Differentiatiestage Abdominale radiologie Abdominale radiologie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

U werkt in een tertiair verwijscentrum waar vrijwel alle aspecten van de abdominale radiologie aan bod komen. De differentiatie omvat de volgende onderdelen:
-Maag-darm-leverziekten
-Abdominale chirurgie
-Urologie
-Gynaecologie
-Medische oncologie
-Chirurgische oncologie

Op MDL gebied is er een forse populatie inflammatoire darmziekten, galwegaandoeningen en chronisch leverlijden.
De chirurgische oncologie ziet een groot aantal oesophagus, pancreas, lever, en galwegpatiënten, en, in mindere mate, colon- en rectumtumoren. De urologie en gynaecologische oncologie zien een, voor een tertiair verwijzingscentrum representatieve populatie.
De diagnostische mogelijkheden zijn up to date en inclusief de nieuwste generatie MRI, PET/CT en SPECT/CT scanners. In samenwerking met de interventieradiologen worden diverse diagnostische en therapeutische interventies uitgevoerd.

De opleiding radiologie van het UMC Utrecht vormt samen met opleidingen in het Gelre Ziekenhuis Apeldoorn, het Meander Medisch Centrum Amersfoort en het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, de OOR Radiologie Midden Nederland. De AIOS uit het St.Antonius Ziekenhuis Nieuwegein wisselen gedurende 1 jaar uit met het UMC Utrecht. Voor de uitwisseling met het Gelre Ziekenhuis  Apeldoorn en Meander Medisch Centrum Amersfoort geldt een 2-2-1 constructie, waarbij op twee momenten gedurende de opleiding gewisseld wordt van locatie (tussen perifeer en academisch), respectievelijk aan het einde van het 2e en 4e opleidingsjaar. Hiervoor is gekozen omdat de differentiatiefase dan ten dele academisch en ten dele perifeer gevolgd kan worden. Er is sprake van een goede afstemming van de opleidingen tussen de betrokken ziekenhuizen, conform het opleidingsplan radiologie van de NVvR. Gemiddeld tweemaal per jaar vindt op een van de opleidingslocaties overleg plaats met alle betrokken opleiders binnen de OOR. De OOR Radiologie Midden Nederland heeft een lange traditie op het gebied van het AIOS onderwijs en is (samen met het AMC) de initiatiefnemer van het regionale blokonderwijs zoals dat nu landelijk geïmplementeerd wordt.
In het UMC Utrecht is de common trunk opgedeeld in zogenaamde orgaanstages (overeenkomend met de diverse thema’s in het landelijke opleidingsplan radiologie). Er is gekozen voor een maandelijkse stage wissel waardoor de AIOS gedurende de eerste drie jaar meerdere malen een orgaanstage doorloopt. Voor de differentiatie fase kan gekozen worden uit alle acht differentiaties zoals beschreven in het landelijke opleidingsplan. De differentiatie fase is opgedeeld in stageperiodes van 2 maanden waarbij 6 maal een differentiatie stage van keuze doorlopen wordt. De resterende 6 stage perioden worden verdeeld over de overige orgaangebieden. Om voor een van de differentiaties in aanmerking te komen dient de AIOS gedurende de common trunk bovengemiddeld beoordeeld te zijn.
Naast de dagelijkse werkzaamheden op de afdeling is er tweemaal per week onderwijs dat is gestructureerd naar orgaangebied. Verder is er dagelijks een Heilig Half Uur (HHU) waarop door de AIOS interessante en leerzame casuïstiek getoond wordt. Ook dit HHU is gestructureerd naar orgaangebied. Voor de beoordelingen van de AIOS wordt gebruik gemaakt van KPB, OSATS, stagebeoordelingen, voortgangsgesprekken en jaarlijkse beoordelingsgesprekken conform het landelijke opleidingsplan radiologie. De afdeling participeert in opleidingskwaliteitscontroles zoals de D-Rect.

Sollicitatie en contact

Het is mogelijk gedurende het hele jaar te starten met de differentiatie abdominale radiologie. Er zijn over het algemeen 2 plekken beschikbaar voor een AIOS abdominale radiologie.
Indien een AIOS belangstelling heeft voor de differentiatie abdominale radiologie kan hij/zij dit kenbaar maken door het sturen van een sollicitatiebrief met cv waaruit duidelijk de motivatie voor de differentiatiekeuze blijkt. Bovendien dient de AIOS gedurende de common trunk  bovengemiddeld beoordeeld te zijn.
Voor aanvullende informatie en sollicitatie kan de AIOS zich richten tot de differentiatie-opleider, Dr. M.S. van Leeuwen, via het onderwijssecretariaat van de afdeling radiologie:
Onderwijssecretariaat Radiologie
UMC Utrecht
Afd. Radiologie, Huispostnr. E01.132
Postbus 85500
3508 GA Utrecht
Tel: 088 – 755 6688
Fax: 030 – 258 1098
Email: onderwijssecretariaat-radiologie@umcutrecht.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen