Differentiatiestage Kinderneurologie Kinderneurologie 6 maanden

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De zorglijn kinderneurologie en kinderneurochirurgie is onderdeel van de afdelingen neurologie en neurochirurgie van het UMCU. Het doel van de zorglijn is om de beste patiëntenzorg binnen het aandachtsgebied van de kinderneurologie en de kinderneurochirurgie te geven en die patiëntenzorg te combineren met wetenschappelijk onderzoek en opleiding. De zorglijn is gelokaliseerd op afdeling Dolfijn, één van de verpleegafdelingen van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ). Binnen de zorglijn werken 5 kinderneurologen. De kinderneurologen zijn betrokken en enthousiast en hebben aanstaande neurologen met interesse in de kinderneurologie veel te bieden. Het patiënten aanbod is erg breed. De aandachtsgebieden van de afdeling zijn de kinderepileptologie, beroerte en hydrocefalus.

De zorglijn kinderneurologie heeft een landelijke functie met name als het gaat om refractaire epilepsie en epilepsie chirurgie. De Utrechtse kinderneurologie heeft in Nederland een unieke positie omdat het UMCU de enige locatie in Nederland is, waar kinderen met medicamenteus onbehandelbare epilepsie worden geopereerd. Hierdoor kan de aios ervaring opdoen met de problematiek van therapieresistente epilepsie en het daaraan verbonden geavanceerde diagnostische proces richting een eventuele neurochirurgische ingreep. Hierbij spelen de kennis van de aanvalssemiologie een belangrijke rol, maar ook het inzicht van de relatie van het epileptogene focus met de eloquente cortex (motoriek en taal). In het UMCU worden ook kinderen met moyamoya neurochirurgisch behandeld. Zowel epilepsiechirurgie als behandeling van beroerte bij kinderen bieden een unieke mogelijkheid om neuroplasticiteit, het herstelvermogen van het kinderbrein, te bestuderen.

De keuzestage kinderneurologie voor aios neurologie duurt aaneengesloten 6 of 12 maanden. De stage is exclusief gericht op de diagnostiek en behandeling van kinderen met verdenking op een neurologische ziekte. Zo raakt de aios in de stage periode vertrouwd met het aandachtsgebied kinderneurologie. Na de stage is de aios in staat om de meest voorkomende neurologische ziekten op de kinderleeftijd te herkennen en te behandelen.

Doelen van de keuzestage kinderneurologie zijn:
• Verdieping en verbreding van de diagnostiek en differentiële diagnostiek en
behandeling van neurologische ziekten op de kinderleeftijd. De stage bouwt voort
op de stage kinderneurologie in het algemene opleidingsdeel neurologie
• De aios herkent na de stage de meest voorkomende aandoeningen, kan een
diagnostische strategie uitvoeren en een evidence-based behandeling geven.

Specifieke doelen van de keuzestage kinderneurologie zijn:
• Voldoende kennis opdoen van aanvalsclassificatie en syndroomclassificatie bij
kinderen met epilepsie.
• De aios kan bij kinderen met medicamenteus onbehandelbare epilepsie
beoordelen of van andere behandelingsmogelijkheden effect te verwachten is.
• De aios heeft kennis van de plasticiteit van de jonge kinderhersenen en de
integriteit van gezond hersenweefsel.
• De aios heeft kennis van de waarde van aanvullende diagnostiek, inclusief MRI
hersenen, EEG, genetische en metabole diagnostiek.
• De aios krijgt inzicht in het patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek dat
plaatsvindt op het gebied van refractaire epilepsie en plasticiteit.

- Prof. dr. John Wokke, opleider neurologie
- Prof. dr. Jaap Kappelle, plaatsvervangend opleider
- Prof. dr. Kees Braun
- Dr. Floor Jansen
- Drs. Frederique van Berkestijn

Samenwerkende instellingen

Universitair Medisch Centrum Utrecht Wilhelmina Kinderziekenhuis

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen