Differentiatiestage Kinderanesthesiologie Kinderanesthesiologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De verdiepingsmodule kinderanesthesiologie wordt gevolgd in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ). In deze module leert de AIOS zelfstandig perioperatieve zorg te verlenen bij kinderen ouder dan 1 maand, en bij jongere kinderen onder directe supervisie. Na het volgen van deze module zal de AIOS in staat zijn om als aanspreekpunt kinderanesthesiologie in een algemeen ziekenhuis te functioneren. Regelmatig zetten AIOS, die dit aandachtsgebied kiezen, hun opleiding voort in de vorm van een fellowship kinderanesthesiologie in het WKZ.

Voorwaarde voor het volgen van deze module is dat de AIOS heeft voldaan aan de algemene opleidings- en beoordelingscriteria kinderanesthesiologie in de opleiding tot anesthesioloog. Het volgen van de Advanced Paediatric Life Support Cursus (APLS) strekt sterk tot de aanbeveling.

De toekenning van de stage kan competitief zijn. Aanvragen voor een dergelijke stage moeten worden gedaan door middel van een sollicitatiebrief, waarin de motivatie uiteen wordt gezet. Een sollicitatiegesprek maakt onderdeel uit van de procedure. De kandidaat is welkom om een dag mee te lopen.

Hoe ga ik leren?

De invulling van het vijfde jaar van het aandachtsgebied kinderanesthesiologie streeft naar een verdieping van kennis, vaardigheden en attitudes noodzakelijk voor het veilig toedienen van anesthesie bij gezonde en zieke kinderen.

Hierbij dient nadrukkelijk aandacht te worden gegeven aan:

 • perioperatieve zorg, te weten:

  • preassessment

  • luchtweg management

  • anesthesiologische implicaties van pediatrische ziektes inclusief cardiologische problemen

  • regionale technieken

  • postoperatieve pijnstilling bij kinderen

 • acute pijn bij kinderen

 • opvang en transport van ernstig zieke en zwaargewonde kinderen

 • basisprincipes van kinder-intensive care geneeskunde

 • sedatie bij kinderen

  • reanimatie

De eindtermen voor de verdiepingsstage kinderanesthesiologie zijn beschreven naar competentiegebieden.
Er is overlap met de algemene competenties die gelden voor iedere AIOS, waarbij van de assistent in het 5e jaar een verdere verdieping van deze competenties wordt verwacht.

1. Kennis en inzicht

 • Beheerst de kennis van de perioperatieve zorg voor het kind, ASA 1 en 2 ouder dan een maand, voor alle ingrepen, die volgens het verenigingsstandpunt en/of richtlijnen in algemene ziekenhuizen voorkomen, zoals beschreven in de algemene opleidingseisen (inclusief regionaal technieken en postoperatieve pijnbehandeling).

 • Kennis van de perioperatieve zorg voor het kind, die volgens het verenigingsstandpunt en/of richtlijnen in een kindercentrum is geconcentreerd.

 • Beheerst de kennis van de apparatuur en materiaal specifiek voor kinderanesthesiologie.

 • Beheerst de kennis van anesthesietechnieken voor de behandeling van een kind met een moeilijke luchtweg; inclusief kennis van de opvang van het acuut benauwde kind.

 • Beheerst de kennis van de technieken voor de acute opvang en reanimatie van kinderen (APLS).

 • Beheerst de kennis van de specifieke aandachtspunten en technieken met betrekking tot het transport van ernstig zieke kinderen.

 • Beheerst de kennis van standpunten, richtlijnen en protocollen betreffende de anesthesie bij kinderen die door de sectie kinderanesthesie van de NVA zijn opgesteld.

 • Kennis van de meest toegepaste sedatie technieken bij kinderen

 • Kennis van de perioperatieve zorg voor IC behoeftige kinderen

 • Kennis van anesthesie technieken op buitenlocaties


2. Praktische vaardigheden

 • Het toepassen van diverse methoden van acute pijnbehandeling bij kinderen

 • Het toepassen van sedatie met adequate monitoring bij kinderen

 • Het inbrengen van arteriële en centraal veneuze lijnen voor kinderen ouder dan 1 jaar

 • Het toepassen van epidurale en perifere blokkades bij kinderen.


3. Professionaliteit

 • Het kunnen voorschrijven van een beleid voor de volledig perioperatieve zorg van kinderen, die volgens het verenigingsstandpunt in een kindercentrum voorkomen.

 • Het uitvoeren van anesthesie bij kinderen voor alle ingrepen, die volgens het verenigingsstandpunt in een kindercentrum voorkomen.

 • Het zelfstandig uitvoeren van anesthesie bij kinderen ouder dan een maand voor alle ingrepen, die volgens het verenigingsstandpunt in algemene ziekenhuizen voorkomen.

 • Het uitvoeren van acute opvang en reanimatie bij kinderen

 • Het kunnen voorschrijven van een beleid voor de perioperatieve zorg van IC behoeftige kinderen

 • Het uitvoeren van anesthesie op buitenlocaties.


4. Samenwerking en communicatie

 • Het tactvol en efficiënt communiceren van een probleem situatie mbt perioperatieve zorg met kind en ouders

 • Behandeld in overleg een preoperatief consult

 • Neemt deel aan multidisciplinair overleg met snijdend specialisten, kinderartsen en kinderintensivisten

 • Neemt deel aan complicatiebesprekingen, specifiek met betrekking tot de kinderanesthesiologie

 • Presenteert een casus of verzorgt een voordracht voor de afdeling (kinder)anesthesiologie en/of SKA.

Show-and-tell

De verdiepingsstage kinderanesthesiologie betreft een stage van 6 maanden die volledig wordt besteed aan de perioperatieve zorg aan kinderen. De AIOS is werkzaam in het WKZ, hoofdzakelijk op het OK-complex, maar ook op de buitengebieden voor sedatie/anesthesie bij diverse onderzoeken en procedures. De AIOS is daarnaast werkzaam op de polikliniek preoperatieve screening. Er is ruimte voor een korte stage op de kinder en/of neonatale intensive care.

De AIOS participeert niet in de algemene dienst, maar het doen van aanwezigheidsdienst (met aanwezige achterwacht) voor de kinderanesthesiologie kan wel onderdeel zijn van de stage.

Omdat het WKZ een moeder-kind-centrum is, is een combinatie met verdieping in de obstetrische anesthesiologie mogelijk.

Ook is het leggen van accenten op kinder intensive care, kindercardioanesthesiologie en chronische pijn bij kinderen, tot op zekere hoogte, in overleg mogelijk.

Sollicitatie en contact

Sollicitatiebrief met motivatie:

Prof.dr. R.G. Hoff, opleider anesthesiologie
Postbus 85500
3508 GA Utrecht
Tel: (088) 755 3027
e-mail: m.brun-vangasteren@umcutrecht.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen