Differentiatiestage Oncologie Oncologie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het enkelvoudig profiel oncologie in het UMC Utrecht biedt een opleiding waarbij je in de klinische praktijk leert van een breed spectrum aan problematiek: zowel veel voorkomende als zeldzame ziektes, ziektegerichte en klachtgerichte benaderingen, en behandelingen in studie verband als voorbereiding op de oncologie van morgen. Leermomenten ontstaan tijdens één op één supervisie, tijdens unidisciplinaire besprekingen en gestructureerd onderwijs, en tijdens multidisciplinaire oncologie besprekingen. De opleiding wordt afgesloten met een afdelingssupervisie stage om daarmee de overgang naar de zelfstandige beroepsuitoefening geleidelijk te maken.

Na afronding van de opleiding heb je gespecialiseerde kennis van de klinische presentatie van en de diagnostische mogelijkheden tot opsporing van kanker en tot vaststelling van de uitgebreidheid hiervan. Daarbij kom je in aanraking met een grote diversiteit van ziektebeelden. Je hebt kennis van chirurgische en radiotherapeutische interventies en specifieke deskundigheid op het terrein van de indicaties tot en de complicaties van farmacotherapeutische mogelijkheden en onmogelijkheden van de behandeling van kanker. Ook ben je deskundig op het gebied van de gevolgen van kanker op korte en langere termijn, zowel medisch, als psychologisch en sociaal, daarbij gericht op de patiënt zowel als zijn/haar familie. Je bent in staat een coördinerende rol te spelen bij het opstellen van een, in het algemeen multidisciplinair, behandelprotocol. Je hebt daarbij een goed begrip van de mogelijkheden en beperkingen van protocollaire geneeskunde. Dit alles zoals verwoord in het ‘Raamplan Interne Geneeskunde 2002’ en de ‘Eindtermen Medische Oncologie’.

Hoe ga ik leren?

Klinische stage (zes maanden)
Op de afdeling zijn patiënten opgenomen ten behoeve van of als gevolg van medisch oncologische diagnostiek en/of behandelingen. Tot deze stage behoren de dagelijkse patiëntenzorg evenals de multidisciplinaire patiëntenbesprekingen met vertegenwoordigers van de afdelingen Radiotherapie, Chirurgische Oncologie, Gyneacologie, Urologie, KNO en Dermatologie.

Poliklinische werkzaamheden van 12 maanden
Tijdens deze poliklinische stage doe je kennis en ervaring op met betrekking tot de diagnostiek en behandeling van patiënten met kanker. De stage behelst minimaal 88 dagdelen, dus gemiddeld twee dagdelen spreekuur per week waarin uitsluitend patiënten uit het aandachtsgebied gezien worden.

(kennismakings)Stage in de radiotherapeutische en chirurgische benadering van kanker
Dit is een integraal onderdeel van de opleiding. Indien je dat wenst kun je in de verdiepingsstage hier dieper op in gaan.

Verdiepingsstage (zes maanden)
Deze stage kan naar keuze worden besteed aan een onderdeel van de medische oncologie. Dit kan zijn: vroeg-klinisch onderzoek, immunotherapie, palliatieve zorg, lange termijn effecten van behandeling, adolescenten oncologie, geriatrische oncologie, etc. De mogelijkheden en jouw ambities kun je met de opleider van de differentiatie bespreken.

Tijdens de gehele opleiding doe je kennis op het gebied van vakken zoals epidemiologie, pathologie, immunologie, moleculaire biologie en genetica op. Specialistische kennis verwerf je op het gebied van de zin en de interpretatie van laboratoriumdiagnostiek naast beeldvormende, cytologische, histologische en genetische diagnostiek. Het belang van de interpretatie van diagnostische en therapeutische kennis voor de individuele patiënt (zowel voor curatieve mogelijkheden enerzijds als ‘do no harm’ anderzijds) is essentieel.

Algemene competenties
Gedurende de gehele opleiding werk je verder aan je algemene competenties. In afstemming met de opleider leg je op basis van je persoonlijke verbeterpunten en ambities accenten aan in de algemene competenties die je in de differentiatie verder ontwikkelt. Specifiek voor de opleiding medische oncologie is de communicatie en begeleiding van patiënten en hun familie na een slecht nieuws gesprek en andere gesprekken met psychosociale gevolgen voor de patiënt. Daarnaast maak je kennis met datamanagement, protocolontwikkeling en protocolmanagement, de principes van klinisch vergelijkend onderzoek en statistiek.

Show-and-tell

De differentiatie Medische Oncologie is het onderdeel binnen de Interne Geneeskunde, dat zich richt op de diagnostiek en de intern geneeskundige behandeling van patiënten met kwaadaardige aandoeningen en op de complicaties van de behandeling alsmede die van de tumor. De medische oncologie is onderdeel van het UMU Utrecht. Er bestaat intensieve samenwerking voor multidisciplinaire kankerzorg, ingebed in een organisatie met alle overige geneeskundige disciplines aanwezig op academisch niveau. Daarmee bestaat een situatie voor een goede opleiding tot internist- oncoloog.

Tijdens de opleiding komt de samenwerking uitgebreid aan bod via de verschillende multidisciplinaire besprekingen. Intern zijn er deze besprekingen voor chirurgie (apart voor mamma, oesofagus/maag, colorectaal en levermetastasen), gynaecologie, hoofdhalsoncologie, urologie, endocriene oncologie, melanoom en neurologie. Extern zijn er de video consulten met de verschillende ziekenhuizen in de regio. Binnen de opleiding zijn er stages op de verpleegafdeling, de polikliniek samen met de dagbehandeling en de research unit. Verdiepingsstages bieden mogelijkheid tot eigen aanvullende keuzes. Tijdens de opleiding worden patiënten langdurig door dezelfde AIOS gezien, zodoende leer je over het beloop van ziekte en de verschillende aspecten van het vak; curatieve (waaronder ook (neo) adjuvante) en palliatieve systeemtherapieën, ondersteunende behandeling, klacht gerichte palliatie en terminale zorg.

Artsen, verpleegkundigen en psycho-sociale medewerkers zetten zich op in om kanker patiënten de best passende zorg te bieden. De afdeling oncologie heeft een eigen filosofie betreffende de zorg van de patiënten. In het inwerkboek van de medische oncologie wordt dieper ingegaan op deze filosofie.

Sollicitatie en contact

Sollicitaties, schriftelijk of per e-mail, kunt u richten aan:

UMC Utrecht, Cancer Center
T.a.v. prof. dr. P.O. Witteveen, internist-oncoloog
Huispostnummer Q.05.4.300
Postbus 85500
3508 GA  UTRECHT
Telefoon: 088 757 1653
E-mail: P.O.Witteveen@umcutrecht.nl.

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen