Differentiatiestage Urgentiegeneeskunde Urgentiegeneeskunde

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Primaire doel van de stage is verdieping van kennis en vaardigheden betreffende de urgentie-geneeskunde, in het bijzonder bij vitaal bedreigde patiënten bij wie een of meerdere organen of orgaansystemen zijn uitgevallen. Nadruk zal liggen op het verwerven van kennis over de keten van prehospitale hulpverlening. Deze keten begint bij de melding van een incident op de alarmcentrale, over de hulpverlening door ambulancebemensing en Mobiel Medisch Team (MMT), tot en met de opvang op een Level 1 spoedeisende hulp (SEH).

Het tweede doel is daadwerkelijke verdieping in de urgentiegeneeskunde. De aios leert uitgebreidere diagnostische- en behandelvaardigheden niet alleen intramuraal, maar ook extramuraal. Hierbij wordt scholing gegeven betreffende specifieke aspecten van het vliegen met een heli MMT, zoals beginselen van luchtvaartfysiologie en veiligheidsaspecten van luchtgebonden hulpverlening. Ook wordt veel aandacht gegeven aan het CRM-concept.

Het derde doel is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek betreffende de urgentie-geneeskunde. Dit moet uitmonden in een wetenschappelijke presentatie of een publicatie.

Hoe ga ik leren?

Spoedeisende Hulp (4 weken)
Focus: acute interne problematiek, kleine traumatologie, traumaopvang, reanimatie
Ambulance  (1 week begin stageperiode, 1 week eind stageperiode)
Focus: prehospitale ketenzorg, initiële opvang, transport van zieke patiënt, werken op straat
Cardiologie/CCU acute kamer (2 weken)
Focus: acute cardiale problematiek, acuut coronair syndroom, reanimatie
Acute interne geneeskunde (2 weken)
Focus: septische patiënt, metabool ontregelde patiënt
MMT (4 blokken van 2 dagen, verspreid over 6 maanden)
Focus: prehospitale specialistische (trauma)zorg, werken op straat, aansluiting ketenzorg
Meldkamer ambulancezorg/GHOR/Veiligheidsregio (1 dag)
Focus: prehospitale communicatie, opschaling
Anesthesiologie acute dienst (periodes van weken tussen andere onderdelen)
Focus: traumaopvang, acute OK, reanimatie (conform opleidingsplan)

(Na)scholing:

ATACC, MedicALS, CRM of TEAM ALSG, PREP/FAST

Toetsen/beoordelingen: KPB’s, CAT, wetenschappelijke presentatie of publicatie, voortgangsgesprek halverwege, beoordelingsgesprek aan het einde met stagebegeleider en (plv.) opleider. Ook maakt het schrijven van een medisch protocol, SOP of leerverslag deel uit van de beoordeling.

Sollicitatie en contact

Sollicitatiebrief met motivatie aan afdeling Anesthesiologie.
Dr. C. Keijzer-Broeders, opleider anesthesiologie
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
Tel: (024) 361 90 32
E-mail via mw. M. de Groot, senior secretaresse Opleiding en Onderwijs: m.degroot@anes.umcn.nl

Radboudumc

De Radboudumc Health Academy is één organisatie met een divers opleidingsaanbod voor verschillende doelgroepen: van paramedici tot verpleegkundigen en van artsen tot onderzoekers. Met één onderwijsinstituut kunnen professionals al tijdens de opleiding met elkaar in contact komen en vanuit één gedachte worden opgeleid. Vraagstukken in de wereld van de gezondheidszorg worden steeds complexer en vragen om diversiteit in kennis en ervaring. Samenwerken wordt steeds belangrijker. Interprofessioneel werken en leren is daarom een belangrijk speerpunt. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Radboudumc
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen

tel.: 024 361 11 11
website: https://www.radboudumc.nl/Onderwijs/Pages/default.aspx