terug

Differentiatiestage Epilepsie

Epilepsie

Duur
12 maanden
4 maanden
Wat gaat de aios leren?

Wij dagen je uit om binnen de toonaangevende setting van een gespecialiseerd centrum het vakgebied epileptologie te leren kennen in al zijn facetten. Binnen de stage maak je kennis met of verdiep je je in de oorzaken van epilepsie, de verschijningsvormen en aard van aanvallen, de geavanceerde diagnostiek en de - ook minder bekende - therapeutische mogelijkheden. Je leert om op een gestructureerde werkwijze vanuit nieuwe invalshoeken patiënten met complexe, impactvolle problematiek verder te helpen en zo bij te dragen aan het verbeteren van hun kwaliteit van leven.

 

Image
Hoe ga ik leren?

Als AIO maak je onderdeel uit van het multidisciplinair team. We beschikken over moderne goed geoutilleerde onderzoeksafdelingen die bemand zijn door gespecialiseerde laboranten. Wij werken volgens de laatste (inter)nationale richtlijnen.
Je krijgt van ons voldoende tijd om je te verdiepen en je handelen te evalueren met je supervisor. Verder heb je een actieve rol in de maandelijkse refereer en research bespreking en in het multidisciplinair overleg.Tijdens je stage kun je gebruik maken van onze bibliotheek, video-observatiesysteem, video-consulting. Deelname aan (patiëntgebonden) onderzoek- of innovatieprojecten is mogelijk.

 

Image
Show-and-tell


Kwaliteit van de opleiding
In de stageperiode vindt drie maal een gesprek plaats met de opleider: in het begin van de stage, halverwege de stage en aan het einde van de stage. In het eerste (introductie)gesprek worden je leerdoelen vastgesteld. Na drie en zes maanden vindt evaluatie van jouw functioneren èn van de opleidingssupervisoren plaats. Verworven kennis wordt getoetst en zo nodig formuleren we samen nieuwe leerdoelen. Aspecten die niet in het reguliere pakket aan bod komen, worden in de vorm van cursorisch onderwijs aangeboden.

In de stageperiode van bv. zes maanden bespreek je tenminste vijf kkb's. Tenminste één maal hou je een referaat volgens de CAT-methode. Je neemt deel aan de intervisie en videofeedback-bijeenkomst van de staf. Je bent tijdens de stage lid van de opleidingscommissie van het centrum. Deze commissie vergadert vier keer per jaar.

In de afgelopen tien jaar hebben assistenten vanuit opleidingsklinieken in Maastricht, Tilburg, Nijmegen, Heerlen, Antwerpen en Gent een epilepsiestage in Kempenhaeghe gevolgd.

Inhoud van de stage
Omdat er voor de stage al zaken zijn die je weet, stellen we samen met jou, voorafgaand aan de stageperiode, in een persoonlijk gesprek een individueel opleidingsplan op. Hierbij worden leerdoelen bepaald (zie bijlage ‘Leerdoelen’) en op basis daarvan kiezen we modules en de locatie(s) waar je gaat werken.

Te denken valt aan modules op het gebied van aanvalsherkenning en –classificatie, syncope, anti-epileptica, neuromodulatie, ketogeen dieet, epilepsiechirurgie, risico-management bij epilepsie, psychogene niet-epileptische aanvallen, neuropsychologische en psychiatrische aspecten, klinische neurofysiologie.

Ook de zorg voor specifieke patiëntencategorieën kan deel uitmaken van de leerdoelen: denk bijvoorbeeld aan zwangere vrouwen, kwetsbare ouderen, (jonge) kinderen of mensen met een verstandelijke beperking.

Benodigde kennis voor aanvang van de stage:
- Poliklinische ervaring
- Kennis van de beginselen van de klinische neurofysiologie

Je neemt bij ons geen deel aan avond- en nacht diensten. Het is mogelijk om de stage in deeltijd te volgen.

Wetenschappelijk onderzoek
Uitgebreidere informatie over wetenschappelijk onderzoek van specialisten en onderzoekers van het Academisch Centrum voor Epileptologie en daaruit volgende recente publicaties is te vinden in de uitgaven ‘Periodiek Bericht’ op de website van Kempenhaeghe: http://www.kempenhaeghe.nl

Stagebegeleiding
Opleider: prof. dr. H.J.M. Majoie, neuroloog

Samenwerkende instellingen
Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling