Keuzestage Wetenschap Onderzoek Hemato-oncologie

Aanvang: 
30-01-2017

Wat gaat de aios leren?

Algemene beschrijving stage:
De stage Hemato-oncologie wordt vormgegeven als een wetenschappelijk onderzoeksstage. De onderzoekslijn Hemato-oncologie loopt sinds 2011. De basis voor de onderzoekslijn ligt in de HemoBase. De HemoBase is een in Friesland ontwikkeld EPD waarin van alle patiënten in de regio Friesland bij wie een hemato-oncologische maligniteit wordt vastgesteld een uitgebreide gegevensset over diagnostiek, behandeling, complicaties en uitkomsten wordt bijgehouden. Daarmee biedt de HemoBase dataset een population-based dataset voor onderzoek naar populaties met een hemato-oncologische maligniteit. Vanuit deze dataset en het population-based onderzoek worden andere vraagstellingen afgeleid binnen het praktisch klinisch-therapeutisch perspectief. Dat wil zeggen uitkomstgericht, toegepast onderzoek.

Binnen de onderzoekslijn zijn promovendi bezig met hun registratie onderzoek. Er zijn samenwerkingen met diverse Nederlandse onderzoeksgroepen op het gebied van specialistische zorg op het gebied van de Hemato-oncologie. De onderzoekslijn biedt continu plaatsen voor studenten Farmacie die hun masteronderzoeksperiode invullen. Binnen Friesland kenmerkt de onderzoekslijn zich door een nauwe samenwerking tussen hemato-oncologen, klinisch pathologen, klinisch chemici en ziekenhuisapothekers.

Werkzaamheden stage:
Onderzoeksactiviteiten

Gevraagde competenties:
Niet anders dan te verwachten binnen de opleiding tot ziekenhuisapotheker

Show-and-tell

Beschrijving opleiding tot ziekenhuisapotheker:
In totaal bestaat de formatie apothekers en ziekenhuisapothekers die actief participeren in de opleiding van de kandidaten uit 7. Daarnaast zijn op hun specialistische gebieden (farmaceutische bereidingen, poliklinische farmacie en EPIC/automatisering) 3 apothekers als lid van de vakgroep actief betrokken bij delen van de opleiding tot ziekenhuisapotheker. In het kader van kwaliteit van zorg is voor het aandachtsgebied ‘Bereidingen’ gekozen voor invulling door een apotheker die ervaring in een industriële werkomgeving combineert met de huidige ervaring op het gebied van de individuele patiëntenzorg. Het aandachtsgebied poliklinische en transmurale farmacie wordt ingevuld door een poliklinisch apotheker. Alle leden van de vakgroep Ziekenhuisfarmacie dragen als lid van het opleidingsteam bij aan de opleiding tot ziekenhuisapotheker. Elk vanuit zijn/haar eigen specialisme.

De opleiding tot ziekenhuisapotheker in het Medisch Centrum Leeuwarden kenmerkt zich wat de AIOS betreft door de open sfeer binnen het opleidingsteam en het prettige opleidingsklimaat. De focus van de opleiding ligt op de groepen leerdoelen en eindtermen die in de vigerende ELOZ beschreven zijn. Het opleidingstraject tot ziekenhuisapotheker omvat meerdere deelgebieden en vormt hierdoor een breed geheel waarbij overlap tussen de verschillende deelgebieden in de praktijk kan voorkomen. Er kan en zal aan meerdere onderdelen van meerdere deelgebieden tegelijk gewerkt worden op basis van de leerdoelen in de ELOZ en een tijdsverdeling per deelgebied van de opleiding. Het eerste jaar staat in het teken van brede oriëntatie op de opleiding en de ziekenhuisfarmacie. In het tweede jaar en derde jaar van de opleiding staat verbreding respectievelijk verdieping van kennis en toepassing van de kennis centraal. Het vierde jaar staat in het teken van verdieping. Naast de hoofdtaak zal de kandidaat gedurende het hele jaar ook dagdiensten verrichten.

De opleiding tot ziekenhuisapotheker in het Medisch Centrum Leeuwarden onderscheidt zich op de volgende gebieden:

  • Opleiding tot klinisch farmacoloog;
  • Onderzoekslijnen op het gebied van hemato-oncologie, bariatrie en antistolling;
  • Farmaceutische zorg binnen de intramurale psychiatrie;
  • Farmaceutische zorg binnen zorg met verblijf en behandeling (voorheen ‘verpleeghuiszorg’);
  • Radiofarmacie;
  • Centrale Sterilisatieafdeling (CSA);
  • Gebruik van een geautomatiseerde distributievormen (GDS) ook voor de ziekenhuispatiënten.

