Differentiatiestage Traumachirurgie traumachirurgie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

In het Rode Kruis Ziekenhuis zijn alle chirurgen volledig gedifferentieerd. De traumachirurgie wordt behartigd door de NVT gecertificeerde traumachirurgen: Prof. dr. R.S. Breederveld, P.H.A.F. Nagel, dr. T.S. Bijlsma en de NVT gecertificeerde traumachirurgen uit het MCA: dr. K.J. Ponsen en dr. J.G.H. van den Brand. Er zijn tevens 2 fellows traumachirurgie werkzaam.

De differentiatieduur is 2 jaar en wordt conform het SCHERP opleidingsplan uitgevoerd.

Voor de differentiant  wordt bij start van de differentiatie een persoonlijk opleidingsplan gemaakt

waarbij speciale onderdelen van de Traumachirugie (bekkenchirurgie, opvang en behandeling polytraumapatiënten) tijdens een stage in het MCA gevolgd worden (onder supervisie van dr. K.J. Ponsen en opleider MCA dr. W.H. Schreurs).

Essentieel onderdeel is tevens de brandwondenchirurgie. De differentiant zal tijdens een periode van de differentiatie specifiek op het brandwondencentrum werkzaam zijn en alle aspecten van de brandwondenzorg leren.

Specifieke onderdelen van de handchirurgie zullen samen met het handchirurgisch centrum worden behandeld.

 

Afdeling A5 en BWC

De differentiant is voor de zaalartsen het eerste aanspreekpunt en loopt een aantal maal per week (vaste dagen) de visite mee. De differentiant is eerste aanspreekpunt voor de aios-consulent als het traumachirurgie en brandwonden betreft.

 

Operatieve vaardigheden

De differentiant opereert samen met de traumachirurgen. Naarmate de differentiatie vordert, zal de differentiant steeds meer zelfstandig opereren en/of jongerejaars aios superviseren.

De key procedures en het minimale niveau van zelfstandigheid zijn beschreven in SCHERP.

De differentiant zal voortdurend feedback krijgen en ter vastlegging zullen de KPB en OSATS gebruikt worden.

De traumaopleidingsgroep ziet toe op voldoende exposure en aantallen en bespreekt dit zo nodig tijdens de opleidingsvergadering.

 

Polikliniek

De differentiant zal een eigen traumaspreekuur en brandwondenspreekuur houden in dezelfde ruimte waar de traumachirurg tegelijkertijd spreekuur heeft, zodat directe supervisie en overleg mogelijk zijn.

Tijdens dit spreekuur komt de gehele traumachirurgie aan bod en van de differentiant wordt verwacht dat hij aan het einde van de differentiatie in staat is om op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek, keuze en interpretatie van aanvullend onderzoek een behandelvoorstel te doen en uit te voeren.

 

 

 

 

 

Gipspoli

De gipspoli is een poli waar traumapatiënten teruggezien worden. De differentiant wordt samen met een traumachirurg op een vast dagdeel hiervoor ingedeeld om deze poli te draaien en later in de differentiatie deze poli te superviseren.

 

 

Traumabespreking en Handenbespreking

De wekelijkse factuurbespreking met de orthopeden wordt voorbereid en begeleid door de traumadifferentiant. De multidisciplinaire handenbespreking met de plastisch chirurgen wordt eveneens door de traumadifferentiant begeleid en georganiseerd. Van de differentiant wordt verwacht dat hij aan het einde van zijn differentiatie tijdens deze besprekingen de eigen patiënten presenteert om op collegiale wijze met collegae te discussiëren over de te volgen strategie om vervolgens een behandelvoorstel te formuleren.

 

 

Röntgenbespreking

Dagelijks is er na het ochtendrapport op de radiologie afdeling een röntgenbespreking met een radioloog, traumachirurg en een SEH-arts. Hier worden alle foto’s die gemaakt zijn op de SEH de dag en nacht voorafgaand aan de bespreking opnieuw bekeken en beoordeeld. De differentiant wordt geacht hierbij zoveel mogelijk aanwezig te zijn en actief te participeren in deze bespreking.

 

Onderwijs

Naast het door de differentiant te volgen onderwijs, wordt verwacht dat de differentiant

ook een bijdrage levert aan het onderwijs aan de andere aios heelkunde en SEH.

De Cash 3 geformuleerde cursussen en congressen zullen worden bijgewoond (Traumadagen, AO-cursus etc.).

 

Onderzoek

De differentiant zal worden gestimuleerd en in de gelegenheid worden gesteld om zelfstandig onderzoek te doen of mee te doen in bestaande projecten.

Hij/Zij zal de researchbespreking bijwonen.

 

 

Cursussen en congressen

-Deelname aan CASH-3 met eventuele toets

-1x per jaar bijwonen wetenschappelijke vergadering NVT

-1x per bijwonen chirurgendagen en najaarsvergadering

-De aios moet een vervolgcursus fractuurchirurgie volgen, bij voorkeur de AO vervolgcursus dan wel in overleg met de stagebegeleiders een vergelijkbare cursus

-Bijwonen 1 nationaal of internationaal congres traumachirurgie of specifieke traumacursus

De opleidingsgroep stimuleert het bezoeken van nationale en internationale congressen en cursussen en verwacht van de differentiant ook dat deze voordrachten verzorgd tijdens deze congressen.

Aanbevolen congressen die niet verplicht zijn in de differentiatie/Cash 3 zijn :

De OTC cursus voor gevorderden, het ESTES congres en de OTA.

 

Stages

Tijdens de differentiatie traumatologie kan de differentiant een stage opvang hoog energetische trauma’s en bekkenchirurgie lopen in het MCA o.l.v. dr. K.J. Ponsen. Tijdens deze stage zal de differentiant participeren in de acute opvang van traumapatiënten en operaties.

Opleider in het MCA is dr. W.H. Schreurs.

 

 

Lidmaatschappen

De differentiant wordt geacht lid te zijn van de NVT.

 

 

Wetenschap

Tijdens de differentiatie dient de differentiant minimaal eenmaal een voordracht te houden op een congres. Bovendien moet er minimaal één artikel of case report worden geschreven. Het initiëren van en participeren aan wetenschappelijk onderzoek wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.

 

 

Diensten

De differentiant rouleert in het aios dienstrooster. In de laatste maanden van de differentiatie kan de differentiant bij gebleken competenties achterwachtdiensten draaien.

 

Management

Het ontwikkelen van algemene managementvaardigheden wordt aangemoedigd. Deze worden geëvalueerd aan de hand van de effectiviteit van de organisatie van de zorg rondom de patiënt. De wijze van omgaan met en het aansturen van aios, verpleegkundigen, OK-personeel en maatschapsleden zal ieder kwartaal worden geëvalueerd. Het deelnemen aan commissies en het ontwikkelen van protocollen en onderwijsmateriaal wordt gestimuleerd. De differentiant wordt geïntroduceerd in het reilen en zeilen van een maatschap. 

Show-and-tell

Onderscheidend onderdeel van de traumachirurgie is de brandwondenchirurgie

Samenwerkende instellingen

Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar

Sollicitatie en contact

sollicitaties kunt u richten aan:

Dr.H.A. Cense, opleider Heelkunde, Rode Kruis ziekenhuis, Vondellaan 13, 1942 LE Beverwijk

Rode Kruis Ziekenhuis

In het Rode Kruis Ziekenhuis kun je verschillende opleidingen volgen.
Lees meer over de opleidingsmogelijkheden.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Rode Kruis Ziekenhuis
Vondellaan 13
1942 LE Beverwijk

tel.: 0251 26 55 55
website: https://www.rkz.nl/werk_en_opleiding