Keuzestage Tuberculose TBC

Aanvang: 
19-12-2017

Wat gaat de aios leren?

De AIOS werkt en leert op de longafdeling (zowel locatie Nieuwegein als Utrecht). De stage Tuberculose maakt deel uit van de longfunctiestage. Het betreft een stage voor 3 maanden. Het betreft een ½ dag per week met enige administratie en ad hoc consultaties. De AOS bestudeert voorafgaand en tijdens deze periode het onderwerp: Tuberculose  De AIOS wordt gesuperviseerd door een longarts met aandachtsgebied Tuberculose Er bestaat een verdiepingsstage Tuberculose. Dit is een combinatiestage voor 3 maanden waarin de arts-assistent zich verder kan verdiepen in de tuberculosezorg en allergie. Voor deze stage is een samenwerking met het Diakonessenhuis in Utrecht aangegaan.

De AIOS dient tijdens de verdiepingsstage uitvoerig kennis te vergaren op het gebied van diagnostiek en behandeling van pulmonale en extrapulmonale tuberculose: laboratoriumdiagnostiek van tuberculose. Isolatiebeleid rondom tuberculose. Behandeling tuberculose in al zijn mogelijke verschijningsvormen (meningitis, klieren, wervels, abcessen, etc) . Indicaties en behandeling van latente tuberculose infecties. Tuberculose coördinatorschap. Rol GGD tuberculosebestrijding. 

De AIOS is na de stage in staat om tuberculeuze aandoeningen te diagnosticeren en te behandelen. De AIOS kent de achtergrond van de verscheiden diagnostische testen en kan deze interpreteren. De AIOS is op de hoogte van de verschillende therapeutische opties voor tuberculeuze aandoeningen en kan de juiste keuze maken

Hoe ga ik leren?

Het onderwijs is een vorm van “bed-side teaching” door een op een contact met de supervisor Het onderwerp Tuberculose wordt elk jaar plenair behandeld op de vaste onderwijsmomenten op woensdag- en donderdagochtend. Zowel de tuberculose coördinator/supervisor als de betreffende AIOS verzorgen dit onderwijs Elke week is er een tuberculose spreekuur afwisselend op locatie Nieuwegein en Utrecht, waar patiënten met actieve tuberculose en tuberculose gerelateerde problematiek worden gezien. De patiënten worden samen of onder supervisie van de longarts gezien door de AIOS De AIOS/tuberculose coördinator is het aanspreekpunt voor de ziekenhuis hygiënisten en ARBO dienst betreffende screening De AIOS/tuberculose coördinator is het aanspreekpunt voor de GGD De AIOS is in staat om de Mantoux bij patiënten af te lezen, interpreteren en vervolg beleid te maken tijdens zijn aanwezigheid op de longfunctieafdeling. Vier keer per jaar is er een MDO waar alle tuberculosepatiënten besproken worden; 2 vinden plaats in het St. Antonius Ziekenhuis, 2 in het Diakonessenhuis. De AIOS zit dit MDO voor. Digitale uitgave Tegen de Tuberculose is te downloaden via: https://www.kncvtbc.org/kennisbank/ Planningsgesprek aanvang stage Eindbeoordeling stageVoortgangsgesprek volgens opleidingsschema. Behalen van EPA’s (Entrustable Professional Activity)

Sollicitatie en contact

Sollicitatiebrieven kunnen worden gericht aan dr. F.M.N.H. Schramel, opleider, (secretariaat longziekten, Postbus 2500, 3430 EM Nieuwegein), waarna bericht en/of oproep voor sollicitatiegesprek volgt. Om in aanmerking te komen voor de verdiepingsstage bent u in opleiding tot longarts. Duur is temnimste 3 maanden.

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis valt onder de Samenwerkende topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), is lid van Santeon en heeft 32 (RGS-)erkende opleidingen tot specialist of profielarts. Het ziekenhuis behoort daarmee tot de grootste niet academische opleidingsziekenhuizen van Nederland. Er wordt op 2 locaties opgeleid, namelijk in Nieuwegein en in Utrecht.

Het leerhuis, de St. Antonius Academie, streeft samen met de verschillende opleidingsgroepen naar een ambitieus en veilig opleidingsklimaat dat bijdraagt aan Samen zorgen voor kwaliteit van leven, de missie van ons ziekenhuis. Daarnaast faciliteert het leerhuis in een breed aanbod aan vakoverstijgend onderwijs zoals het Brevet Ouderenzorg, de Antonius Management Masterclass, de cursus samenwerken Eerste en Tweede lijn en persoonlijke coaching.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

St. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

tel.: 088 320 30 00
website: https://www.antoniusziekenhuis.nl/academie/