Differentiatiestage Nefrologie Differentiatiestage nefrologie

Duur: 
4 maanden

Wat gaat de aios leren?

Op de polikliniek ziet de AIOS tijdens de gehele stage nieuwe patiënten en vervolgt deze zelf. Voor iedere nieuwe patiënt is 45 minuten gereserveerd en voor controles 15 min. Het eerste controlebezoek geschiedt na ongeveer 2 weken en hierna dient ook een brief omtrent de betreffende patiënt  te worden gemaakt (dit gebeurt altijd digitaal via EPD). Bij vervolgbezoeken wordt in ieder geval ook  een brief gemaakt bij essentiële nieuwe bevindingen, medicatiewijzigingen en jaarlijks bij chronische patiënten of bij terug verwijzing naar de huisarts.

Iedere poli wordt voor- en/of nabesproken met de supervisor. Verder wordt er overlegd na iedere nieuwe patiënt en zo nodig bij nieuwe bevindingen. De brieven worden elektronisch geaccordeerd door de supervisor.

De AIOS neemt deel aan alle activiteiten rondom de logistiek van de dialyseafdeling, zoals het wekelijks MDO en de shuntbespreking. Tevens wordt aandacht gegeven aan relevante organisatorische en kwalitatieve apecten van een dialyseafdeling buiten de directe patiëntenzorg, zoals

 • Watermanagement
 • Infectiepreventie
 • Afdelingsplanning

Stage-specifieke leerdoelen:

Stage specifieke competenties voor de stage Dialyse:

De NIO kent de pathofysiologie, klinische presentatie, diagnostiek, therapie, preventie en voortgezette begeleiding van de volgende aandoeningen en behandelingsmodaliteiten:

 • Verstoringen van het milieu intérieur, elektrolyten, zuur-base-evenwicht
 • Hypertensie (renaal en renovasculair)
 • Congenitale/erfelijke en verworven ziekten van de nier en urinewegen
 • Infecties van de nier en urineafvoerwegen
 • Acute nierinsufficiëntie
 • Chronische nierinsufficiëntie
 • Nefrotisch syndroom
 • Acuut glomerulonephritis syndroom
 • Chronische glomerulonephritis
 • Asymptomatische hematurie en/of proteïnurie
 • Acute interstitiële nefritis
 • Chronische interstitiële nefritis
 • Couperen antistolling therapie
 • Bloedingscomplicaties bij anticoagulantia en plaatjesaggregatieremmers
 • Typering anemie
 • Anemie bij chronische ziekte
 • Transfusiebeleid
 • Hypovolemische shock
 • Hypertensie
 • Jeuk
 • Intoxicaties
 • Proteïnurie
 • Transfusie
 • Palliatieve zorg

Daarnaast maakt hij kennis met de volgende modaliteiten:

 • Continue dialyse en filtratie
 • Peritoneale dialyse
 • Informatie, individuele voorlichting  en voorbereiding Niertransplantatie
 • Kennis van de technische benodigdheden van/voor een dialysekliniek
 • Voorschrijven van een dialyse recept voor HD/PD patiënten
 • Kennis en toepassen van verschillende dialysetechnieken.
 • Begeleiden van een eigen dialysegroep
 • Indiceren en kennis van contra-indicaties van typen dialyse, in het bijzonder de acute dialyse
 • Kennis van diverse intoxicaties en de rol van dialyse hierin
 • Kennis van de functie, beperkingen en complicaties van een dialyse toegang
 • Kennis van de meest voorkomende complicaties van hemodialyse, waaronder infecties, cardiovasculaire Co morbiditeit, intradialytische bloeddruk beloop, stollingsbeleid, shunt occlusies, voedings-problematiek, etc.
 • Kennis van de meest voorkomende complicaties van peritoneaal dialyse, waaronder lekkage, PD falen, obstructie, uitloop en infectie problematiek.
 • Het begeleiden van predialyse patiënten in het maken van keuze in nierfunctie vervangende therapie (incluis conservatief/palliatief beleid)
 • Leiding geven aan een team met dialyseverpleegkundigen en nurse practitioner
 • Ontwikkelen van hoofdbehandelaarschap van patiënten met nierfunctie vervangende therapie in samenwerking met cardiologen, vaatchirurgen, interventieradiologen, infectiologen, etc.
 • Samenwerken met maatschappelijk werk en diëtisten in ondersteunen thuissituatie van patiënten.