AIOS die kunnen worden benaderd voor aanvullende vragen: Marlous Toren (marlous.wielema@znb.nl) en Alwin Prins (alwin.prins@znb.nl).

Opleider is Eric van Roon (e.n.van.roon@znb.nl); plaatsvervangend opleider is Jan Peter Yska (j.p.yska@znb.nl).

Algemene beschrijving instelling:
Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is een topklinisch ziekenhuis met locaties in Leeuwarden en Harlingen. Het MCl levert naast basiszorg acute, hoogcomplexe zorg in Friesland en heeft enkele bovenregionale expertisecentra. Het ziekenhuis is gericht op onderzoek, onderwijs, innovatie en biedt uitzonderlijke zorg voor iedere individuele patiënt. Het ziekenhuis is toonaangevend in zorg, opleiding, onderzoek en goed werkgeverschap. De MCL Academie speelt binnen het MCL een grote rol waar het gaat om het opzetten en onderhouden van de kaders voor opleiding en onderzoek.

De ziekenhuisfarmacie bestaat uit de afdelingen ziekenhuisapotheek (Afdeling Klinische Farmacie & Farmacologie: KFF) en de Centrale Sterilisatieafdeling (CSA). De farmaceutische patiëntenzorg wordt door de ziekenhuisapotheek geleverd aan interne en externe afnemers. De interne afnemers zijn de patiënten, verpleegkundigen, artsen en specialisten van het MCL. Daarnaast voorziet KFF de bewoners van diverse gezondheidszorg-instellingen buiten het MCL van farmaceutische zorg. Locaties van Noorderbreedte waar zorg met verblijf en behandeling (voorheen ‘verpleeghuiszorg’) wordt geboden, GGZ Friesland (Geestelijke Gezondheidszorg), en verslavingszorg Noord Nederland (VNN) zijn de externe afnemers. Door KFF wordt onderzoek gedaan binnen driewetenschappelijke onderzoekslijnen op het gebied van hemato-oncologie, bariatrie en antistolling. Het MCL en de KFF is door de Specialisten Registratie Commissie van de KNMP (SRC) erkend als opleidingsinstituut voor de opleiding tot ziekenhuisapotheker en door de Nederlandse Vereniging van Klinische Farmacologie en Biofarmacie (NVKF&B) als opleidingsinstituut voor de opleiding tot klinisch farmacoloog (voorheen voor de certificeringen 2 en 3). KFF draagt daarnaast bij aan het farmacotherapie-onderwijs aan coassistenten, arts-assistenten in opleiding, artsen en andere ziekenhuismedewerkers, masterstudenten Farmacie (Universiteit Groningen), de opleiding tot apothekersassistente, pharmacy-practitioners en farmaceutisch consulenten. KFF is naast de invulling van de traditionele rol van bereider en leverancier van geneesmiddelen, voor zorgverleners en patiënten kennisbron en consulent op het gebied van farmacotherapie en medicatieveiligheid. In de visie van de KFF betekent dit dat de medewerkers een sterke klinische oriëntatie hebben, dicht bij de patiënt, verpleegkundige/verzorgende en voorschrijver, om op die manier zichtbaar te zijn in hun rol van medicatiedeskundige bij uitstek.

Sollicitatie en contact

Begeleider: Prof. dr. E.N. van Roon

Contactgegevens voor meer informatie:
Email: e.n.van.roon@znb.nl
Telefoon: 058-2866608

Medisch Centrum Leeuwarden

In het MCL hebben we opleiden, ontwikkelen en onderzoek hoog in het vaandel staan. Wij verzorgen 23 medische vervolgopleidingen, 12 CZO-erkende opleidingen en diverse initiële en verpleegkundige vervolgopleidingen. In het ziekenhuis lopen momenteel ongeveer 165 onderzoeken. Dit betreft zowel medisch en verpleegkundig onderzoek, als ook HBO- of WO-onderzoek.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Medisch Centrum Leeuwarden
Henri Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden

tel.: 058-2866666
website: https://www.mcl.nl/#leren-en-wetenschap