Differentiatiestage Supervisie Supervisie stage: Transitie van AIOS naar kinderarts

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

  • De setting: Het OLVG is het enige Amsterdamse binnenstadsziekenhuis en beschikt over de grootste Spoedeisende Hulp afdeling van Nederland. De kinderverpleegafdeling is in 2012 nieuw gebouwd. De verloskunde/kraam- en neonatologie afdeling worden momenteel verbouwd tot een geïntegreerd moeder-kind-centrum.
  • Specifieke patiëntenpopulatie: De kinderen die het OLVG bezoeken zijn een weerspiegeling van de multiculturele samenleving van Amsterdam. De presentatie van klachten, ziektebeleving en omgang met het zorgaanbod varieert tussen verschillende etnische groeperingen. Dit maakt elk patiëntencontact een uitdaging.
  • De verantwoordelijkheden: Tijdens deze stage kun je de transitie van arts-assistent naar kinderarts maken. Binnen een veilig leerklimaat leer je eindverantwoordelijk te zijn met een groep van ervaren kinderartsen als achterwacht. Naast het verbreden en verdiepen van je kennis van de algemene kindergeneeskunde ben je in de gelegenheid om te wennen aan de rol van supervisor, zowel in de patiëntenzorg met afdelingsmanagement als in het onderwijs en de wetenschap. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om dieper in te gaan op organisatie en management.
Op de afdeling Kindergeneeskunde in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis neemt de opleiding van arts-assistenten en co-assistenten een centrale plaats in. Er heerst een uitstekend opleidingsklimaat hetgeen kan worden afgeleid uit de D-RECT metingen welke jaarlijks worden uitgevoerd. Tevens is middels een SetQ-meting inzicht verkregen in de kwaliteit van de opleiders, welke eveneens goed werd beoordeeld.
Binnen de opleiding zijn de Korte Praktijk Beoordeling (KPB), het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP), de MultiSource Feedback, de drie-maandelijkse voortgangsgesprekken en het E-portfolio inmiddels volledig ingeburgerd. Tevens kan op de polikliniek gebruik gemaakt van video-registratie.
Ten aanzien van de docentprofessionalisering kan worden vermeld dat de kinderartsen minimaal de basiscursus Teach the Teacher hebben gevolgd.
Opleidingsvisitatie heeft plaatsgevonden in augustus 2009 en erkenning is verleend voor de duur van vijf  jaar.
Signalering en hantering van kindermishandeling is een speerpunt in het OLVG. De GZ-psychologen van de vakgroep kindergeneeskunde spelen hierin een centrale rol. Alle poortspecialismen betrokken bij de zorg voor kinderen worden hier regelmatig in geschoold. De multidisciplinaire werkgroep Kindermishandeling vergadert maandelijks o.a. over alle casuistiek van de voorafgaande maand.

Sollicitatie en contact

  • Eisen aan sollicitant: APLS-gecertificeerd
  • Procedure: brief met CV naar A.A.M.W. van Kempen (a.vankempen@olvg.nl), opleider kindergeneeskunde

OLVG

OLVG is een fusie tussen het voormalig Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (nu OLVG Oost) en het St. Lucas Andreas ziekenhuis (nu OLVG West). Het OLVG maakt deel uit van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). De leden van de STZ bieden een goed opleidingsklimaat. Zij zorgen voor de borging en verhoging van de kwaliteit van de opleidingen en van de zorg. Als zodanig fungeren de STZ-ziekenhuizen als Teaching Hospital voor medische opleidingen, voor de opleiding HBO-V Duaal en voor verpleegkundige opleidingen en medische vervolgopleidingen. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

OLVG
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

tel.: 020 599 9111
website: https://www.olvg.nl/opleiding_en_onderzoek/opleidingen