Differentiatiestage Oncologie Chirurgie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Binnen het RKZ zijn alle chirurgen volledig gedifferentieerd en zo wordt ook gewerkt. De spreekuren zijn allemaal aandachtsspecifiek. De duur van de differentiatie is 2 jaar

Bij aanvang van de differentiatie zal in overleg met de differentiant een persoonlijk opleidingsplan worden gemaakt.

Chirurgische Oncologie:

Maligne long-, pancreas-, oesophagus- en leverchirurgie worden niet in het RKZ uitgevoerd. Deze modules van de chirurgische oncologie kan de differentiant in overleg in de regio (longchirurgie MCA) of in het VU Medisch Centrum lopen. Verplicht voor de differentiatie zijn de modules Mamma en Colorectaal.

Bij aanvang van de differentiatie wordt verondersteld dat de differentiant de kennis en vaardigheden bezit zoals beschreven in SCHERP voor de eerste 4 jaren van de opleiding heelkunde.

De leerinhoud wordt weergegeven door de 7 geoperationaliseerde competenties voor

de chirurg, de thema’s 2, 15, 19 t/m 21, 23 t/m 25 van SCHERP, de daarmee samenhangende

klinische situaties en de Key procedures zoals beschreven in het opleidingsplan Heelkunde SCHERP. Het leren vindt plaats in de klinische setting en de differentiant zal als volwaardig lid deel uitmaken van de oncologische groep.

 

 

Operatieve vaardigheden

De differentiant opereert samen met de oncologische chirurgen in het RKZ zowel open als laparoscopisch. Naarmate de differentiatie vordert zal de differentiant steeds meer zelfstandig opereren en jongerejaars superviseren.

De key procedures en het minimale niveau van zelfstandigheid zijn beschreven in SCHERP. De differentiant zal voortdurend feedback krijgen en ter vastlegging zullen KPB en OSATS gebruikt worden.

 

Spreekuur

De differentiant zal een eigen oncologisch spreekuur simultaan naast een van de oncologisch chirurgen houden. Tijdens dit spreekuur komt de gehele oncologie aan bod en van de differentiant wordt verwacht dat hij aan het einde van de differentiatie in staat is om op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek, keuze en interpretatie van aanvullend onderzoek een behandelvoorstel te doen en uit te voeren.

 

 

Multidisciplinaire besprekingen

Binnen het RKZ is een MDO mammapathologie en wekelijks een algemeen oncologisch MDO. Afhankelijk van de stage zal de differentiant de verschillende MDO’s volgen, de patiënten hier presenteren en evt. de voorzittersrol vervullen.

Van de differentiant wordt verwacht dat hij aan het einde van zijn differentiatie hier de eigen patiënten presenteert en op collegiale wijze met collegae discussieert over de te volgen strategie om vervolgens een behandelvoorstel te formuleren.

-afdelingsbespreking A5

-Bespreking Radiologie-Interne-Chirurgie; colorectaal en overige carcinomen

-MDO mammacarcinoom

-oncologiebespreking

 

Afdeling

De differentiant is voor de afdelingsartsen het eerste aanspreekpunt en loopt een aantal maal per week (vaste dagen) de visite mee.

 

 

Diensten

De differentiant rouleert in het aios dienstrooster. In de laatste maanden van de differentiatie kan de differentiant bij gebleken competenties achterwacht diensten draaien.

 

 

Stages

-Radiotherapie: de differentiant zal een aantal dagdelen meelopen op de afdeling radiotherapie van het MCA of AvL.

-Oncologie: de differentiant zal een dag met één van de oncologen meelopen op de afdeling oncologie en dagbehandeling oncologie.

-Mammacare: de differentiant zal een dagdeel met de mammacareverpleegkundige meelopen.

-Stomazorg: de differentiant zal enkele malen met de stomaverpleegkundigen meelopen en zowel klinische als poliklinische patiënten zien.

 

Cursussen & congressen

De differentiant zal deelnemen aan de CASH-3 met evt toets.

1x per jaar bijwonen wetenschappelijke vergadering NVCO/NVGIC

1x per jaar bijwonen chirurgendagen en najaarsvergadering

1x per jaar bijwonen nationaal of internationaal congres Chirurgische oncologie specifieke cursus in overleg met opleider en supervisor differentiatie.

Tijdens de differentiatie wordt de differentiant in de gelegenheid gesteld de oncologieweek in het NKI-AvL te volgen.

 

 

Lidmaatschappen

De differentiant wordt geacht lid te zijn/worden van de NVvH, NVCO en eventueel de verschillende IKNL tumorspecifieke werkgroepen.

 

 

Onderwijs

De differentiant participeert in het reguliere maandelijkse onderwijs van de opleidingsassistenten. Daarnaast draagt hij actief bij aan het onderwijs voor co-assistenten, verpleegkundigen, SEH-medewerkers. Tijdens de gastro-intestinale, oncologische en long-oncologie  thema-onderwijsdagen heeft de differentiant een actieve en organiserende rol.

 

Wetenschap

Tijdens de differentiatie dient de differentiant minimaal eenmaal een voordracht te houden op een congres. Bovendien moet er minimaal één artikel of case report worden geschreven. Het initiëren van en participeren aan wetenschappelijk onderzoek wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.

 

 

Management

Het ontwikkelen van algemene managementvaardigheden wordt aangemoedigd. Deze worden geëvalueerd aan de hand van de effectiviteit van de organisatie van de zorg rondom de patiënt.  De wijze van omgaan met en het aansturen van aios, verpleegkundigen, OK-personeel en  maatschapsleden zal ieder kwartaal worden geëvalueerd. 

Het deelnemen aan commissies en het ontwikkelen van protocollen en onderwijsmateriaal wordt gestimuleerd.  De differentiant wordt geïntroduceerd in het reilen en zeilen van een maatschap.

 

 

7.2.1     Stage Longchirurgie MCA

De differentiant chirurgische oncologie kan ervoor kiezen om een stage van 3 maanden longchirurgie te doen in het MCA.

De heelkunde MCA heeft reeds een erkende CHIVO-opleiding longchirurgie (opleider dr. W.H. Schreurs).

 

Operatieve vaardigheden

De differentiant opereert samen met een van de longchirurgen in principe alle long- en thoraxoperaties. Naarmate de vaardigheden toenemen, zal de differentiant steeds vaker zelfstandig opereren en ook gaan superviseren. Zowel open als scopische procedures zullen worden geleerd.

De key procedures en het minimale niveau van zelfstandigheid zijn beschreven in SCHERP. De differentiant zal voortdurend feedback krijgen en ter vastlegging zullen KPB en OSATS gebruikt worden.

 

Spreekuur

De differentiant zal een eigen spreekuur naast een van de longchirurgen houden en zal in principe alle nieuwe en controle longpatiënten zien. Tijdens dit spreekuur komt de gehele longchirurgie aan bod en van de differentiant wordt verwacht dat hij aan het einde van de differentiatie in staat is om op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek, keuze en interpretatie van aanvullend onderzoek een behandelvoorstel te doen en uit te voeren. En dit op juiste wijze met de patiënt te bespreken.

 

Multidisciplinaire bespreking

Wekelijks participeert de differentiant in de oncologische longchirurgische bespreking. Aanwezig hierbij zijn longartsen, longchirurgen, radiologen, pathologen, nucleair geneeskundigen, radiotherapeuten. Hier worden alle oncologische patiënten gepresenteerd en wordt het al dan niet chirurgische beleid vastgesteld.

Ook de chirurgische patiënten uit het Gemini Ziekenhuis, Den Helder en het RKZ worden hier gepresenteerd en zo nodig in het MCA geopereerd. Van de differentiant wordt verwacht mee te oordelen over resectabiliteit en operabiliteit van de tumor en de patiënt.

Tweewekelijks is er middels videoconferentie een gezamenlijke bespreking met het AvL

 

Afdeling

In het MCA liggen de longchirurgische patiënten op een deel van de longafdeling en hier wordt dagelijks samen met de longarts visite gelopen. De differentiant zal hier dagelijks bij aanwezig zijn en in principe het beleid samen met de longarts vaststellen. Iedere dag is er een longchirurg beschikbaar voor het meelopen van de viste, supervisie en overleg. De differentiant is het eerste aanspreekpunt voor consulten op de longafdeling of voor de aios-consulent als het long- of thoraxproblemen betreft.

 

Diensten

De differentiant rouleert in het aios dienstrooster.

 

Stages

-Longfunctie onderzoek: de differentiant wordt geacht enkel dagdelen mee te kijken tijdens het longfunctieonderzoek.

-Bronchoscopie: de differentiant wordt geacht een aantal maal mee te kijken met bronchoscopieonderzoek en EUS/EBUS onderzoek.

 

 

Cursussen & congressen (optioneel tijdens stage)

De differentiant zal deelnemen aan de CASH-3 met evt toets.

1x per jaar bijwonen wetenschappelijke vergadering NVvL

1x per jaar bijwonen chirurgendagen en najaarsvergadering

1x bijwonen ESTS

1x bijwonen Hoytema symposium Enschede

1x VATS cursus of congres in overleg met opleider

 

 

 

 

Samenwerkende instellingen

Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar

Sollicitatie en contact

sollicitaties richten aan:

Dr.H.A. Cense, opleider Heelkunde, Rode Kruis ziekenhuis, Vondellaan 13, 1942 LE Beverwijk

Rode Kruis Ziekenhuis

In het Rode Kruis Ziekenhuis kun je verschillende opleidingen volgen.
Lees meer over de opleidingsmogelijkheden.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Rode Kruis Ziekenhuis
Vondellaan 13
1942 LE Beverwijk

tel.: 0251 26 55 55
website: https://www.rkz.nl/werk_en_opleiding