terug

Volwassenpsychiatrie

Afdeling Crisis, Deeltijdbehandeling en Opname - Team Acute Psychiatrie

Duur
12 maanden
6 maanden
Wat gaat de aios leren?

Algemene informatie:

Tijdens deze stage werk je op de Acute Dagbehandeling (ADB) en de poli Acute Psychiatrie van het UCP. Op deze poli worden acute beoordelingen gedaan. Het kan om zowel interne als externe patiënten gaan bij wie een acuut hogere zorgbehoefte is ontstaan. Patiënten kunnen hier maximaal 12 weken individueel behandeld worden, of worden doorverwezen naar een ander zorgprogramma. Veel patiënten stromen door naar de ADB.

De ADB is voor volwassen patiënten die door psychiatrische, vaak in combinatie met sociaalmaatschappelijke, problemen dusdanig uit hun evenwicht zijn geraakt dat het dagelijks functioneren ernstig wordt belemmerd. Het idee is om met een intensieve dagklinische behandeling een klinische opname te voorkomen. Ook is het mogelijk om ná een klinische opname middels de ADB het resocialiseren te bespoedigen.

Het Team Acute Psychiatrie is onderdeel van het CDO. Uitgangspunt is het aanbieden van laagdrempelige, diagnose overstijgende, acute psychiatrische zorg. Het streven is om de aanvragen altijd spoedig te kunnen honoreren. De behandeling bij de ADB vindt plaats in groepsverband en bestaat onder andere uit de volgende onderdelen: dagopening, dagafsluiting, doelenbespreking, cognitieve gedragstherapie, psychomotore therapie en maatschappij orientatie. Daarnaast zijn er individuele contacten met de PB en behandelaar (aios).

Wat kan ik leren? 
De aios is bij zowel de Acute Poli als de ADB betrokken bij de intake en indicatiestelling, en geeft daarnaast als behandelaar in individuele contacten vorm aan de verdere behandeling. Naast farmacotherapie is hierin ruimte voor cognitieve, gedragsmatige, systeem en directieve interventies in soms spoedeisende omstandigheden.

De AIOS kan, dankzij de grote verscheidenheid aan psychiatrische problematiek, uitgebreide diagnostische ervaring en vaardigheden opdoen, inclusief risicotaxaties meestal gericht op suicidaliteit. Ook kan ervaring worden opgedaan met bovengenoemde behandelvormen. Dit alles onder supervisie van de psychiater en/of de klinisch psycholoog / behandelcoordinator. Het functioneren in en leiding geven aan een klein multidisciplinair team is eveneens een leerdoel.

Het CDO is momenteel volop in ontwikkeling. Participeren in deze ontwikkeling kan ook een leerdoel zijn indien passend. Mogelijk dat het Team Acute Psychiatrie in de toekomst ook de acute beoordelingen ihkv wvggz gaat verrichten. De huidige supervisor is tevens waarnemend geneesheer-directeur. Het meer vertrouwd raken met de wvggz kan dan ook een aanvullend doel van de stage zijn in overleg.

Hoe ga ik leren?

Taken van de AIOS

De AIOS bepaalt, in overleg met de hoofdbehandelaar en na multidisciplinair afstemmen, het behandelbeleid en is de primaire behandelaar van (een deel van) de patiënten. De hoofdbehandelaar spreekt alle patiënten bij de intake en de supervisor spreekt alle patiënten minstens een keer in het begintraject. Dit gebeurt meestal samen met de AIOS en een verpleegkundige.

Binnen het cluster CDO is continue beschikbaarheid van behandelaren belangrijk voor de kwaliteit van de patientenzorg. Daarom nemen we als behandelaren waar voor elkaar. Dat betekent dat je je afwezigheid afstemt met je collega’s in het cluster en waarnemingstaken (acute patientenzorg) uitvoert op een van de andere afdelingen van het cluster

Alle opleidingsonderdelen in deze instelling