terug

Klinische volwassenenpsychiatrie

Langdurende vervolgbehandeling en resocialisatie, regio Rijnmond

Wat gaat de aios leren?

Deze stage richt zich op de behandeling en begeleiding van patiënten met langdurig bestaande EPA problematiek, die zodanig ernstig is dat langerdurende klinische opname of frequente heropnames nodig zijn. Vaak staan bij deze patiënten complexe problemen op de voorgrond: polyfarmacie, sociale exclusie, cognitieve beperkingen, onvermogen zelfstandig het leven vorm te geven, problematische schulden en soms verstoorde maatschappelijke verhoudingen met buren, gemeente en volkshuisvesting. De aios wordt begeleid in het maken van behandelplannen die gericht zijn op het organiseren van complexe problematiek en het genereren van realistische, herstelgerichte behandeldoelen.

Bij sommige patiënten is het contact met familie en andere naasten verloren gegaan. De aios leert deze contacten waar mogelijk te herstellen. Er is aandacht voor overleg met wijkagenten, gemeente en andere betrokkenen uit het maatschappelijke middenveld.
Een belangrijk onderdeel is het coachen van verpleegkundigen en andere medewerkers in het begeleiden van de patienten, en samenwerking met FACT teams.

Parnassia Groep

De Parnassia Groep wil de beste zorg bieden aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers, door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Groep Academie. De Parnassia Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.

Voor alle opleidingslocaties:
https://www.parnassiagroep-academie.nl/opleidingen/kaart-opleidingsplaatsen

Alle opleidingsonderdelen in deze instelling