terug

Volwassenpsychiatrie

Afdeling Crisis, Deeltijdbehandeling en Opname - Acute opname afdeling - gesloten

Duur
6 maanden
Wat gaat de aios leren?

Algemene informatie

Binnen de acute opname afdelingen psi 2 en psi4 wordt een zeer gemêleerde patiëntenpopulatie opgenomen en behandeld. Iedereen die een acuut toestandsbeeld heeft van welke stoornis dan ook en/of een gesloten deur nodig heeft (suïcidaliteit, veiligheid voor patiënt en zijn omgeving), is welkom. Ook worden soms patiënten opgenomen in het kader van een second opinion (topreferente zorg).

De meest voorkomende problemen zijn ernstig psychotische, manische of ernstig depressieve toestandsbeelden. Ook is er vaak sprake van somatische comorbiditeit of verslaving.

Het betreft zowel vrijwillige opnames als gedwongen opnames in het kader van de wet verplichte GGZ. Indien geïndiceerd wordt gesepareerd, noodmedicatie gegeven en vinden er dwangbehandelingen plaats. Na behandeling volgt meestal een (terug-) verwijzing naar de GGZ of een overplaatsing binnen het UCP.

De behandeling is er in eerste instantie op gericht om zo snel mogelijk een (gedeeltelijke) remissie van het toestandsbeeld te bewerkstelligen en toe te werken naar ontslag (zo nodig via een open vervolgbehandeling binnen UCP). Het betrekken van familie en ambulante behandelaar bij de behandeling is een belangrijk onderdeel. Behandelvormen: farmacotherapie naast psychosociale/psychotherapeutische behandelingen met cognitieve, gedragsmatige, systeem interventies in soms zeer spoedeisende omstandigheden, Psycho Motore Therapie, Activiteiten Therapie en/of Trajectbegeleiding.

In deze setting kan de AIOS, dankzij de grote verscheidenheid aan psychiatrische ziektebeelden bij de opgenomen patiënten, uitgebreide diagnostische ervaring opdoen, zo spoedig mogelijk adequate behandeling in te zetten en gevaar voortkomend uit de stoornis op en buiten de afdeling in te schatten. Ook stel je regelmatig een voorzet voor een geneeskundige verklaring op en word je betrokken bij de afwegingen om dwangbehandeling te starten. Je voert regelmatig, al dan niet samen met de maatschappelijk werker, gesprekken met de familie van patiënten. Daarnaast leert de aios individuele behandelplannen opstellen en bijstellen op geleide van de toestand van de patiënt. De AIOS leert flexibel te reageren op acute situaties in samenwerking met het verpleegkundig team, omgaan met noodsituaties, omgaan met “drang” en “dwang”, kennis verwerven over de “WvGGZ” en in dit kader omgaan met rechters en advocaten.

Je werkt onder supervisie van de afdelingspsychiater. Behandelrichtlijnen van NVVP en wetenschappelijke evidentie bepalen mede de inhoud van de behandeling.

Het functioneren in en leiding geven aan een multidisciplinair team is eveneens een leerdoel.

Hoe ga ik leren?

Taken AIOS

  • Allereerst vindt diagnostiek plaats op basis van het intakegesprek (wat de AIOS zoveel mogelijk onder supervisie van de psychiater voert) en de tot dan toe bekende gegevens. Je maakt ook, zo nodig, een risico-inschatting van het gevaar van de patiënt voor zichzelf danwel zijn omgeving en handelt daarnaar.
  • Er wordt direct beleid bepaald, dat kan variëren van het observeren van een patiënt tot het toedienen van noodmedicatie en/of in uiterste gevallen separatie. Zo spoedig mogelijk wordt een behandelplan, in overleg met de patiënt of diens vertegenwoordiger, opgesteld.
  • Bij de start van de opname wordt zoveel mogelijk relevante informatie verzameld (middels heteroanamnese, via huisarts/ ambulant behandelaar) en zo nodig aanvullende diagnostiek verricht.
  • Minimaal wekelijks spreekt de AIOS alle patiënten samen met een van de verpleegkundigen) van de patiënt (een 3-gesprek). Patiënten verblijvend in de separeer worden dagelijks, samen met de psychiater gezien.
  • Behandeling vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de AIOS, gesuperviseerd door en onder eindverantwoordelijkheid van de psychiater/supervisor.
  • Het beleid wordt zo nodig dagelijks aangepast. Eens per 2 weken vindt een behandelplanbespreking plaats met patiënt, eventueel zijn vertegenwoordiger, zo mogelijk de ambulant behandelaar en het team.
  • De AIOS is de werkbegeleider van de co-assistent of semi-arts.
  • Binnen het cluster CDO is continue beschikbaarheid van behandelaren belangrijk voor de kwaliteit van de patientenzorg. Daarom nemen we als behandelaren waar voor elkaar. Dat betekent dat je je afwezigheid afstemt met je collega’s in het cluster en waarnemingstaken (acute patientenzorg) uitvoert op de andere opname afdeling van het cluster.
  • De leerdoelen, doelgroepen en werkprocessen voor beide PSI teams (namelijk 2 en 4) zijn hetzelfde.

 

Alle opleidingsonderdelen in deze instelling