terug

Volwassenpsychiatrie

Afdeling Stemmings- en angststoornissen - Topreferente ambulante diagnostiek en behandeling bipolaire stoornissen

Duur
6 maanden
Wat gaat de aios leren?

Patiëntenpopulatie 
Op de specialistische polikliniek bipolaire stoornissen wordt allereerst diagnostiek verricht bij patiënten waarbij het vermoeden bestaat dat er sprake is van een bipolaire stoornis. Patiënten waarbij de bipolaire stoornis is vastgesteld, al dan niet met co-morbide psychiatrische of somatische stoornissen, worden behandeld conform de daarvoor geldende richtlijnen binnen een multi-disciplinair team. Veel patiënten zijn al elders in de tweedelijns GGz behandeld en bij hen is dus sprake van een gerichte verwijzing naar het UMCG voor tertiaire zorg. Voorbeelden van tertiaire bipolaire problematiek zijn jongvolwassenen (18-28 jaar), zwangeren, somatische comorbiditeit en ongunstige beloopsvormen (bv rapid cycling, therapie-resistent).

Behandelingen
Voor de diagnostiek en het monitoren van het beloop van de bipolaire stoornis leert de AIOS gebruik te maken van speciale instrumenten/ vragenlijsten zoals de lifechart methode, YMRS en IDS. Ook maken we veel gebruik van signaleringsplannen.

De behandeling omvat zowel biologische, psycho- en vaktherapeutische als psychosociale interventies cf. de richtlijn bipolaire stoornissen. De biologische interventies omvatten de achtereenvolgende medicamenteuze stappen, inclusief klassieke MAO-remmers, als ook chronotherapie of electroconvulsieve therapie. De psychotherapeutische interventies die worden aangeboden zijn psycho-educatie, zowel individueel als in groepsverband, interpersoonlijke en sociaal ritme therapie IP-SRT, cognitieve gedragstherapie (CGT) en traumabehandeling.

In de behandeling is specifieke aandacht voor het betrekken van naasten in de behandeling, zowel in de individuele behandeling als in groepsverband. Elke nieuwe patient krijgt een kennismakingsgesprek met een relatie-en gezinstherapeut.

Wat kun je leren?
Tijdens de stage leert de AIOS niet alleen de indicaties voor deze behandelingen te stellen maar ook de behandelingen (vaak als combinatiebehandelingen) toe te passen. Hierbij kan ook veel geleerd worden van de samenwerking en het overleg met andere disciplines. Waar mogelijk zal de AIOS ook leren zwangere bipolaire patiënten te begeleiden gedurende de zwangerschap en post-partum. Ook leert de AIOS hoe bij vragen die niet vanuit de richtlijn kunnen worden beantwoord de EBM methodiek (bijvoorbeeld in de vorm van CAT’s) toe te passen. Facultatief kan er tijdens de stage ervaring worden opgedaan met ECT, systeemtherapie (waarvoor supervisie beschikbaar is.
Los van een stage gericht op patientenzorg, is binnen ons centrum een onderzoeksstage gericht op bipolaire stoornissen een optie.

Hoe ga ik leren?

Taken van de aios:

Uitvoeren van de diagnostiek bij intake, waar nodig multi-disciplinair, waarbij de voorgeschiedenis van de klachten in kaart wordt gebracht met o.a. de life-chart methode. De bevindingen bij intake worden weergeven in een uitgebreid verslag waarin met nadruk overwegingen en conclusie t.a.v. de diagnostische vraag worden weergeven.

De AIOS bespreekt met de patiënt welke zorg geïndiceerd is en komt met de patiënt een behandelplan overeen, daarnaast wordt een signaleringsplan gemaakt. Indien nodig worden behandelaren van andere disciplines (verpleegkundig specialist, systeemtherapeut, SPV, psychomotorisch therapeut, creatief therapeut, trajectbegeleider) toegevoegd aan het behandelteam waarbij de AIOS de regie voert over de totale behandeling van de patiënt en ook verantwoordelijk is voor de evaluatie en eventuele bijstelling ervan. Bij crisis beoordeelt de AIOS de eigen patiënten en stelt crisisbeleid op.

Waar mogelijk kan de AIOS ook zelf een psychotherapeutische behandeling zoals hierboven genoemd onder supervisie uitvoeren.

 

Alle opleidingsonderdelen in deze instelling