Verplichte stage Algemeen Consultatief werken (Consultenstage)

Duur: 
4 maanden

Wat gaat de aios leren?

Je leert op adequate en efficiënte wijze advies te geven, in samenspraak met de aanvrager over internistische vraagstellingen bij patiënten die niet op de eigen afdeling behandeld worden. Na lezen van de vraagstelling en eventuele navraag voor aanvullende informatie wordt na inzage van de klinische gegevens anamnese en lichamelijk onderzoek verricht om een plan van aanpak op te stellen. Je geeft advies betreffende aanvullende diagnostiek en voorlopig beleid. In een latere fase beoordeel je de uitkomsten van de diagnostiek en besluit je tot afronding van het consult of besluit je medebehandeling in te zetten of overname van de patiënt. Organiseren en samenwerken zijn van groot belang in deze stage.

Het hoofddoel van de consultenstage is dat de aios kennis opdoet voor de beoordeling en behandeling van ziektetoestanden op het gebied van de interne geneeskunde. Hieronder valt de medebehandeling van acute klinische presentaties met ademhalingsproblemen, luchtweg pathologie, circulatoire insufficiëntie en bewustzijn stoornissen, en mede beoordeling van huid, slijmvliezen, hydratie toestand en rillingen.

De competenties die in de stage aan bod komen staan hieronder beschreven. In de vier maanden consultenstage kan een brede diversiteit van klinische presentaties en daarbij behorende competenties aan bod komen. Het is afhankelijk van het aanbod in de praktijk welke je tijdens de stage zult zien.

Er is een grote diversiteit aan klinische problematiek die in de stage aan de orde kan komen.

Hier gaat het onder andere om (maar niet beperkt tot):

 •  Pulmonale problematiek, zowel acuut als chronisch
 •  Cardiovcasculaire problematiek, zowel acuut als chronisch
 •  Neurologische problematiek, zowel acuut (bewustzijnsdalingen) als chronisch
 •  De patiënt met buikpijn
 •  Abdominale problematiek, zowel acuut als chronisch
 •  Infetieuze problematiek
 •  Rheumatologische problematiek
 •  Endocriene en metabole problematiek
 •  Electrolyt-afwijkingen
 •  Zuur-base afwijkingen

Naast de hierbij noodzakelijke medische competenties werk je verder aan de algemene competenties zoals beschreven in je eigen individueel opleidingsplan.

In afstemming met de opleider bepaal je aan welke competenties je in deze stage specifiek aandacht zult besteden. Voor een overzicht van de competenties en in welke kenmerkende beroepsactiviteiten deze aan bod komen zie het regionaal opleidingsplan van de interne geneeskunde. Onderstaande competenties komen in deze stage expliciet aan bod.

 •  Je levert effectief intercollegiaal consult.
 •  Je draagt bij aan een effectieve interdisciplinaire samenwerking en ketenzorg.
 •  Je werkt effectief en doelmatig.
 •  Je vindt snel de vereiste informatie en past deze goed toe.
 •  Je luistert goed en verkrijgt efficiënt relevante patiëntinformatie.
 •  Je bevordert de deskundigheid van studenten en andere aios.
 •  Je verzorgt voor een juiste en volledige verslaglegging in het EPD.

Hoe ga ik leren?

Gedurende de stage verricht je overdag de consulten voor alle niet interne afdelingen in het ziekenhuis. Hierbij worden 2 type seinen gedragen:

 • Consultensein van de algemene interne geneeskunde.
 • Consultensein vanuit enkele differentiaties (voor meer specifieke verdieping).

Overdag wordt de supervisie van het algemene interne sein van de consulten verricht door een vaste internist. Deze supervisor wisselt meestal na een maand.

 • Dagelijks wordt elk nieuw consult met deze supervisor overlegd.
 • Dit geldt eveneens voor einde consult.
 • Lopende consulten worden zo nodig dagelijks besproken.
 • Interne patiënten die op een niet-interne afdeling (inclusief afdeling dermatologie) zijn opgenomen, worden ook behandeld door de consulent en overlegd met deze supervisor van de consulten.

Daarnaast is er ook een wekelijkse grote visite met de superviserende internist; moeilijke patiënten worden dan besproken en langsgelopen.

Interne patiënten die op de afdeling reumatologie of geriatrie zijn opgenomen, worden door de desbetreffende zaalarts overlegd met de dienstdoende internist.

Sollicitatie en contact

Wil je meer weten over de opleiding tot internist in Utrecht? Kijk op onze website: https://www.rocuinternegeneeskunde.nl/

Voor vragen en mogelijkheden met betrekking tot de stage kun je contact opnemen met dr. Harold de Valk (stagegever en internist-endocrinoloog) via H.W.deValk@umcutrecht.nl.

 

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen