terug

Volwassenpsychiatrie

Afdeling Soma en psyche - Medisch Psychiatrische Unit - Interne geneeskunde

Duur
6 maanden
Wat gaat de aios leren?

De MPU biedt zorg aan patiënten waarbij sprake is van zowel complexe somatische als psychiatrische problematiek, en waarbij de zorg op een reguliere verpleegafdeling onvoldoende gewaarborgd kan worden. Vaak zal er sprake zijn van wederzijdse beïnvloeding van somatische en psychiatrische problematiek en/of de behandeling ervan.  De meerwaarde van de MPU is met name gebaseerd op de aanwezige medische en verpleegkundige expertise. Het betreft een kleinschalige afdeling met 6 bedden, waar zorg op maat geboden kan worden.  Door het integreren van somatische en psychiatrische zorg binnen de MPU wordt een specifieke expertise gecreëerd die de kwaliteit van de geboden patiëntenzorg kan verhogen.

De MPU is een ziekenhuisfaciliteit in het beheer van de  afdeling interne geneeskunde en is gehuisvest op afdeling E1VA. Het medisch management van de afdeling bestaat uit de hoofdverpleegkundige en de medisch coördinatoren (psychiater en internist)  verbonden aan de MPU. 

Bij verwijzingen binnen het UMCG blijft de verwijzend somatisch medisch specialist hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de somatische zorg. De somatisch hoofdbehandelaar loopt dagelijks visite op de MPU en is eerste aanspreekpunt voor vragen over somatische zorg of bij spoedeisende zorg. Tijdens de opname vindt dagelijks overleg plaats tussen de hoofdbehandelaar en de aios psychiatrie. Om goede en veilige somatische zorg te waarborgen, kan waar nodig en in overleg met de somatisch hoofdbehandelaar aanvullende verpleegkundige ondersteuning door de verwijzende afdeling worden ingezet (bijvoorbeeld specialistische wondzorg).

De psychiater is per definitie medebehandelaar voor de psychiatrische behandeling (regiebehandelaar in termen van zorgprestatiemodel GGZ) van elke patiënt opgenomen op de MPU en eindverantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de psychiatrische zorg.

De aios leert tijdens deze stage om complexe psychiatrische en somatische comorbiditeit te herkennen en te behandelen. De psychiatrische problematiek is zeer divers. Op de MPU is het nodig om goed te kunnen samenwerken met andere medisch specialisten, paramedici, het verpleegkundig team en behandelaren van buiten het UCP (bijvoorbeeld de GGZ). Het is een extra uitdaging om het verpleegkundig team, dat veelal een somatische achtergrond heeft, te coachen in de behandeling en benadering van psychiatrisch patiënten

Hoe ga ik leren?

 

De voornaamste taak van de aios is de coördinatie van de psychiatrische en somatische zorg, waarvoor samenwerking plaatsvindt met verscheidene disciplines (medisch specialisten, verpleegkundigen en paramedici). De aios is als coördinator van de zorg op de MPU het centrale aanspreekpunt voor patiënten en hun familie. De aios valt onder de directe verantwoordelijkheid (verlengde arm) van de psychiater. Daarnaast is de aios het eerste aanspreekpunt voor vragen van de verpleegkundige. De aios zal ook een rol spelen in de aansturing / scholing van het verpleegkundige team, samen met de psychiater.

De aios psychiatrie heeft o.a. de volgende taken:

  • Verrichten van psychiatrische anamnese, psychiatrisch onderzoek, aanvullende psychiatrische diagnostiek, DSM-5 classificatie, samenvattende conclusie en beleid onder supervisie en verantwoordelijkheid van de somatisch hoofdbehandelaar en de psychiater.
  • Opstellen van het behandelplan onder verantwoordelijkheid van de psychiater.
  • In het behandelplan wordt gewerkt met deelplannen waarbij per deelplan de verantwoordelijk professional is benoemd.
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling