Differentiatiestage Perinatologie Perinatologie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Jij bent aan het specialiseren tot gynaecoloog en wenst verdere verdieping in de verloskunde, dan ben je in het Zuyderland ziekenhuis van harte welkom. Met meer dan 2500 bevallingen per jaar is er een ruim aanbod van leermomenten, zwangerschaps problematiek en mogelijkheden tot supervisie. Naast een drukke VK, zijn er specialisten poli’s en GUO-1 spreekuren. Met de fusie van de maatschappen van het voormalig Atrium MC en Orbis MC is er een enthousiaste vakgroep ontstaan met wens tot voortdurende innovatie en ontwikkeling. Een van de verloskunde georiënteerd gynaecologen zal je begeleider worden, waarbij Josje Langenveld je aanspeekpunt is. Uiteraard worden je (specifieke) wensen besproken. De voortgang van je leerdoelen wordt nauwgezet bewaakt. Participatie in wetenschappelijke/doelmatigheidsprojecten wordt gestimuleerd. Je bent als differentiant van harte welkom om binnen ons verloskunde team te participeren.

Wat mag je van de differentiatiejaar verwachten:

Deze differentiatiestage biedt verdieping in de verloskundige zorg en beslaat minimaal één jaar. De verdieping is tweeledig: enerzijds verdieping in het medische aspect van de obstetrische zorg en anderzijds verdieping in de zorgprocessen rondom de zwangere vrouw verdeeld over meerdere echelons. Ten aanzien van de medische verdieping bouwt de AIOS voort op reeds behaalde vaardigheden in de eerste vier jaar basisopleiding. Er wordt van de differentiant verwacht dat de thema’s zoals uitgewerkt in het opleidingsplan op de betreffende niveaus behaald zijn (conform landelijk opleidingsplan BOEG).

De verdieping zal mede plaatsvinden door deelname aan thema poli’s zoals het  preconceptioneel spreekuur en een high risk obstetrie poli welke speciaal voor de differentiant opgezet zijn. Ook wordt actieve deelname aan onder andere de POP poli en verschillende MDO's (o.a. diabetes en neurologie) verwacht. Tevens worden dagdelen op de afdeling endocrinologie/diabetesteam ingepland en zal er een neonatologie stage ingepland worden.

Ook prenatale screening behoort tot de differentiatiestage, waarbij moet worden gedacht aan deelname aan het GUO spreekuur en aan de mogelijkheid tot het behalen van het SEO certificaat.

Deze stage biedt verdieping in de antenatale en pre-conceptionele begeleiding van vrouwen met een medische aandoening dan wel gecompliceerde obstetrische voorgeschiedenis. Tevens is het nemen van leiding en supervisie op de verloskamer en het verloskundig dagcentrum een belangrijk onderdeel.

Tijdens de differentiatie wordt van de AIOS verwacht dat hij/zij een kwaliteitsverbetering initieert en implementeert met bijpassend geven van onderwijs.

Ten aanzien van de verdieping in de zorgprocessen zal de AIOS actief participeren in de zorgprocessen rondom de zwangere vrouw in onze regio’s. Ontschotting van de verloskundige zorg en implementatie van de zorgstandaard verloskunde zullen de komende jaren een belangrijk onderdeel zijn van de werkinvullen van de perinatologisch georiënteerde gynaecoloog. We bevinden ons in een dynamisch verloskundig tijdperk, waarbij van de toekomstige gynaecologen andere capaciteiten verwacht worden met een lijn overstijgende visie. Deze stage biedt je de mogelijkheid om in deze processen te participeren. Hierbij moet worden gedacht aan participatie aan en voorzitten van de gezamenlijke intake bespreking 1e en 2e lijn. Participatie aan VSV bestuur overleggen en VSV werkgroepen. Mogelijkheid tot voorbereiden (en onder supervisie voorzitten) van audit besprekingen en werkoverleggen met klinisch verloskundige.

CANMEDS

CANMEDS rollen differentiatie perinatologie

MEDISCH HANDELEN

De sub-specialist geeft preconceptieadviezen op basis van de laatste gegevens in de literatuur. Behandelt waar nodig en al of niet in multidisciplinair verband om de prognose van de toekomstige zwangerschap te verbeteren. Geeft adviezen over prenatale diagnostiek op basis van de laatste gegevens in de literatuur. Is vraagbaak voor complexe vraagstukken in de zwangerschap. Gebruikt de laatste gegevens over begeleiding van pathologische zwangerschappen. Is in staat een groot arsenaal van verloskundige handelingen te verrichten en organiseert in aanvulling op  landelijke cursussen lokale trainingen voor het eigen team (incl 1e lijn, kinderartsen,  OK en IC).

