terug

Volwassenpsychiatrie

Afdeling Soma en Psyche - Psychiatrie in de Transgenderzorg

Duur
12 maanden
6 maanden
Wat gaat de aios leren?

Algemene informatie
Het betreft een stage bij het Genderteam van het UMCG. Het Genderteam is een Multidisciplinair team van het UMCG dat zich richt op de genderbevestigende medisch-somatische behandeling van mensen met genderdysforie en de flankerende psychosociale zorg. Het team is ontstaan rond 1975 en was lange tijd, met het VUMC, in Nederland een van de 2 aanbieders van somatische transgenderzorg en is dat nog steeds voor wat betreft hoogcomplexe zorg en volledige trajecten. Rond het thema Genderdysforie is veel publieke aandacht en wetenschappelijke interesse. Een transitie, sociaal en medisch, is een ingrijpend proces, dat risico’s kent, maar ook een kans voor een sterk verbeterde kwaliteit van leven. Hoewel de ‘diagnose’ Genderdysforie omstreden is, zijn er complexe vragen voor de psychiater en psycholoog (mental health) te beantwoorden. Er is een sterke toename van de vraag, wat maakt dat er een beweging is naar een andere organisatie van de zorg (netwerkzorg), waarin meer aanbieders gaan participeren.

Patiëntenpopulatie
Personen uit geheel Nederland die een genderbevestigende medisch-somatische behandeling wensen of ondergaan.

Inbedding
Het Mental Health team van het Genderteam is onderdeel van het cluster Soma en Psyche van het UCP. Als AIOS ben je werkzaam in dit cluster. De werkzaamheden worden verricht op de polikliniek van het UCP. Het Multidisciplinair Genderteam is samengesteld uit medewerkers van meerdere specialismen en disciplines die werkzaam zijn op diverse locaties in het UMCG. De supervisie wordt gedaan door de aan het team verbonden psychiater, aangevuld met overleg en feedback in het Mental Health team

Behandelingen
De belangrijkste taak van het Mental Health team van het Genderteam is de indicatiestelling. De elementen hiervoor zijn brede psychiatrische diagnostiek, taxatie wilsbekwaamheid, taxatie draagkracht. In de praktijk zijn er ook behandelaspecten van belang. De diagnostiek is dikwijls procesdiagnostiek. (Psycho) educatie, steun bij coming out en systemische interventies zijn dikwijls nodig. De doelgroep is zeer divers, qua leeftijd en qua psychische constitutie. Er zijn belangrijke maatschappelijke en ethische aspecten bij de indicatiestelling. Het veld is sterk in beweging.

Wat kun je leren?

 • Het zelfstandig beheren en behandelen van een caseload onder supervisie van de teampsychiater.
 • Als medebehandelaar of in gedelegeerde regie taken functioneren binnen een multidisciplinair behandelteam.
 • Het hanteren van samenwerkingsrelaties met betrokken behandelaren (somatisch specialisten) en instanties buiten de (poli-)kliniek.
 • De overwegingen rond de indicatiestelling voor genderbevestigende medisch-somatische behandeling overzien. Het onder supervisie uitvoeren van indicatiestelling en advisering.
 • Het op gendersensitieve wijze bieden van hulp en advisering.
 • Het onder supervisie doen van onderdelen van seksuologische anamnese en advisering.
 • Het kennisnemen van andere vormen van genderspecifieke hulpverlening, bijvoorbeeld middels deelname voorlichtingsbijeenkomsten voor patienten, werkbezoek aan AUMC, Jeugd genderteam Jonx, meelopen met andere disciplines, bezoek aan Genderhome, deelname aan EPATH conferentie.
 • Meedenken over de snelle ontwikkelingen in dit relatief jonge vakgebied.
Hoe ga ik leren?

Taken van de aios zijn onder andere:

 • Onder supervisie van psychiater en in overleg met andere disciplines binnen het team:
 • Verrichten intakes, opstellen indicatie en behandeladvies en voeren adviesgesprek met patiënten met gendergerelateerde problematiek en zeer diverse psychiatrische ziektebeelden.
 • Begeleidende contacten bij mensen met complexe problematiek van verschillende aard.
 • Participatie in voorlichtingsbijeenkomsten voor patiënten en betrokkenen.
 • Consultatie bieden aan andere disciplines op psychiatrische vragen
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling