Differentiatiestage Perinatologie Perinatologie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het Perinatologisch Centrum (PNC) bestaat uit de Afdelingen Verloskunde en Neonatologie, het eerstelijns geboortecentrum (UVC Utrecht) en het Psycho Neuro Immunologisch Laboratorium . In deze unieke setting bieden wij ontschotte, integrale perinatale ketenzorg onder één dak. Wij zijn een ambitieuze organisatie met een open cultuur, gericht op teamprestatie, met de patiënt centraal, waarin ieders mening telt. U participeert in onze themaspreekuren voor specialistische preconceptiezorg, prenatale en pre-implantatie genetische diagnostiek, foetale cardiologie, foetale urologie en neurosonografie, zwangeren met hartziekten, diabetes mellitus en HIV, en follow-up na preëclampsie. Daarnaast volgt u deelstages op de afdelingen Medische Genetica, Neonatologie en Anestesiologie, en het IC-centrum. De staf obstetrie bestaat uit Prof. Dr. A. Franx (hoofd), Prof. Dr. G.H.A. Visser, Dr. M.P. Heringa (chef-de-clinique), mevr. Dr. M. Cohen de Lara-Timmerman, Dr. J.B. Derks, mevr. Dr. A. Kwee, Dr. S.V. Koenen, mevr. Dr. G.T.M. Manten, mevr. Dr. A.C.C. van Oppen, Dr. M.A. Oudijk, mevr. Dr. G.C.M.L. Page-Christiaens, Dr. L.L.H. Peeters, Dr. L. Pistorius, Dr.  E. Sikkel (fellow) en Dr. Ph. Stoutenbeek. Wij verlenen topklinische en topreferente zorg, die nauw aansluit bij de speerpunten van ons wetenschappelijk onderzoek, te weten vasculaire en metabole gezondheid van de moeder voor, tijdens en na de zwangerschap (in het bijzonder pre-eclampsie, diabetes en preventie van hart- en vaatziekten bij deze vrouwen op lange termijn), (de preventie van) neurologische schade bij het kind (foetale groeirestrictie, foetale bewaking, asfyxie), en prenatale diagnostiek van ernstige aangeboren afwijkingen. In samenwerking met het Maastrichts UMC is een zeer succesvol programma voor preïmplantatie genetische diagnostiek (PGD) gerealiseerd. Er zijn themaspreekuren voor specialistische preconceptiezorg (PCA), zwangeren met diabetes, vasculaire aandoeningen, infectieziekten en hartziekten. Er wordt nauw samengewerkt met de afdelingen Neonatologie, Medische Genetica, Kinderpathologie, en aanpalende kinderspecialismen zoals Kindercardiologie, Kinderchirurgie en Kinderurologie. Wekelijks worden multidisciplinaire patiëntenbesprekingen gehouden. Daarnaast verlenen wij tweede- en eerstelijns verloskundige zorg en streven daarbij naar verregaande ontschotting. Epiduraal analgesie is altijd beschikbaar. Er is een goed functionerend VSV. Marktwerking in de zorg, organisatie en efficiëntie van zorgprocessen, financiële verantwoordelijkheid en opleidingsklimaat zijn voortdurend onderwerp van gesprek. Kwaliteit en veiligheid voor patiënten en medewerkers staan hoog in ons vaandel. De dienstdoende gynaecoloog en anestesioloog zijn 24/7 aanwezig, waardoor kwaliteit van zorg, supervisie en opleiding optimaal zijn gewaarborgd. Er is een structurele coaching van AIOS gerealiseerd. Protocollen dekken onze gehele zorg en worden up-to-date gehouden door een lokale Plan-Do-Check-Act cyclus. Wij leiden de regionale perinatale audits. Er zijn vier refereeravonden per jaar. Er is een wekelijkse PICO-bespreking. Jaarlijks evalueren wij onszelf met de Quick-scan methodiek. SetQ wordt gebruikt om opleiding en opleiders te evalueren. Op vier zaterdagen per jaar wordt een informatiemarkt voor aanstaande ouders georganiseerd. Er zijn besprekingen over het leren van fouten. Binnen onze speerpunten wordt epidemiologisch, fundamenteel, translationeel en klinisch wetenschappelijk onderzoek verricht. De afdeling participeert actief in het Nederlands verloskundig onderzoeksconsortium.
Ons laatste jaarverslag vindt u op http://www.umcutrecht.nl/subsite/jaarverslag2009/Organisatie-onderdelen/Divisie-Vrouw--Baby/. Bijgaand vindt u het organigram en de strategische visie van het UMC Utrecht en onze divisie.

Sollicitatie en contact

U kunt vanaf 1 juli 2011 de differentiatiestage perinatologie in het UMC Utrecht volgen. Wij beschikken over vier stageplaatsen.
Voor toelating tot de differentiatiestage is vereist dat u alle competenties heeft verworven van de opleiding tot gynaecoloog, zoals die zijn beschreven in het programma HOOG van de NVOG (http://www.cbog.nl/uploaded/FILES/htmlcontent/Projecten/IN%20VIVO/nvog_hoog.pdf).  Het doel van de differentiatiestage is immers verbreding, verdieping en uitbreiding van uw competenties voor het aandachtsgebied perinatologie, opdat u na het differentiatiejaar de kennis, vaardigheden en contacten heeft die nodig zijn heeft om in een niet-universitair ziekenhuis dit dynamische aandachtsgebied te kunnen organiseren, leiden en innoveren, in samenwerking met aanpalende specialismen en de andere spelers in de regionale perinatale zorgketen, waaronder de eerstelijns verloskunde en het regionaal perinatologisch centrum. De differentiatiestage bestaat uit deelstages die gericht zijn op het verwerven van competenties die u nodig heeft voor deze samenwerking, en die u in de basisopleiding tot gynaecoloog nog niet heeft behaald.
Voor een differentiatiestage perinatologie in het UMC Utrecht moet u solliciteren. U kunt uw sollicitatiebrief, vergezeld van uw curriculum vitae en portfolio, richten aan Prof. Dr. A. Franx, hoogleraar en afdelingshoofd obstetrie. Ook voor nadere toelichting op de stage kunt u contact opnemen. Uw sollicitatie wordt behandeld door de opleidingscommissie van de cluster Utrecht.
Contactgegevens: Prof. Dr. A. Franx, Perinatologisch  Centrum, Divisie Vrouw &  Baby, UMC Utrecht, huispost KE.04.123.1, Postbus 85090, 3508 AB Utrecht, email a.franx-2@umcutrecht.nl, telefoon secretariaat 088-7556426.

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen