terug

Spoedeisende volwassenenpsychiatrie

Crisisdienst / IBT Volwassenen Zaandam

Duur
12 maanden
6 maanden
Wat gaat de aios leren?

Tijdens deze stage leer je psychiatrische beoordelingen van crisissituaties. Je ontwikkelt diagnostische vaardigheden om te beoordelen in welke mate psychiatrie een rol speelt.
Je doet kennis op omtrent wet- en regelgeving, gedwongen zorg en interventies zowel medicamenteus als gedrags-/ systemisch. Tevens leer je te bepalen welke beste vervolgzorg het meest passend is bij de problematiek die gezien wordt. De zorg binnen de crisisdienst/ IBT varieert van een eenmalige beoordeling tot bijvoorbeeld een intensief behandeltraject thuis. Er wordt prettig samengewerkt binnen het team met de diverse disciplines (verpleegkundige, SPV, psychiaters, psycholoog, systeemtherapeut, secretariaat).
Er is een nauwe samenwerking met alle ketenpartners, zoals politie, huisartsen, reguliere psychiatrische poliklinieken, en er zijn mogelijkheden voor maatschappelijk stages. Qua werkhouding leer je flexibel te zijn, prioriteiten te stellen en om te gaan met ‘hollen of stilstaan’.

Je maakt deel uit van de opleiding van de Parnassia Groep Academie, regio Noord-Holland, met alle opleidings- en onderwijsfaciliteiten. Diensten doe je op bij de crisisdienst in Zaandam.

Inhoud werkzaamheden

  • Diagnostiek in crisissituaties
  • Crisisinterventies en indicatiestelling opname of ambulante behandeling bij (dreigende) decompensatie
  • Risicotaxatie
  • Crisismaatregel beoordelingen
  • Systeem- en familiegesprekken
  • Uitvoeren huisbezoeken, samen met verpleegkundige
  • Voorzitten Multidisciplinair Overleg

De volgende EPA’s zijn kenmerkend voor de afdeling en kun je zeker behalen op deze stageplek:

EPA 5. Een systeemgesprek voeren
EPA 6. Risicomanagement
EPA 7. Suïcidaliteit beoordeling

Image
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling