar vormen en ernstig grensoverschrijdend of ontwrichtend gedrag vertonen. We behandelen mensen met een psychiatrische stoornis met als doel het maatschappelijk risico op delict gedrag te voorkomen. Zo dragen we bij aan de veiligheid van de samenleving en kunnen we het perspectief voor onze patiënten op een betekenisvol bestaan verbeteren. Dat is waarom we er zijn.

Visie

Fivoor wil ambitieuze maatschappelijke resultaten behalen in het domein van de geestelijke gezondheidszorg. Die resultaten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden:

•Perspectief op een betekenisvol bestaan voor onze patiënten, mensen met ernstig grensoverschrijdend of ontwrichtend gedrag en/of ontwikkelingsstoornissen.

•Een veiligere samenleving door hooggespecialiseerde, waar mogelijk wetenschappelijk bewezen en innovatieve behandeling. Dit doen we door een optimale bijdrage te leveren aan de keten voor onze patiëntenpopulatie.

•Goed opgeleide medewerkers die waardevol werk verrichten in een veilige werkomgeving en onder optimale arbeidsomstandigheden.

Zorgaanbod

Fivoor levert een regionaal aanbod van forensische en intensieve psychiatrische zorg, met een directe toegang tot hooggespecialiseerde zorgprogramma’s. Om onze behandeling aan te laten passen bij de vraag van de patiënt, de factoren die invloed hebben op zijn gedrag, en zijn omgeving, bieden we verschillende therapieën en programma’s, die gebaseerd zijn op de laatste wetenschappelijke inzichten. Belangrijke onderdelen daarvan zijn:

 • Behandelen en leren omgaan met een ziektebeeld.
 • Afbouwen of stoppen met verslaving.
 • Leren omgaan met agressie.
 • Leren hoe je je gedrag kunt aanpassen of veranderen.
 • Leren zien waar je goed in bent en dat onwikkelen.
 • Begeleiding op verschillende levensterreinen: wonen, werk, scholing, relaties en financiën.

Visie op opleiden

Fivoor werkt voortdurend aan de kwaliteit van de medische vervolgopleidingen; traint opleiders, biedt aios discipline overstijgend onderwijs en ondersteunt de opleidingen om kwaliteit en continuïteit inzichtelijk te maken en te waarborgen.

De opleiding leidt psychiaters op conform de daarvoor geldende opleidingseisen voor de psychiater in het algemeen, conform HOOP 2.0. Tijdens de keuzestage ontwikkelt de aios zich verder in de specialisme gebonden competenties, die in de basisopleiding aandacht krijgen en verder worden uitgewerkt in de vervolgstages. Daarnaast zal tijdens de verdiepingsstage het specifiek accent aan de opleiding geven worden in het kader van het aandachtsgebied forensische psychiatrie.

Vanuit de visie aiossen goed voor te bereiden op het werken als psychiater geven wij in de opleiding ook aandacht aan de volgende aspecten: risicotaxatie en management, kennis over juridische kaders en procedures, het multidisciplinair werken, medisch leiderschap, kwaliteit van zorg, wetenschappelijk onderbouwing van behandelmodules, patiëntveiligheid, doelmatigheid, familieparticipatie, shared-decision making, value-based healthcare en, het toekomstbestendig houden van de zorg financiële zaken, omgaan met de Raad van Bestuur en financiers van de zorg.

Deze aspecten komen aan bod tijdens o.a. supervisie, mentoraat, afdelingsoverleggen, discipline-overstijgende onderwijsmomenten en deelname aan werkgroepen.

Forensisch kader

De forensische psychiatrie heeft een andere primaire uitkomstmaat (maat voor succes van behandelen) dan de reguliere GGZ. Waar in de reguliere GGZ het welzijn (of symptoomniveau) van de patiënt leidend is, is bij de forensische psychiatrie de mate van het forensische risico leidend. Een behandeling is geslaagd als het forensisch risico (de kans op terugval in crimineel gedrag) verminderd is. De aios leert in de stage risicofactoren herkennen en ze in teamverband te behandelen. Nog meer dan in de reguliere psychiatrie is de maatschappelijke context belangrijk in de behandeling, maar ook in de publieke opinie over ons vak. De aios leert deze verschillende aspecten goed kennen in de stage en leert hierbij vooral over de positie van de psychiater als medisch specialist in het krachtenveld van de forensische psychiatrie.

Samenwerken

De aios beseft zich dat hij/zij een essentieel onderdeel is van de zorg in een context die continue verandert. Dit vraagt om wendbaarheid en aanpassingsvermogen van de aios, waarbij hij samen met de opleider optrekt. Binnen deze context integreert de opleider het leerproces van de aios in de praktijkvoering. De aios maakt onderdeel uit van een multidisciplinair team rond de patiënt en ondersteunt vanuit zijn rol de behandelstaf in de uitvoering van het beleid. De aios schrijft geen medicatie voor aan onbekende patiënten die niet door de aios zijn gesproken.

Werkplezier

Werkplezier is een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen leren. De aios krijgt voldoende uitdaging, regie, autonomie, ondersteuning en opbouwende feedback binnen een prettig werk en leerklimaat. Daarnaast is er voldoende ruimte voor reflectie, ontspanning en humor om met elkaar om te gaan met soms spannende situaties of problematiek.

Samenwerking in de regio

Opleidingslocaties klinisch

Kijvelandse kade 1,Poortugaal

De FPA en FPK

In de FPA en FPK Fivoor worden mensen behandeld met een psychiatrische stoornis, waarbij een strafrechterlijke maatregel is opgelegd of sprake is van zodanig gevaar dat beveiligde zorg nodig is. Doel van de behandeling is het verkleinen van de kans dat een patiënt (opnieuw) een delict pleegt of zichzelf ernstige schade toebrengt.

Patiënten binnen de FPK en FPA hebben kunnen onder 23 strafrechtelijke maatregelen worden opgenomen, maar ook met een BOPZ-maatregel of vrijwillig. Patiënten met een strafrechtelijke maatregel kunnen worden opgenomen omdat zij door hun problematiek beschouwd worden als 'detentieongeschikt' of acht men het gewenst dat zij een psychiatrische behandeling ondergaan voor zij weer in vrijheid worden gesteld in het kader van detentiefasering. Sommige patiënten worden opgenomen met een Tbs met voorwaarden. Patiënten met een tbs met dwangverpleging kunnen alleen opgenomen worden als zij binnen een Forensisch psychiatrisch centrum voldoende verlofmogelijkheden hebben opgebouwd.

FPC de Kijvelanden, Tbs-kliniek

Tbs is een strafrechtelijke maatregel en betekent terbeschikkingstelling. De rechter legt een Tbs-maatregel op aan mensen die een ernstig misdrijf hebben gepleegd (waarop een minimale gevangenisstraf van vier jaar staat), en waarbij onderzoek uitwijst dat zij een psychiatrische ziekte of stoornis hebben. Voor het deel van het strafbare feit dat de dader wel wordt aangerekend, kan de rechter eerst een gevangenisstraf opleggen. Tbs kan alleen worden opgelegd als de veiligheid van de samenleving gevaar loopt. Tbs is dus geen straf, maar een maatregel. De kliniek behandelt zijn patiënten om te voorkomen dat zij weer een misdrijf plegen. De Kijvelanden zorgt op die manier voor een veiliger samenleving. Cijfers tonen aan dat dat ook inderdaad lukt. Van de mensen die uit de gevangenis komen gaat 70% weer in de fout. Mensen die zijn behandeld in een forensisch psychiatrisch centrum vallen veel minder vaak terug: 20% van hen pleegt weer een misdrijf. Bij opname in de kliniek hebben onze patiënten hun eventuele straf al uitgezeten. Tbs-gestelden worden in een forensisch psychiatrisch centrum verpleegd en behandeld om uiteindelijk weer terug te keren in de samenleving.

Opleidingslocatie poliklinisch

Diergaardesingel 69, Rotterdam

Behandelaanbod

Het behandelaanbod van het Ambulant Centrum Rotterdam is gebaseerd op de principes van het Risk-Need-Responsivity-model en het Good Lives Model en werkt voor volgende patiënten met norm overschrijdend gedrag bij:

 • Ontwikkelingsstoornissen;
 • Primair impulscontrole stoornissen en/of persoonlijkheidspathologie;
 • Primair impulscontrole stoornissen en/of PTSS;
 • Primair ernstige psychiatrische aandoeningen (psychotische stoornissen, bipolaire stoornissen);
 • Jongeren (tot 23 jaar)