Verplichte stage Algemeen

Aanvang: 
13-03-2016
Duur: 
12 maanden
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het primaire leerdoel van de opleiding plastische chirurgie Kennemerland is om de AIOS zelfstandig en zelfverzekerd te maken om als plastisch chirurg te functioneren in een perifere plastisch chirurgische praktijk. Zowel de patiëntenzorg, de samenwerking in een team en met andere specialisten en de organisatie van een perifere praktijk komen daarbij aan de orde.

De opleidingsgroep plastische chirurgie Kennemerland bestaat uit 11 plastisch chirurgen. Allen werken tenminste vier dagen per week verdeeld over drie locaties:
>> de afdelingen plastische chirurgie, handchirurgie en het brandwondencentrum van het RKZ;
>> de afdeling plastische, reconstructieve en handchirurgie van het Spaarne Gasthuis;
>> de privékliniek Blooming PC te Haarlem.

dr. M. Kreulen, opleider
dr. M. Huikeshoven, plv. opleider
drs. A.J.M. van Trier
prof.dr. P.P.M. van Zuijlen
drs. J. van Loon
drs. J.M. Staüdt
drs. A.K.J. Ahmed
drs. W.J. van der Pot
dr. K.A.J. Booij
drs. R.S. de Wijn
drs. G. Nolst Trenité

De opleiding plastische chirurgie Kennemerland duurt 1 jaar maar kan ook in kleinere onderdelen van minimaal 3 maanden gevolgd worden. Het betreft een praktische opleiding in drie van de vier EPA-domeinen van het landelijk opleidingsplan (alleen kinderplastische chirurgie wordt niet geboden). Door de thematische verdeling van de opleiding zal elke AIOS minimaal drie achtereenvolgende maanden van het volledige jaar op elke locatie werkzaam zijn. 
Elke AIOS heeft elke week een eigen spreekuur en een eigen poliklinisch behandelprogramma waar eigen patiënten gezien, geopereerd en gecontroleerd kunnen worden. Op alle momenten is supervisie beschikbaar. 
Elke AIOS participeert zoveel mogelijk in de operatiekamers doch tenminste tweemaal per week. Een week van tevoren wordt aangegeven welke operaties de AIOS zal uitvoeren. De AIOS bereidt de operatie theoretisch voor en is in staat de operatie vaardig uit te voeren, gerelateerd aan het bekwaamheidsniveau. Naast de operatie, zorgt de AIOS voor een goed ingericht peri-operatief traject van poli-intake tot ontslag. Daaronder vallen de contacten met familie, verwijzers, mede-behandelaars, de registratie, dossiervoering en het verzorgen van de correspondentie.

Beide opleidingslocaties hebben een klinische afdeling plastische chirurgie. AIOS, co-assistenten en supervisoren verdelen de taken en werken samen om de zorg voor de patiënten op de afdeling te coördineren. Elke dag wordt bij het generaal dagelijks rapport het dienstsein gegeven aan de AIOS die de verantwoordelijkheid draagt voor de taakverdeling op de afdeling en de intercollegiale consulten.

Elke dag begint op beide locaties om 07.45 uur met de zaalvisite met alle aanwezige stafleden. De dag eindigt om 1700 uur met een generaal dagelijks rapport op het stafgebied en een fotobespreking. Behalve de overdrachten zijn er complicatiebesprekingen, multidisciplinaire besprekingen, kwaliteitsbesprekingen, refereeravonden en diverse onderwijssessies.

De AIOS doet maximaal één-op-vijf van de avond- en weekenddiensten conform wettelijke vereisten waarin alle AIOS participeren. Met het dienstrooster wordt ook de wekelijkse compensatie ingeroosterd. 

Een belangrijke vooronderstelling voor het klinische handelen is zelfstudie. Dit geldt voor de dagelijkse voorbereiding, maar past ook bij de voorbereiding op het cursorisch onderwijs en de protocolbesprekingen. Het volgen en geven van onderwijs is tevens een belangrijke opleidingsactiviteit. Een gedetailleerd lokaal opleidingsplan is beschikbaar voor verdere informatie over de opleidingsactiviteiten en EPA-thema's.

Sollicitatie en contact

Voor een perifere stage plastische chirurgie in het RKZ/SG kunt u zich wenden tot dr. M. Kreulen of elk ander lid van de opleidingsgroep.
e-mail: kreulen@me.com

 

Rode Kruis Ziekenhuis

In het Rode Kruis Ziekenhuis kun je verschillende opleidingen volgen.
Lees meer over de opleidingsmogelijkheden.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Rode Kruis Ziekenhuis
Vondellaan 13
1942 LE Beverwijk

tel.: 0251 26 55 55
website: https://www.rkz.nl/werk_en_opleiding