Differentiatiestage Thoracale oncologie Oncologie stage

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Oncologie is een speerpunt van het St. Antonius ziekenhuis. Ook binnen de longziekten is oncologie één van de speerpunten, samen met de interstitiële longafwijkingen en de pulmonale vaten. De afdeling beschikt over een specifieke polikliniek voor snelle diagnostiek van patiënten die verdacht worden van een thoracale maligniteit. Per jaar wordt bij circa 300 nieuwe patiënten de diagnose kanker gesteld.

De diagnosen behelsen het volledige palet van thoracale maligniteiten. In de work-up van deze patiënten wordt gebruik gemaakt van de state of the art wat betreft diagnostische onderzoeken. Endo-echografie hoort daarbij en de mogelijkheid bestaat actief te participeren in het endoscopisch programma. De kliniek voor patiënten met een thoracale maligniteit is gesitueerd op locatie Utrecht.  Patiënten worden opgenomen op deze afdeling, samen met patiënten van de medische oncologie. De patiënten met een thoracale maligniteit worden begeleid door de AIOS longziekten die de klinische oncologie stage doorloopt.

Op deze locatie is ook de dagbehandeling gesitueerd waar de patiënten kunnen worden behandeld met chemotherapie. Per jaar worden ruim 150 patienten met een thoracale maligniteit systemisch behandeld. De chirurgische resecties vinden plaats op locatie Nieuwegein. Per jaar vinden circa 375 ingrepen plaats waarvan meer dan 200 longresecties. De afdeling long oncologie wordt gesuperviseerd door de longartsen Judith Herder en Franz Schramel, beiden consulenten van het IKNL.

Wekelijks vindt een regionaal MDO plaats met de longafdelingen van het Hofpoort ziekenhuis Woerden, het ziekenhuis Rieverenland Tiel, het Meander Medisch Centrum Amersfoort en de afdeling radiotherapie van het UMCU. De afdeling heeft een supraregionale verwijs functie voor de interventie bronchoscopie. De afdeling longziekten beschikt over een Research and Development afdeling, die alle klinisch wetenschappelijk onderzoek begeleid. Op het gebied van de long oncologie lopen er per jaar circa 15 trials, waarin patiënten kunnen worden geïncludeerd.

De opleidingsgroep bestaat uit alle 13 longartsen met een totaal van 11,2 fte. De longartsen, zijn gedetacheerd op meerdere locaties.

Alle longartsen zijn vakinhoudelijk breed georiënteerd op alle aspecten van de eindtermen van de opleiding en daarnaast specifiek verantwoordelijk voor hun aandachtsgebied zoals:

 • Dr. F.M.N.H. Schramel            oncologie en interventie  bronchoscopie
 • Prof. Dr. J.C. Grutters                 leerstoel interstitiële longziekten en longtransplantatie
 • R.J. Snijder                                  allergie, ernstig astma, vaatpathologie
 • D.A. van Kessel                           infectieziekten, immunologie, en longtransplantatie
 • Dr. E.J. Oudijk                             longtransplantatie
 • Dr. G.J.M. Herder                         oncologie
 • Dr. H.J. Mager                              vaatpathologie en interventie bronchoscopie
 • H. van der Zeijden                        COPD en OSAS
 • F.T. van Beek                              interstitiële longziekten
 • B.A.H.A. van Mackelenbergh         TBC
 • Dr. H.R. Reesink                         pulmonale hypertensie, in het bijzonder chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie, obstructief slaapapnoe syndroom en longfysiologie
 • S.W.A. van Haarlem                    longfunctie en sportgerelateerde longziekten
 • Dr. M. Veltkamp                           interstitiële longziekten

De volledige opleidingsgroep is verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en vormgeving van de opleiding tot longarts in het St. Antonius Ziekenhuis. Alle specialisten werken actief samen voor een kwalitatief hoogstaande opleiding. Hierin hebben een aantal specialisten extra taken en verantwoordelijkheden

Sollicitatie en contact

De oncologie stage is met name bedoeld voor AIOS in het laatste jaar, waarin verdieping kan worden verkregen op één van de deelgebieden van de pulmonologie.

Sollicitaties hiervoor kunnen worden gericht naar de opleider longziekten van het St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein, in  casu dr. FMNH Schramel, longarts.

De stageperiode dient aangemeld te worden bij de RGS voor het opleidingsschema.

Opleidingssecretariaat: 088- 320 1486.

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis valt onder de Samenwerkende topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), is lid van Santeon en heeft 32 (RGS-)erkende opleidingen tot specialist of profielarts. Het ziekenhuis behoort daarmee tot de grootste niet academische opleidingsziekenhuizen van Nederland. Er wordt op 2 locaties opgeleid, namelijk in Nieuwegein en in Utrecht.

Het leerhuis, de St. Antonius Academie, streeft samen met de verschillende opleidingsgroepen naar een ambitieus en veilig opleidingsklimaat dat bijdraagt aan Samen zorgen voor kwaliteit van leven, de missie van ons ziekenhuis. Daarnaast faciliteert het leerhuis in een breed aanbod aan vakoverstijgend onderwijs zoals het Brevet Ouderenzorg, de Antonius Management Masterclass, de cursus samenwerken Eerste en Tweede lijn en persoonlijke coaching.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

St. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

tel.: 088 320 30 00
website: https://www.antoniusziekenhuis.nl/academie/