Differentiatiestage Gastro-intestinale chirurgie Gastro-Intestinale chirurgie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

 

 

    

                   

 

Bij aanvang van de differentiatie zal in overleg met de differentiant een persoonlijk opleidingsplan worden gemaakt. Onderstaande onderdelen zullen daarin benoemd worden

 

Modules gastro-intestinale chirurgie

       -Abdominaal algemeen

-Colorectaal

-Laparoscopische chirurgie

-Proctologie (waaronder TEM)

-Upper GI

-HPB

-Flexibele scopieën

-Bariatrie

 

Verplicht zijn de modules Colorectaal, Abdominaal algemeen, bariatrie en tenminste 1 van de modules Proctologie, Upper GI, HPB en Flexibele scopieën. Andere modules zijn facultatief. Hiermee kan de differentiant zijn ervaring en profiel uitbreiden. De module bariatrie kan door differentianten uit de NoordWest ziekenhuisgroep in het RKZ gedaan worden.

 

Operatieve vaardigheden

De differentiant opereert samen met de gastro-intestinaal chirurgen in het RKZ, zowel open als laparoscopisch. Naarmate de differentiatie vordert zal de differentiant steeds meer zelfstandig opereren en jongerejaars superviseren.

De key procedures en het minimale niveau van zelfstandigheid zijn beschreven in SCHERP. De differentiant zal voortdurend feedback krijgen en ter vastlegging zullen KPB en OSATS gebruikt worden.

 

Spreekuur

De differentiant heeft wekelijks een eigen spreekuur naast een van de gastro-intestinale chirurgen. Tijdens dit spreekuur komt de gehele gastro-intestinale chirurgie aan bod. Van de differentiant wordt verwacht dat hij aan het einde van de differentiatiejaren het volledige pallet van anamnese, lichamelijk onderzoek, keuze en interpretatie van aanvullende diagnostiek en behandeling zelfstandig kan uitvoeren.

 

Multidisciplinaire besprekingen 

  • Afdelingsbespreking A5
  • Bespreking Radiologie-Interne-Chirurgie + MDO Colorectaal Carcinoom
  • Oncologiebespreking

 

Van de differentiant wordt verwacht dat hij hierbij aanwezig is en een actieve rol vervult bij het bespreken van de patiënten, de verslaglegging en de evt terugkoppeling aan de huisarts.

 

 

 

 

Afdeling

De differentiant is het primaire aanspreekpunt voor de zaalartsen van de afdeling A5 voor zover het de gastro-intestinale patiënten betreft.

Hij is verantwoordelijk voor het visitelopen en zal zo vaak als mogelijk is (minimaal 3x per week) visite meelopen. Hij zorgt dat de zaal arts de patiënten adequaat bespreekt tijdens de afdelingsbespreking. Iedere dag is een gastro-intestinale chirurg beschikbaar voor het meelopen met de visite en/of overleg en supervisie.

In geval van consulten betreffende gastro-intestinale problematiek is de differentiant in principe eerste aanspreekpunt voor de aios-consulent.

 

Diensten

De differentiant rouleert in het aios dienstrooster. In de laatste maanden van de differentiatie kan de differentiant bij gebleken competenties achterwacht diensten draaien.

 

Stages

-TEM: het is mogelijk voor de differentiant om de TEM procedures mee te doen in de NoordWest ziekenhuisgroep (dr M.S. Dunker). Hiervoor zullen dan individuele afspraken gemaakt en opgenomen worden in het IOP. De invulling van de stage zal conform het lokale opleidingsplan van het MCA zijn. Opleider is dr. W.H. Schreurs.

-Stomazorg: de differentiant zal enkele malen met de stomaverpleegkundigen meelopen, en zowel klinische als poliklinische patiënten zien.

-GI-functie onderzoeken: als de differentiant de module proctologie kiest, zal hij enkele dagdelen mee kijken met endo-echo onderzoek.

-Endoscopie: de differentiant zal minimaal 2 dagdelen meekijken met de flexibele scopie onderzoeken.

 

Cursussen & congressen

De differentiant zal deelnemen aan de CASH-3 met evt toets.

1x per jaar bijwonen wetenschappelijke vergadering NVCO/NVGIC

1x per jaar bijwonen chirurgendagen en najaarsvergadering

1x per jaar bijwonen nationaal of internationaal congres Gastro-intestinale chirurgie of specifieke cursus in overleg met opleider en supervisor differentiatie.

 

Proctologie behandelpoli

Ook als de differentiant niet de module proctologie kiest, wordt hij geacht meer dan alleen basale kennis van de proctologie te hebben en te kunnen participeren in de behandelingen die uitgevoerd worden op de proctologie behandelpoli. Deze behandelpoli zal samen met een supervisor worden gedraaid en later ook zelfstandig.

 

Lidmaatschappen

De differentiant wordt geacht lid te zijn van de NVvH, NVGIC en de werkgroep endoscopische chirurgie.

 

Onderwijs

De differentiant participeert in het reguliere maandelijkse onderwijs van de opleidingsassistenten. Daarnaast draagt hij actief bij aan het onderwijs voor co-assistenten, verpleegkundigen, SEH-medewerkers. Tijdens de gastro-intestinale, oncologische en long-oncologie  thema-onderwijsdagen (2 maal per jaar per aandachtsgebied) heeft de differentiant een actieve en organiserende rol.

 

Wetenschap

Tijdens de differentiatie dient de differentiant minimaal eenmaal een voordracht te houden op een congres. Bovendien moet er minimaal één artikel of case report worden geschreven. Het initiëren van en participeren aan wetenschappelijk onderzoek wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.

 

Management

Het ontwikkelen van algemene managementvaardigheden wordt aangemoedigd. Deze worden geëvalueerd aan de hand van de effectiviteit van de organisatie van de zorg rondom de patiënt.  De wijze van omgaan met en het aansturen van aios, verpleegkundigen, OK-personeel en  maatschapsleden zal ieder kwartaal worden geëvalueerd.  Het deelnemen aan commissies en het ontwikkelen van protocollen en onderwijsmateriaal wordt gestimuleerd.  De differentiant wordt geïntroduceerd in het reilen en zeilen van een maatschap.

Samenwerkende instellingen

Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar

Sollicitatie en contact

Sollicitaties richten aan:

Dr.H.A. Cense, opleider Heelkunde, p/a Rode Kruis ziekenhuis, Vondellaan 13, 1942 LE Beverwijk

Rode Kruis Ziekenhuis

In het Rode Kruis Ziekenhuis kun je verschillende opleidingen volgen.
Lees meer over de opleidingsmogelijkheden.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Rode Kruis Ziekenhuis
Vondellaan 13
1942 LE Beverwijk

tel.: 0251 26 55 55
website: https://www.rkz.nl/werk_en_opleiding