Vaardigheden:

 • (Onder supervisie) Echogeleid inbrengen van Centraal Veneuze Katheter t.b.v. dialysebehandeling in de v. Jugularis of v. Femoralis: streef aantal is minstens 4 in de periode van 4 maanden
 • Het voorschrijven van geneesmiddelen, waarbij het accent ligt op de veranderde farmacodynamiek bij dialyse patiënten.
 • Infuusbeleid bij dialyse patiënten
 • Reanimatie
 • ECG (+ beoordeling)
 • Begeleiden van een echogeleide nierbiopsie en de bijbehorende nazorg.

Hoe ga ik leren?

Leermiddelen:

 • Voor- en nabespreking en tussentijds overleg
 • Statusvoering
 • Brieven
 • Zelfstudie
 • Desgevraagd medewerking verlenen aan het geven van onderwijs aan co-assistenten, (leerling-)verpleegkundigen en paramedisch personeel, een en ander in overleg met de opleider
 • Portfolio

Daarnaast de diverse onderwijsmomenten en overlegsituaties:

 • Endocrinologie-chirurgische overdracht : hier wordt complexe bijschildklier problematiek besproken in MDO met chirurg, endocrinoloog en Nucleair Geneeskundige
 • PA bespreking.
 • Probleempatiëntbespreking.
 • Referaat en CAT
 • Lokaal onderwijs
 • Regionaal onderwijs, ROIG
 • COIG conform leerjaar
 • Kennistoets (indien in die periode valt)

Toetsing

 • Stagestartgesprek vóór het eerste spreekuur met de RDGG- supervisor waarin actuele leerdoelen uit de differentiatie en stagespecifieke leerdoelen worden besproken. Dit gesprek wordt gedocumenteerd in het elektronisch portfolio. Ook worden afspraken over aanwezigheid en supervisie vastgelegd.
 • Halverwege vindt een tussenbeoordeling plaats
 • Aan het einde vindt een eindbeoordeling plaats aan de hand van het elektronisch competentieformulier. De supervisor legt dan de beoordeling vast, waarin tenminste een oordeel worden gegeven over de inhoudelijke aspecten van de stage, zoals de kwaliteit van de  diagnostiek en het behandelplan en een oordeel over de organisatorische en administratieve kant van de stage.
 • Minimaal eenmaal per maand wordt een deel van een of meerdere patiëntencontacten geobserveerd en beoordeeld als KPB op initiatief van de AIOS

Interne geneeskunde:

 • Door deelname aan de in het weekschema weergegeven activiteiten, het doen van polikliniek en consulten, is de 20% deelname interne geneeskunde gegarandeerd

Samenwerkende instellingen

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie over deze differentiatiestage kunt u contact opnemen met het LUMC.

Locatie stage:

Reinier de Graaf Gasthuis (RDGG)
Dialyse-afdeling en polikliniek interne-nefrologie

Begeleiders:

Drs. F. Borst, internist-nefroloog
Dr. H. Boom, internist-nefroloog

Duur en aanstelling

Gedurende in principe 4 maanden is de AIOS aanwezig in het RDGG. Afwezigheid door diensten, vakantie en congressen zal niet meer dan 4 weken zijn en dient tijdig gemeld te worden. De AIOS valt ook tijdens deze stage onder de verantwoordelijkheid van het opleidingsteam LUMC. De begeleider in het RDGG is lid van dit opleidingsteam (teach-the-teacher cursus, onbezoldigde aanstelling LUMC, ontvangt verslagen opleidingsvergaderingen). Gedurende de periode van de stage heeft de AIOS in het RDGG een onbezoldigde aanstelling. Hij/zij is verplicht deel te nemen aan de voor in het RDGG werkende artsen verplichte trainingen en kennismakingsprogramma’s

Reinier de Graaf Groep

Reinier de Graaf wil haar patiënten graag uitstekende kwaliteit van zorg leveren. Het is daarom van belang dat alle medewerkers zich op professioneel en persoonlijk vlak kunnen (blijven)ontwikkelen. Het ziekenhuis biedt daartoe een uitgebreid opleidings- en scholingsprogramma aan. Op deze manier kan het Reinier de Graaf ziekenhuis zijn missie en taak als Topklinisch Opleidingsziekenhuis realiseren. Bekijk alle informatie in onze opleidingsbrochure.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC, OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Reinier de Graaf Groep
Reinier de Graafweg 3 - 11
2625 AD Delft

tel.: 015 260 30 60
website: https://reinierdegraaf.nl/werken-bij/leren-bij-reinier-de-graaf/