terug

Volwassenpsychiatrie

Afdeling Psychose - opname afdeling

Duur
6 maanden
Wat gaat de aios leren?

Algemene informatie

Er wordt geprotocolleerde psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek uitgevoerd met inventarisatie van psychosociale onderhoudende factoren. De behandeling omvat de meeste biologische, psychologische en sociale interventies die zijn geadviseerd in de multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie en in de Ebro Module Vroege Psychose.

Er is veel aandacht voor de uitvoering van de wet verplichte GGZ (Wvggz). Er wordt veel Cognitieve Gedragstherapie, Copingtraining en Traumabehandeling geboden bij angst, stemmenhoren en verhoogde betekenisgeving, inclusief Virtual Reality Exposure Therapy  bij sociale angst en achterdocht. Een belangrijk doel bij de meeste behandelingen is aandacht voor het herstel van sociaal-maatschappelijk functioneren, door middel van gespecialiseerde trajectbegeleiding, zoals Individuele Plaatsing en Steun bij het vinden en behouden van werk.

Zie ook de website van de afdeling.

Hoe ga ik leren?

Taken van de AIOS
De AIOS bepaalt, in overleg met de supervisor (psychiater) en na multidisciplinair afstemmen, het behandelbeleid en is de primaire behandelaar van de patiënten. Bij nieuwe patiënten vindt uitgebreide multidisciplinaire diagnostiek plaats, volgens het UCP-protocol ‘Eerste Psychosen Onderzoek’. Daarnaast vindt multidisciplinaire en transmurale behandeling plaats. Het behandelbeleid wordt door de AIOS vastgelegd in een behandelingsplan, dat in overleg met de patiënt tot stand komt.

De AIOS verdiept zich in (en raakt vertrouwd met) de medicatie-protocollen van de multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie én leert hoe antwoorden te vinden op behandelvragen waar de richtlijn(en) geen antwoorden op geven. Daarnaast verdiept de AIOS zich in de psychotherapeutische vaardigheden vanuit diverse gezichtspunten, zoals psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, copingtherapie en gezinsbegeleiding. Medebehandeling vindt plaats door de verpleegkundigen van de afdeling, de klinisch psycholoog, de sociaal psychiatrisch verpleegkundige, de psychomotore therapeut, de medisch maatschappelijk werker en de trajectbegeleider, vaak zijn ambulante behandelaren betrokken. Dit vereist goede afstemming en overzicht, de AIOS is daarbij de spil. Het leiding geven aan / samenwerken in een multidisciplinair behandelteam is daarom een belangrijk leerdoel. De AIOS bereidt de behandelplanbesprekingen voor en zit deze ook voor. Ook zit de AIOS iedere ochtend het ochtendoverleg voor.

Relatief veel van de opgenomen patiënten hebben een crisismaatregel of zorgmachtiging. Daardoor bekwaamt de AIOS zich in het schrijven van zorgplannen, geven van verplichte zorg, procedurele kwesties, aanwezig zijn bij zittingen en gehoord worden door de rechter, overleg met advocaten, PVP etc. 

Alle opleidingsonderdelen in deze instelling