terug

Volwassenpsychiatrie

Afdeling Psychose - polikliniek

Duur
12 maanden
6 maanden
Wat gaat de aios leren?

Algemene informatie:

Differentiatie binnen de opleiding
Binnen het UCP (aantekening volwassenenpsychiatrie en ouderenpsychiatrie) vindt de patiëntenzorg tijdens het aantekeningsdeel plaats op de gespecialiseerde behandelafdelingen. Aios krijgen daar meer verantwoordelijkheid dan in het algemene deel van de opleiding, en kunnen zich verdiepen in specifieke behandelthema’s.

Daarnaast biedt het UCP tijdens het aantekeningsdeel de mogelijkheid van extra differentiatie om aan te kunnen sluiten op individuele leertrajecten en wensen t.a.v. de toekomstige beroepsuitoefening. Daartoe kan gedurende deze 2 jaar een deel van de tijd worden besteed aan een van de differentiatiemogelijkheden; wetenschappelijk onderzoek, psychotherapie, onderwijs en beleidspsychiatrie. Als richtlijn gaat het om 20% van de tijd maar dit kan variëren afhankelijk van de gekozen differentiatie en de externe eisen (HOOP). Deze differentiaties worden apart begeleid en gesuperviseerd door ter zake deskundige supervisoren. U maakt hierover individuele afspraken met de opleider en de stage-supervisor.

Patiëntenpopulatie
Patiënten met een eerste psychose en de periode tot vijf jaar na een eerste psychose worden verwezen naar de afdeling Psychosen (polikliniek en afdeling) voor topreferente zorg.

Inbedding
Behandelaren van regionale GGZ-instellingen en huisartsen verwijzen voor diagnostiek, second opinion, overname van behandeling of tijdelijke medebehandeling.

Behandelingen
Er wordt geprotocolleerde psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek uitgevoerd met inventarisatie van psychosociale onderhoudende factoren. De behandeling omvat de meeste biologische, psychologische en sociale interventies die zijn geadviseerd in de multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie en in de Ebro Module Vroege Psychose, zoals alle farmacotherapie, individuele en systeemgesprekken, psychoeducatie, Cognitieve Gedragstherapie en Copingtraining bij stemmenhoren en verhoogde betekenisgeving, Transcraniële Magnetische Stimulatie bij stemmenhoren en Virtual Reality Exposure Therapy bij sociale angst en achterdocht. Een belangrijk doel is aandacht voor het herstel van sociaal-maatschappelijk functioneren, door middel van gespecialiseerde trajectbegeleiding, zoals Individuele Plaatsing en Steun bij het vinden en behouden van werk. Zie ook de website van de afdeling.

Specifieke leerdoelen
Tijdens de stage leert de aios specialistische diagnostiek toe te passen en te interpreteren binnen het topreferente zorgprogramma psychosen en als basis voor wetenschappelijk onderzoek. Daarbij leert de aios niet alleen de indicaties voor deze behandelingen te stellen, maar ook de behandelingen (vaak als combinatiebehandelingen) uit te voeren. Ook leert de aios hoe bij vragen die niet vanuit de richtlijn kunnen worden beantwoord de EBM methodiek (bijvoorbeeld in de vorm van CAT’s) toe te passen.

Hoe ga ik leren?

Taken van de aios

Allereerst vindt (veelal verdiepende) multidisciplinaire diagnostiek plaats, volgens het UCP-protocol ‘Eerste Psychosen Onderzoek’. Wekelijks worden nieuwe casussen besproken in het Diagnostiekoverleg. De aios leert om gebruik te maken van vragenlijsten en semigestructureerde interviews. Hij of zij wordt daarbij begeleid door de regionale experts op dit gebied.

Daarna vindt multidisciplinaire en transmurale behandeling plaats, onder verantwoordelijkheid van de aios, gesuperviseerd door en onder eindverantwoordelijkheid van de psychiater/supervisor. Het behandelbeleid wordt door de aios vastgelegd in een behandelingsplan, dat in overleg met de patiënt tot stand komt.

De aios verdiept zich in (en raakt vertrouwd met) de medicatie-protocollen van de multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie én leert hoe antwoorden te vinden op behandelvragen waar de richtlijn(en) geen antwoorden op geven, in de vorm van CAT’s en de toepassing daarvan in de klinische praktijk.

Daarnaast verdiept de aios zich in de psychotherapeutische vaardigheden vanuit diverse gezichtspunten, zoals psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie (ook als speciale module bij wanen), gezinsbegeleiding en op verzoek Multi Family Therapy of Hallucinatiegerichte Integratieve Therapie (HIT).

Medebehandeling vindt vaak plaats door resp. voor de klinisch psycholoog, GZ-psychologen , sociaal psychiatrisch verpleegkundigen verpleegkundig specialisten, ambulant verpleegkundigen en trajectbegeleiders.

Alle opleidingsonderdelen in deze instelling