terug

Volwassenpsychiatrie

Afdeling Stemmings- en angststoornissen Psychedelische behandelingen

Duur
6 maanden
Wat gaat de aios leren?

Per 1-4-2022 kunnen we in het UMCG een keuzestage bieden voor geïnteresseerde aios psychiatrie; behandelen met psychedelica. Ketamine, psilocybine, MDMA en andere sterk psycho-actieve stoffen worden in toenemende mate onderzocht op effectiviteit bij patiënten met psychische stoornissen, met name wanneer reguliere behandelingen onvoldoende soelaas hebben geboden. In het geval van esketamine is de intranasale behandelvorm sinds september 2021 geregistreerd bij ernstige therapieresistente depressie, en in het UCP doen we daarnaast onderzoek met orale esketamine. De behandeling met deze psycho-actieve stoffen kenmerkt zich door een combinatie van farmaco- en psychotherapie. De stage biedt de AIOS de kans om ervaring op te doen met zowel de biologische als psychotherapeutische aspecten die bij deze innovatieve behandelingen belangrijk zijn. Tevens wordt kennis gemaakt met het onderzoek naar de vele nog onbeantwoorde vragen in dit veld.

In het UCP lopen verschillende onderzoeks- en behandeltrajecten met deze nieuwe middelen; bij patiënten met therapieresistente depressie, bij oncologiepatiënten in palliatieve zorg met depressie, bij acuut suïcidale patiënten en bij bipolaire depressie. We streven ernaar middels pilotprojecten toepassing bij andere stoornissen verder te onderzoeken, te denken valt aan obsessief-compulsieve stoornis en eetstoornissen. We behandelen met ketamine (verschillende varianten), met psilocybine, en naar verwachting zullen andere behandelingen volgen. De uren direct na het innemen van deze middelen kunnen voor de patiënt intens zijn. Deskundige begeleiding is dan essentieel. De ervaringen die patiënten in een sessie opdoen worden vervolgens besproken binnen een psychotherapeutisch kader. Het mogelijk om als AIOS patiënten in verschillende stappen van het behandelproces te begeleiden. Belangrijke fases hierbij zijn o.a. indicatiestelling, voorbereiden op de behandelsessie, het (co-)begeleiden van de behandelsessie zelf, integratie- en psychotherapeutische sessies nadien, en zorgvuldige monitoring van korte en lange termijns effecten en bijwerkingen.

De AIOS is in deze stage ingebed in een enthousiast team van psychiaters, psychologen, neurowetenschappers, filosofen, verpleegkundigen, studenten en mede-AIOS, met een gezamenlijke missie om te onderzoeken of met deze nieuwe middelen de prognose van patiënten kan worden verbeterd.

De stage is primair klinisch van insteek. Meewerken aan wetenschappelijk onderzoek en publicaties behoort tot de mogelijkheden.

 

Hoe ga ik leren?

Taken:

  • Klinisch: second opinions, indicatiestelling en uitvoering van tertiaire medicamenteuze, psychotherapeutische en innovatieve behandelingen, begeleiding/behandeling van patiënten bij behandeling met psychedelica (al dan niet in studieverband), monitoring van resultaten en eventuele bijwerkingen.
  • Begeleiding; supervisie en mentoraat, specifieke opleiding in de toepassing van psychedelica bij kwetsbare patiënten.
  • Verdieping: mogelijkheid tot deelname aan (inter) nationale symposia en gerichte cursussen.

 

Show-and-tell
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling