Differentiatiestage Urogynaecologie/bekkenbodem Urogynaecologie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Als gynaecoloog in opleiding met wens tot verdieping in de urogynaecologie ben jij als differentiant van harte welkom in het Zuyderland MC, het fusieziekenhuis van Atrium MC en Orbis MC.  Tijdens dit differentiatie/opleidingsjaar is Mirjam Weemhoff je aanspreekpunt, je (specifieke) wensen worden voor aanvang van je differentiatieperiode besproken. Participatie in wetenschappelijke / doelmatigheidsprojecten wordt gestimuleerd. In de vakgroep werkt  1 urogynaecoloog en daarnaast zijn er nog 4 gynaecologen met aandachtsgebied urogynaecologie werkzaam. Dit betekent dat er volop gelegenheid is om parallelle bekkenbodemspreekuren in te plannen voor de differentiatie assistent.

Er is daarnaast wekelijks een multidisciplinair incontinentiespreekuur waarbij complexere patiënten ook gezien worden door de bekkenfysiotherapeut, incontinentieverpleegkundige en uroloog. Op deze ochtend ondergaan patiënten op indicatie ook een cystoscopie en of urodynamisch onderzoek. De differentiatieassistent participeert in dit spreekuur en de multidisciplinaire patiënt bespreking na afloop.

Er is 1x/maand een multidisciplinair bekkenbodem overleg met ook MDL, chirurgie, neurofysiologie, seksuoloog, psycholoog,  als ook bekkenfysiotherapeuten uit de regio.  Dit overleg wordt door de differentiatieassistent voorbereid en voorgezeten. De differentiatieassistent wordt bij voorkeur ingedeeld op OK-programma’s met een van de bekkenbodemgynaecologen.

Wat mag je van de differentiatiejaar verwachten:

Eindtermen:  

 •  Zelfstandig bekkenbodem spreekuur kunnen doen voor veelvoorkomende problematiek. Tot bekwaamheid bereikt is (niveau 5)
 • Bekkenbodem chirurgie tot bekwaamheidsniveau 4. Doel: zelfstandig vaginale prolaps operatie uitvoeren bij primaire prolaps. Tenminste één fixatietechniek van het middelste compartiment zou op niveau 4 moeten zijn.
  • VUE met topfixatie niveau 4 bekwaamheid
  • VAW  niveau 4 bekwaamheid
  • Manchester Fothergill niveau 4 bekwaamheid
  • SSF niveau 4 bekwaamheid
  • TVT-O niveau 4 bekwaamheid
  • Sacrocolpopexie niveau 2 bekwaamheid
 • Bekwaam in postoperatieve zorg en behandelen veelvoorkomende complicaties (niveau 4). Heeft kennis van diagnostiek en behandeling laagfrequente complicaties (niveau 2).
 • Uitgebreide kennis van de anatomie van het kleine bekken, pathofysiologie en behandelingen van urogynaecologische problematiek, ook van weinig voorkomende en complexe problematiek en behandeling (niveau 4).
 • Heeft kennis van de beoordeling en interpretatie van een UDO (niveau 3-4)
 • Heeft kennis van de mogelijkheden en nut van beeldvorming in de urogynaecologie. (sfincter echo, EMG bekkenbodem, bekkenbodem echo, MRI, defecogram) (niveau 4)
 • Voorbereiding MDO + voordragen patiënten
 • Doelmatigheid: minimaal 1 relevante verbetering in de logistiek van de bekkenbodemzorg uitrollen (voorbeeld: patiënten informatie optimaliseren)
 • Actieve participatie en includeren van patiënten in alle lopende bekkenbodem onderzoeken.
 • Tenminste 2 bezoeken aan wetenschappelijke bijeenkomst (WBB, post IUGA/ICS, IUGA, ICS, EUGA)
 • Tenminste 3 relevante onderwijssessies verzorgen voor studenten, co-assistenten, fysiotherapeuten, artsen of verpleegkundigen.
 • Optioneel: participatie polikliniek/functiekamer urologie, UDO , cystoscopie, OK urologie, participatie polikliniek seksuologie, continentie verpleegkundige voor blaas problematiek, bekkenfysiotherapie, MDL, klinische neurofysiologie, colorectale chirurg.

CANMEDS

Communicatie
Communiceert effectief met verwijzers, medebehandelaars en andere disciplines. Geeft patiënten juiste informatie geven over pre- per- en postoperatieve zorg.  Voert adequaat een postoperatief gesprek, ook als er complicaties zijn opgetreden. Biedt beschikbare folders en brochures van de beroepsvereniging aan. Draagt zorg voor continuïteit in de zorg voor de eigen patiënten. 

Samenwerking
Participeert in de wekelijkse en maandelijkse multidisciplinaire besprekingen. Daarnaast actieve deelname aan de ok-besprekingen en complicatiebespreking. Tenminste 2 bezoeken aan wetenschappelijke bijeenkomst (WBB, post IUGA/ICS, IUGA, ICS, EUGA). Optioneel zijn participaties bij activiteiten van andere belendende disciplines.

Maatschappelijk handelen
Heeft kennis van de perioperatieve zorg en de mogelijkheden tot ondersteuning, waaronder postoperatieve en geriatrische revalidatie. Kent procedures rondom PIM en calamiteiten.

Professionaliteit
Erkent grenzen en beperking van behandelmogelijkheden. Kent indicaties en contra-indicaties perioperatieve zorg, tromboseprofylaxe, antibioticaprofylaxe, end.

Wetenschap
Actieve participatie en inclusie van patiënten in lopende onderzoeken in het ziekenhuis. Hanteert zoveel mogelijk landelijke of lokale protocollen en adviseert over aanpassing hiervan obv evidence based medicine. Is in staat patiënten op een begrijpelijke manier evidence-based voor te lichten om zo uiteindelijk gezamenlijk tot een besluit te komen. Bij voorkeur wordt een deel van de stage-tijd gebruikt voor een actieve bijdrage een doelmatigheidsproject. Bijvoorbeeld het aanpassen van een protocol.

Hoe ga ik leren?

De vakgroep van het Zuyderland MC bestaat uit 12 gynaecologen en 2 chefs de Clinique. Er wordt op twee hoofdlocaties gewerkt, Heerlen en Sittard-Geleen. Daarnaast zijn er nog twee poliklinische locaties in Brunssum en Echt. In Heerlen ligt het accent op de algemene gynaecologie, de planbare en  acute zorg en de verloskunde (Geboortecentrum). Op locatie Sittard-Geleen, ligt het accent op de (o.a. ook klinische) oncologische zorg, er is op beide locaties Heerlen en Sittard-Geleen een poliklinische behandelkamer en een zwangere-dagcentrum. De poliklinische zorg wordt op alle locaties in de volle breedte aangeboden.

Wij zijn onderdeel van het OOR-ZON, in het Zuyderland wordt het perifere deel van de opleiding Obstetrie en Gynaecologie aangeboden. De opleiders zijn Martine Wassen (opleider) en Nicol Smeets (waarnemend opleider). Cluster breed wordt er vier maal per jaar wordt er een regionale refereeravond georganiseerd en vijf maal per jaar Clusteronderwijs, een onderwijsdag, tevens jaarlijks het Clustersymposium. Lokaal is het onderwijs als volgt georganiseerd: tweewekelijks middagonderwijs gegeven door een van de gynaecologen in het kader van een maandelijks gekozen thema, wekelijks protocol/wetenschap/overige bespreking, daarnaast wekelijks PICO/CAT besprekingen door co-assistenten. Tevens wordt er door de Zuyderland Academie discipline overstijgend onderwijs georganiseerd. Het kwaliteitsportaal (huisnet) bevat alle protocollen, die periodiek een update krijgen en gemakkelijk toegankelijk zijn.

De vakgroep neemt deel aan de evaluatiecyclus volgens de format van het Leerhuis, de vakgroep- en de leden worden afwisselend geëvalueerd middels de Di-rect en de MCTQ methodes. De uitkomsten worden in het vakgroep overleg en in de arts-assistentenvergadering besproken. Er vindt vier maal per jaar een complicatiebespreking plaats. Wij participeren actief binnen de diverse landelijke onderzoekslijnen van het Consortium obstetrie en gynaecologie. Daarnaast zijn er ook lokale wetenschappelijke initiatieven. De vakgroep publiceert jaarlijks een jaarverslag, dit is op te vragen via ons secretariaat: gynaecologie@zuyderland.nl.  

Na het startgesprek en je inwerkperiode zal in het begin van je differentiatiejaar tweewekelijkse evaluaties plaatsvinden. Nadat dit niet meer nodig blijkt worden de evaluatiemomenten in onderling overleg afgesproken. Vier maal per jaar vindt er een opleidingsgesprek plaats, aan de hand van het regionale opleidingsdocument en de gegevens in Epass, wordt je voortgang besproken. De reguliere evaluaties worden opgeslagen in E-pass, de gehele vakgroep partiticipeert hierin. De differentiant bezoekt in het differentiatiejaar minimaal 2 congressen of cursussen, waarbij het geven van voordrachten wordt gestimuleerd.

Binnen de vakgroep obstetrie en gynaecologie is er een actieve, hechte arts-assistentengroep. De groep heeft veel inbreng in de eigen opleiding. Elk kwartaal is er een genotuleerde opleidingsvergadering met participatie van de gehele vakgroep. Daarnaast vindt er tussendoor informeel overleg plaats met de arts-assistenten en de opleiders, zo nodig wordt de frequente verhoogd. Een arts-assistentenvertegenwoordiger is actief aanwezig tijdens het maandelijkse vakgroepoverleg. Een arts-assistentvertegenwoordiger neemt deel aan polikliniek overleg. Actiepunten worden aangepakt middels de PDCA-methode. De sfeer is veilig en open, tijdens overlegmomenten (overdracht, vergadering) evenals gedurende de dagelijkse activiteiten/samenwerking.  

Show-and-tell

Het Zuyderland Medisch Centrum is een groot perifeer opleidingsziekenhuis, ontstaan na de fusie tussen het Atrium Medisch Centrum en het Orbis Medisch Centrum. De voormalige maatschappen waren reeds opleidingsgericht met aandacht voor kwaliteit en innovatie.   Binnen de urogynaecologie is gestart met de robot-sacrocolpopexie . Niet alleen de gynaecologie is gefuseerd, maar ook de vakgroepen urologie, MDL en chirurgie waarbij ook multidiciplinair een groot actief team is ontstaan. Er wordt actief gewerkt aan verdere samenwerking en multidisciplinaire triage tussen eenvoudige en complexe bekkenbodemzorg. Er wordt ook toenemend gewerkt aan samenwerkingsprojecten met de huisartsen in 1.5de lijns zorg. De polikliniek is goed georganiseerd, het is goed mogelijk je eigen patiënten te vervolgen, zelf te behandelen en de follow up uit te voeren. Bij voldoende deskundigheid volgt toename zelfstandig werken, in verschillende settingen en geven van supervisie aan minder ervaren collega's.

Sollicitatie en contact

Minimale aanstelling 0.8 fte.

Er is jaarlijks ruimte voor twee AIOS in het differentiatiejaar Urogynaecologie. Ben je enthousiast en wil je graag actief jezelf en de urogynaecologie verder ontwikkelen? Zowel in de dagelijkse praktijk als op het gebied van wetenschap/onderwijs/kwaliteit/ICT? Neem dan contact op met Mirjam Weemhoff (m.weemhoff@zuyderland.nl)

 

Zuyderland Medisch Centrum

Zuyderland is een groot STZ-ziekenhuis in het zuiden van het land, dat is ontstaan uit het vroegere Atrium uit Heerlen en het Orbis uit Sittard. Samen staan wij garant voor uitstekende zorg in het Zuiden des lands. Het belang van zowel onderzoek als onderwijs wordt onderschreven in de missie van het ziekenhuis en blijkt naast de ondersteuning die het ziekenhuis biedt d.m.v. het leerhuis, uit het gegeven dat het ziekenhuis meer dan 25 (vervolg) opleidingen voor medisch specialisten in huis heeft. Het Zuyderland is een ziekenhuis met twee locaties (Heerlen en Sittard).

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Zuyderland Medisch Centrum
Dr. H. van der Hoffplein 1
6162 BG Sittard – Geleen

website: http://www.zuyderland.nl/