 

COMMUNICATIE

Counselt adequaat over risico’s, kansen en afwijkingen. Heeft aandacht voor emotionele aspecten van slecht nieuws en verzorgt documentatie voor de patiënt en voor leden uit het transmurale behandelteam. Wijst patiënt op bestaan van patiëntenvereniging. Onderhoudt nauwe contacten met leden uit het transmurale behandelteam. Kan beleid goed en duidelijk uitleggen. Zorgpaden worden per individu uitgelegd waarbij shared decision making een vast onderdeel is.

 

SAMENWERKING

Neemt op de verloskamers de leiding en zorgt voor triage, beheer en time management. Neemt de leiding tijdens verloskundige noodsituatie. Neemt deel aan en verzorgt waar gepast een multidisciplinaire benadering. Zorgt voor het gebruik van protocollen en checklists. Verzorgt een netwerk rond preconceptionele counseling. Draagt bij aan een structureel overleg met de afdeling klinische genetica. Draagt bij aan een structureel overleg tussen 1e, 2e en 3e lijn. Toont inzicht in ‘crew resource management’ en adviseert ter verbetering van team functioneren.

 

MAATSCHAPPELIJK HANDELEN

Maakt optimaal gebruik van een netwerk van professionals uit de medische sector en andere zorgsectoren die betrokken zijn bij preconceptioneel advies en zorg. Is vraagbaak voor verloskundigen uit de regio.Volgt de ontwikkeling van wetgeving rond screening en zwangerschapsafbreking. Maakt structureel gebruik van audits. Verzorgt transmuraal voorlichting voor de patiënt. Creëert een sfeer van respect en openheid tussen diverse professionals in de verloskundige zorg.

 

PROFESSIONALITEIT

Kent de eigen grenzen. Legt bekwaamheid vast in het portfolio. Volgt de ethische discussies en toetst ethische vraagstukken in een bredere groep. Houdt de resultaten van de verloskundige zorg rond het eigen centrum zorgvuldig bij en spiegelt deze aan landelijke en internationale cijfers ten behoeve van een verbetercyclus. Reflecteert op eigen handelen en dat van anderen in het verloskundig team.

 

ORGANISATIE

Draagt bij aan patiëntbesprekingen en herkenbare spreekuren voor bijvoorbeeld patiënten met psychiatrische aandoeningen. Zorgt voor het gebruik van protocollen en checklists. Heeft een netwerk voor vragen over complexe casus. Draagt bij aan een flexibele logistiek. Toont inzicht in de landelijke organisatie van de verloskundige zorg. Zorgt voor een herkenbare casemanager voor de verloskundige patiënt. Organiseert de verloskundige zorg als een transmuraal continuum met een heldere structuur en communicatie

 

KENNIS EN WETENSCHAP

Gebruikt EBM in de praktijk. Geeft regelmatig onderwijs binnen behandelteam en maatschap. Draagt bij aan de ontwikkeling van (lokale) richtlijnen.
Stelt zich op de hoogte van en bekwaamt zich in nieuwe (behandel) mogelijkheden. Draagt bij aan scholing van het gehele verloskundige team.

 

Hoe ga ik leren?

Er zal een persoonlijk rooster met je worden samengesteld afhankelijk van je wensen en je reeds behaalde competenties. Je zult wekelijks ingedeeld worden op de polikliniek, echo/GUO spreekuur, Ok, supervisie rollen van oa dagcentrum verloskunde, kraam -en verlossuites. Tevens krijg je mogelijkheden om te participeren in de specialisten poli’s (POP-poli, diabeten overleg etc.) en bestaat er de mogelijkheid tot externe stages zoals 1e lijns praktijk, pediatrie/NICU, endocrinologie etc.

De vakgroep van het Zuyderland MC bestaat uit 12 gynaecologen en 2 chefs de Clinique. Er wordt op twee hoofdlocaties gewerkt, Heerlen en Sittard-Geleen. Daarnaast zijn er nog twee poliklinische locaties in Brunssum en Echt. Op locatie Heerlen en Sittard vindt poliklinische verloskundige zorg plaats en op beide lokaties zijn er zwangeren dagcentra. Echokamers zijn er op lokaties Heerlen, Sittard en Brunssum. Op locatie Heerlen bevindt zich het nieuwe geboortecentrum wat geheel conform “family centerd care” is ingericht, met bevalsuites, kraamsuites en neo-suites.

Wij zijn onderdeel van het OOR-ZON, in het Zuyderland wordt het perifere deel van de opleiding Obstetrie en Gynaecologie aangeboden. De opleiders zijn Martine Wassen (opleider) en Nicol Smeets (waarnemend opleider). Cluster breed wordt er vier maal per jaar wordt er een regionale refereeravond georganiseerd en vijf maal per jaar Clusteronderwijs, een onderwijsdag, tevens jaarlijks het Clustersymposium. Lokaal is het onderwijs als volgt georganiseerd: tweewekelijks middagonderwijs gegeven door een van de gynaecologen in het kader van een maandelijks gekozen thema, wekelijks protocol/wetenschap/overige bespreking, daarnaast wekelijks PICO/CAT besprekingen door co-assistenten. Tevens wordt er door de Zuyderland Academie discipline overstijgend onderwijs georganiseerd. Het kwaliteitsportaal (huisnet) bevat alle protocollen, die periodiek een update krijgen en gemakkelijk toegankelijk zijn.

De vakgroep neemt deel aan de evaluatiecyclus volgens de format van het Leerhuis, de vakgroep- en de leden worden afwisselend geëvalueerd middels de Di-rect en de MCTQ methodes. De uitkomsten worden in het vakgroep overleg en in de arts-assistentenvergadering openlijk besproken. Er vindt vier maal per jaar een complicatiebespreking plaats. Wij participeren actief binnen de diverse landelijke onderzoekslijnen van het Consortium obstetrie en gynaecologie. Daarnaast zijn er ook lokale wetenschappelijk initiatieven. De vakgroep publiceert jaarlijks een jaarverslag, dit is op te vragen via ons secretariaat: gynaecologie@zuyderland.nl .

Na het startgesprek en je inwerkperiode zal in het begin van je differentiatiejaar tweewekelijkse evaluaties plaatsvinden. Nadat dit niet meer nodig blijkt worden de evaluatiemomenten in onderling overleg afgesproken. Vier maal per jaar vindt er een opleidingsgesprek plaats, aan de hand van het regionale opleidingsdocument en de gegevens in E-pass, wordt je voortgang besproken. De reguliere evaluaties worden opgeslagen in E-pass, de gehele vakgroep participeert hierin. De differentiant bezoekt congressen en cursussen, waarbij het geven van voordrachten wordt gestimuleerd. Er is een lijn (1e en 2e lijn nemen deel) overstijgende acute verloskunde training waarvan verwacht wordt dat je hierin participeert.

Binnen de vakgroep obstetrie en gynaecologie is er een actieve, hechte arts-assistentengroep. De groep heeft veel inbreng in de eigen opleiding. Elk kwartaal is er een genotuleerde opleidingsvergadering met participatie van de gehele vakgroep. Daarnaast vindt er tussendoor informeel overleg plaats met de arts-assistenten en de opleiders, zo nodig wordt de frequente verhoogd. Een arts-assistentenvertegenwoordiger is actief aanwezig tijdens het maandelijkse vakgroepoverleg. Actiepunten worden aangepakt middels de PDCA-methode. De sfeer is veilig en open, tijdens overlegmomenten (overdracht, vergadering) evenals gedurende de dagelijkse activiteiten/samenwerking.  

Show-and-tell

Het Zuyderland Medisch Centrum is een groot perifeer opleidingsziekenhuis, ontstaan na de fusie tussen het voormalig Atrium Medisch Centrum en het Orbis Medisch Centrum. De voormalige maatschappen waren reeds opleidingsgericht met aandacht voor kwaliteit en innovatie. Door de fusie is een enthousiaste vakgroep Obstetrie en Gynaecologie ontstaan, die de uitbreiding van de patiënten populatie ziet als een mogelijkheid tot verdere taakdifferentiering en verdieping. Met de komst van een nieuw geboortecentrum zijn we geheel ingericht volgens het “family centerd care” principe; innovatie, kwaliteit en patiënt gerichtheid zijn hiermee kernwaardes geworden voor onze vakgroep.

Sollicitatie en contact

Minimale aanstelling 0.8 fte.

Er is jaarlijks ruimte voor twee AIOS in het differentiatiejaar Perinatologie.

We zien je graag op gesprek als je met enthousiasme de verloskundige zorg verder wilt ontwikkelen conform de huidige en toekomstige zorgstandaarden. Je kunt contact opnemen met Robert Aardenburg of Josje Langenveld (R.Aardenburg@zuyderland.nl en J.Langenveld@zuyderland.nl) voor verdere informatie en solliciteren kan per mail via M.Wassen@zuyderland.nl.

Zuyderland Medisch Centrum

Zuyderland is een groot STZ-ziekenhuis in het zuiden van het land, dat is ontstaan uit het vroegere Atrium uit Heerlen en het Orbis uit Sittard. Samen staan wij garant voor uitstekende zorg in het Zuiden des lands. Het belang van zowel onderzoek als onderwijs wordt onderschreven in de missie van het ziekenhuis en blijkt naast de ondersteuning die het ziekenhuis biedt d.m.v. het leerhuis, uit het gegeven dat het ziekenhuis meer dan 25 (vervolg) opleidingen voor medisch specialisten in huis heeft. Het Zuyderland is een ziekenhuis met twee locaties (Heerlen en Sittard).

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Zuyderland Medisch Centrum
Dr. H. van der Hoffplein 1
6162 BG Sittard – Geleen

website: http://www.zuyderland.nl/