terug

Volwassenpsychiatrie

Afdeling Crisis, Deeltijdbehandeling en Opname - Dagbehandeling Algemene Psychiatrie

Duur
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

.Algemene informatie:

Het algemene doel van het DAP is het opheffen van stagnatie in het sociaal maatschappelijk functioneren. Het is een intensieve, diagnose overstijgende behandeling waardoor er een grote diversiteit aan ziektebeelden wordt behandeld. Het betreft in het algemeen langer bestaande psychiatrische stoornissen, waarbij meestal persoonlijkheidsproblematiek, middelengebruik, ontwikkelingsstoornissen of cognitieve beperkingen een onderhoudende factor zijn. Soms staan deze stoornissen juist ook op de voorgrond van het ziektebeeld. De gemeenschappelijke noemer is dat de patiënten in sociaal maatschappelijk opzicht zijn vastgelopen.

Er zijn  2 behandelgroepen:

1. Maatschappij gerichte groep: Patiënten met een veelal langer durende psychiatrische voorgeschiedenis die niet meer goed functioneren op privégebied (dag-nachtritme, zelfzorg, dagstructuur en invulling), in sociale contacten (zowel kwantitatief als kwalitatief) en op maatschappelijk vlak (opleiding, werk, zinvolle dagbesteding, vrijetijdsbesteding). Doel is deze mensen weer perspectief te bieden door op een vrij gestructureerde wijze te werken aan de problemen op de verschillende levensgebieden. 

2. Inzichtgevende groep: Dit betreft patiënten waarbij het accent meer op persoonlijkheidsproblematiek ligt en die veelal zijn vastgelopen in contacten met anderen (zowel sociaal, maatschappelijk als relationeel) of in de zin van identiteits-, levensfase of individuatie vraagstukken. Veelal hebben patiënten al een basis van inzicht opgedaan, maar is het ze nog niet gelukt de vertaalslag naar de praktijk te maken. Het overkoepelende doel is dan ook inzichten verwerven in de eigen gevoelens, gedachten en gedragingen om gewapend met deze informatie toe te werken naar gedragsveranderingen en zodoende andere coping stijlen aan te leren. Voor dit proces is de groepsdynamiek van cruciaal belang.

Het betreft beide een 3-daags dagbehandelingprogramma gedurende (maximaal) zes maanden in een groep van maximaal 10 patiënten. Onderdelen van het behandelprogramma zijn beeldende therapie, psychomotore therapie, arbeidstherapie, G-training en  sociale vaardigheidstraining. De maatschappijgerichte groep heeft ook nog een maatschappij gerichte training en de inzichtgevende groep heeft ook nog het onderdeel groepsdynamische groepstherapie.

Werkwijze van het behandelteam:
De AIOS fungeert als behandelaar en stuurt de behandeling van zijn/haar patiënten aan. Hiernaast zijn er een klinisch psycholoog en klinisch/GZ psycholoog in opleiding werkzaam als behandelaar. De AIOS ontvangt supervisie van de psychiater en bij specifieke cognitief gedragstherapeutische zaken van de andere behandelaren. Afdelingsspecifieke zaken worden vooral met de behandelcoördinator besproken. Er wordt gewerkt in een multidisciplinair team (verpleegkundigen/gedragstherapeutisch medewerker, beeldende therapeut, psychomotore therapeut, arbeidstherapeut, klinisch psychologen, psychiater, arts assistent, klinisch psycholoog i.o. en administratief medewerkers). De dagelijkse gang van zaken wordt gecoördineerd door de behandelcoördinator, de medische eindverantwoordelijkheid ligt bij de psychiater.

In deze setting leert de aios:                                                               

 • Belangrijkste leerpunt zijn de psychotherapeutische mogelijkheden en interventies bij deze groep patiënten die vaak “moeilijk te behandelen” waren. Er speelt bij hen vaak een broos samenspel van motivatie, begeleiding en behandeling.
 • Leren diagnose overstijgend te behandelen gericht op herstel.
 • Leren behandelen van mensen met chronische psychiatrische stoornissen en/of persoonlijkheids- en ontwikkelingsstoornissen.
 • In overleg participeren in een groepsdynamische groepstherapie. Het van dichtbij meemaken van het therapeutisch proces met alle daarbij behorende dynamieken en ontwikkelingen.
 • Betrekken van systeem in de behandeling.
 • Als hoofd- of medebehandelaar functioneren binnen een sterk multidisciplinair behandelteam.
 • Het verrichten van op de problematiek toegespitste intakes en verslagen en behandelplannen.
 • Leren afnemen van gestandaardiseerde as I en as II interviews.
 • Leren voorzitten van het teamoverleg.
 • Het voorschrijven en beheer van medicatie, afgestemd op de individuele problematiek en de psychotherapeutische behandeling.
Hoe ga ik leren?

Taken van de AIOS

 • Completteren diagnostiek, opstellen en evalueren van behandeldoelen en behandelplan van eigen patienten
 • Uitvoeren van het behandelplan bij eigen patienten
 • Oriënterend somatisch onderzoek bij alle patienten en gestructureerd interview
 • Uitvoeren farmacotherapie bij de algehele groep patienten
 • Mogelijkheid tot voorzitten MDO
 • Binnen het cluster CDO is continue beschikbaarheid van behandelaren belangrijk voor de kwaliteit van de patientenzorg. Daarom nemen we als behandelaren waar voor elkaar. Dat betekent dat je je afwezigheid afstemt met je collega’s in het cluster en waarnemingstaken (acute patientenzorg) uitvoert op een van de andere afdelingen van het cluster
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling