Differentiatiestage Voortplantingsgeneeskunde Voortplantingsgeneeskunde

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

De stage biedt de mogelijkheid met alle facetten van de VPG ervaring op te doen. Alle artificiele voortplantingstechnieken zijn vertegenwoordigd in ons centrum ,alsmede preconceptiezorg en fertiliteitsbevorderende en -conserverende chirugie. De stage wordt in samenwerking met klinieken in het opleidingscluster Utrecht vorm gegeven. Doordat de stage in verschillende klinieken gelopen wordt, wordt de ervaring en veelzijdigheid van deze klinieken gecombineerd. Tevens waarborgt het de mogelijkheid voldoende patiënten te zien en ingrepen te verrichten. Er bestaan diverse thema poli’s, zoals een PGD poli, Fertiliteitspoli, IVF poli, CyclusStoornissen poli (COLA screening), Preconceptiepoli, Habituele Abortus poli en Endometriose/Myomen poli. Tevens bestaan mogelijkheden om kennis te vergaren in Reproductieve genetica, Urologische infertiliteit en Kinder endocrinologie. Er zijn gestructureerde besprekingen op het gebied van infertiliteit/endocrinologie/PGD. Het operatie palet omvat ovariumcyste chirurgie, tuba reconstructie, myoom chirurgie (hysteroscopisch en laparotomisch), endometriose chirurgie (laparoscopisch en tomisch) en ambulante hysteroscopie.

Onder de afdeling Voortplantingsgeneeskunde valt de zorg voor patiënten met vruchtbaarheidsstoornissen en ovariele dysfunctie, maar ook de aanverwante problematiek zoals endometriose, uterus myomatosus, anticonceptie, iatrogeen ovarieel falen. Het arsenaal aan behandelingen voor vruchtbaarheid en cyclusstoornissen omvat ovulatie-inductie, intra-uteriene inseminatie, IVF en ICSI, Preïmplantatie Genetische Diagnostiek, eiceldonatie en conserverende/reconstructieve chirurgie, alsmede diverse vormen van cryopreservatie van gameten en gonadaal weefsel. Sedert een drietal jaren is binnen de afdeling Voortplantingsgeneeskunde tevens een unit voor diagnostiek rondom de Vroege zwangerschap gevestigd. De missie van de afdeling is het realiseren van topklinische en topreferente zorg bij patiënten met Vruchtbaarheids/cyclusstoornissen, en patiënten binnen het brede thema Women Health. In de missie van de afdeling is tevens opgenomen het realiseren van baanbrekende research op een deel van deze aandachtsgebieden, waarbij de focus ligt op normale en abnormale ovariumfunctie.
Voor de patiëntenzorg is de visie van de afdeling dat deze missie gestalte krijgt door voort te bouwen op het thema milde IVF. Hoofddoel daarbij is om bij de vruchtbaarheidsbehandeling voor elk patiëntenpaar een optimaal resultaat te behalen binnen een bepaalde tijdstermijn. Lage patiënt belasting, hoge turn over van behandelingscycli en effectieve begeleiding zijn naast uitstekende kansen per teruggeplaatst embryo de kern factoren waar beleid op wordt gemaakt. In het EPD fertibase is een evaluatie-tool ontwikkeld waarmee het effect van dit beleid kan worden gemeten, omdat de kans op zwangerschap per paar per behandelingsperiode van 1 jaar kan worden gevolgd.
De zorg voor patiënten in het thema Women Health is met name gefocust op endometriose patiënten, met de ambitie om endometriose excellentie centrum te zijn met een bedreven polikliniek en protocollair gestructureerde zorg. Tevens zal sterk worden ingezet op de zorg voor oncologie patiënten die hun vruchtbaarheid willen preserveren met behulp van moderne voortplantingstechnieken, inclusief oocyt en ovarium cryo-preservatie.
De research in de afdeling Voortplantingsgeneeskundeis gericht op preventie van ongewenste infertiliteit, optimalisatie van de milde IVF aanpak, en gezondheids risico’s bij patiënten met ovariele dysfunctie. De research is dan ook sterk gefocust op het vergaren van de kennis waarmee vrouwen met een verkorte reproductieve life span in een vroeg stadium kunnen worden geïdentificeerd, waarna primaire preventieve maatregelen kunnen worden genomen. Voorts wordt ingezet op onderzoek binnen IVF populaties naar dosis optimalisatie met als doel milde ovariele response en toegenomen doelmatigheid. De researchlijn rond ovariele dysfunctie focust sterk op de rol van vasculaire risico factoren.
Medewerkers unit
Prof Dr B.C. Fauser, Hoofd Divisie Vrouw en Baby
Prof Dr. F.J.M Broekmans Hoofd van de divisie voortplantingsgeneeskunde
Dr S. Tanahatoe, Hoofd IVF centrum
Dr P. van Zonneveld, gynaecoloog VPG
Drs M. Kortman, gynaecoloog VPG.
Dr A.J. Goverde, gynaecologische endocrinologie
Dr A. Bos
7 fertiliteitsartsen
5 arts-onderzoekers

Cluster partners VPG
Drs AP Manger, Diakonessenziekenhuis Utrecht
Dr HJHM van Dessel, Mw Dr. I van Rooij, TweeSteden Ziekenhuis Tiilburg
Dr JMJ Smeenk, Elizabeth Ziekenhuis Tilburg
Drs EA Brinkhuis, Drs WA Schöls, Meander Medisch Centrum Amersfoort
Drs LJ van Dam, Dr KM Paarlberg, Dr GJ Scheffer-Nijsen, Gelre ziekenhuis Apeldoorn
Drs AS Blankhart, Dr AM van Heusden, St Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

Ons laatste jaarverslag vindt u op  http://www.umcutrecht.nl/subsite/jaarverslag2009/Organisatie-onderdelen/Divisie-Vrouw--Baby/

Sollicitatie en contact

U kunt vanaf 1 juli 2011 de differentiatiestage voortplantingsgeneeskunde in het UMC Utrecht volgen. Wij beschikken over 1 stageplaats.
Voor toelating tot de differentiatiestage is vereist dat u alle competenties heeft verworven van de opleiding tot gynaecoloog, zoals die zijn beschreven in het programma HOOG van de NVOG (http://www.cbog.nl/uploaded/FILES/htmlcontent/Projecten/IN%20VIVO/nvog_hoog.pdf).  Het doel van de differentiatiestage is immers verbreding, verdieping en uitbreiding van uw competenties voor het aandachtsgebied voortplantingsgeneeskunde.
Voor een differentiatiestage voortplantingsgeneeskunde in het UMC Utrecht moet u solliciteren. U kunt uw sollicitatiebrief, vergezeld van uw curriculum vitae en portfolio, richten aan Prof Dr. FJM Broekmans Hoofd van de divisie voortplantingsgeneeskunde. Ook voor nadere toelichting op de stage kunt u contact opnemen. Uw sollicitatie wordt behandeld door de opleidingscommissie van het cluster Utrecht.
Contactgegevens: Prof Dr. FJM Broekmans, Divisie Vrouw &  Baby, UMC Utrecht, huispost F.05.126, Postbus 85500, 3508 AG Utrecht, email Prof Dr. FJM Broekmans Hoofd van de divisie voortplantingsgeneeskunde, e-mail: f.broekmans@umcutrecht.nl, telefoon secretariaat 088-7557524.

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen