Differentiatiestage Hematologie Hematologie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

De enkelvoudige differentiatie van 24 maanden omvat een brede oriëntatie op het vakgebied van de hematologie, zowel de hemato-oncologie, laboratorium stages in transfusiegeneeskunde en cytomorfologie, immunologie als ook stolling en hemostase. De specifieke aandachtsgebieden van het UMC Utrecht zijn acute leukemie, stamceltransplantatie, multipel myeloom, lymfoom en myeloproliferatieve neoplasmata, hemofilie en stollingsstoornissen. Specifieke ingrepen die in de differentiatie aan bod komen zijn beenmergpuncties en eventueel het inbrengen van femoralislijnen.

In de differentiatie leer je vrijwel alle aspecten van het gehele vakgebied beheersen. De Nederlandse Vereniging voor Hematologie heeft samen met haar partners in Europa het EHA "European Hematology Curriculum" opgesteld, dit is gekoppeld aan het EHA paspoort. In dit document staat alle kennis en vaardigheden beschreven die je aan het einde van de differentiatie moet beheersen. Per onderdeel wordt ook het niveau aangegeven tot waar je het moet beheersen:

  • Level 1: Basis kennis
  • Level 2: Kennis van patho-fysiologie, epidemiologie, diagnose, prognose, verschillende therapeutische benaderingen.
  • Level 3: Voldoende inzicht en praktische integratie van kennis en vaardigheden voor een optimale diagnose en behandeling van patiënten in elke fase van hun ziekte.

Het curriculum is te uitgebreid om hier integraal op te nemen. Je kunt het raadplegen via de website van de Nederlandse Vereniging van Hematologie. Deze bevat ook de algemene competenties zoals Evidence based medicine, critical appraisal, Good clinical practice, clinical trials, pharmacovigilance, ethics, law, communications skills, Care of the elderly en End of life. Ook vind je via de website van de Nederlandse Vereniging van Hematologie meer basisinformatie over de verplichtingen in de differentiatie, en de verplichte cursussen.

Hoe ga ik leren?

Tijdens de differentiatie heeft de aios zijn/haar eigen polikliniek spreekuren, waarin nieuwe patiënten gezien en vervolgd worden, en een polikliniek stage in de van Creveldkliniek. Naast bijdrage aan de directe klinische zorg voor afdelingspatiënten is er ook supervisie van aios op de afdeling en consulten van patiënten in huis en op SEH. Je doet voorwachtdiensten voor de hematologie buiten kantoortijden. Er is eventueel een mogelijkheid om 4-6 maanden stage te lopen in het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein.

Gedurende de gehele opleiding in de differentiatie neem je deel aan de poliklinische zorg. In de eerste periode ligt de nadruk op de klinische zorg, en dan heb je een poliklinisch spreekuur. Na 4-6 maanden heb je twee dagdelen poliklinisch spreekuur en dagbehandelingsactiviteiten. Daarnaast is er een poliklinische stage in de Van Creveldkliniek. Iedere nieuwe patiënt wordt tijdens voor/na het eerste polikliniekbezoek besproken met een van de vaste stafleden en/of de vaste begeleider en tevens wordt de casus ingebracht in de eerstvolgende polikliniekbespreking. Als aios heb je per zes maanden een vaste begeleider met wie je de polikliniek voor- en nabespreekt. Met deze vaste begeleider beoordeel je ook de cytomorfologie van je eigen patienten.

Ook neem je, gedurende de gehele opleiding in de differentiatie, deel aan de consulten. De aios maken een rooster wie wanneer het consultensein draagt. Als je het sein draagt ben je het eerste aanspreekpunt voor hematologische vragen van zowel uit het ziekenhuis als daarbuiten. De consulten worden in het patiëntensysteem bijgehouden en dagelijks besproken met één van de stafleden. De aios draagt tevens de verantwoordelijkheid voor de hematologische patiënten opgenomen op andere afdelingen. Achterwacht voor de consulten is een supervisor, de supervisor voor de consulten wisselt per maand.

Gedurende minimaal 12 maanden verdeeld over de twee jaar differentiatie volg je een stage op de klinische afdeling hematologie. Gedurende deze stage ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg van de patiënten als zaalarts en in een latere fase als mede-supervisor van de aios in de keuzestage hematologie. Je woont alle hematologische patiënten besprekingen bij.

Show-and-tell

Het UMC Utrecht heeft alle oncologische zorg ondergebracht in het UMC Utrecht Cancer Center. Hier valt ook de afdeling hematologie onder. De afdeling beschikt over 25 bedden, een aferesekamer en een poliklinische spreekuurfaciliteit  met een poliklinische dagverpleging. Er is een omvangrijk stamceltransplantatieprogramma met ongeveer 65 autologe en 65 allogene stamceltransplantaties per jaar. Daarnaast is er een aparte afdeling voor stollingsstoornissen en niet-oncologische bloedziekten; de Van Creveldkliniek. Voor een aantal zeldzame erfelijke aandoeningen, zoals bloedplaatjesfunctiestoornissen en hemofilie, functioneert de afdeling als landelijk kenniscentrum.

Op de afdeling zijn elf hematologen, 2 hemofilie-artsen, en 5-7 aios werkzaam. Er zijn 2 à 3 derde of vierdejaars aios op de afdeling werkzaam als zaalarts, een physician assistant (PA) en 3 tot 5 aios die de differentiatie hematologie volgen.

De patiëntenpopulatie omvat de gehele hematologie met circa 80 verschillende aandoeningen. De patiënten hebben veel zorg nodig wat resulteert in veel herhalingsconsulten. Op de polikliniek worden per jaar ongeveer 9000 consulten verricht. Hiervan zijn ongeveer 400 nieuwe patiënten en ruim 8500 controles. De patiëntenzorg van de afdeling hematologie is voornamelijk gericht op topklinische en topreferente functies. Daarnaast is er een reguliere basisspecialistische functie, dat wil zeggen de opvang van reguliere patiënten uit de omgeving.

De afdeling heeft een vergunning voor het uitvoeren van stamceltransplantaties bij volwassenen met gebruik van stamcellen van familiedonoren, onverwante donoren en navelstrengbloed. De afdeling participeert in veel klinische studies, HOVON (Hemato-Oncologie voor Volwassenen in Nederland) studies, industrie gesponsorde studies, eigen studies, inclusief fase I studies.

Van de nieuwe patiënten heeft ongeveer 40% een hemato-oncologische aandoening met als belangrijkste categorieën het multipel myeloom en acute leukemie, naast non-Hodgkin lymfoom, de ziekte van Hodgkin, chronische myeloïde leukemie, chronische lymfatische leukemie, myeloproliferatieve ziekten en myelodysplastisch syndroom. Ongeveer 40% van de patiënten komt met een stoornis in de bloedstelping of een veneuze tromboseneiging. De afdeling is aangewezen als hemofiliebehandelcentrum.

Samenwerkende instellingen

St. Antonius Ziekenhuis

Sollicitatie en contact

Sollicitaties, schriftelijk of per e-mail, kunt u richten aan:

UMC Utrecht
T.a.v. dr. R.A.P. Raymakers, internist-hematoloog
Huispostnummer B.02.226
Postbus 85500
3508 GA  UTRECHT
Telefoon: 088 – 755 6552
E-mail: r.raymakers@umcutrecht.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen