Differentiatiestage Urogynaecologie/bekkenbodem Urogynaecologie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Differentiatiestage urogynaecologie in Máxima Medisch Centrum Eindhoven/Veldhoven

Jij bent gynaecoloog in opleiding en wilt graag verder in de urogynaecologie. Jij bent welkom in Máxima Medisch Centrum voor een etalagejaar in jaar 5/6 van je opleiding als eerste stap in de richting van gynaecoloog met urogynaecologisch aandachtsgebied. De bekkenbodemzorg wordt geleverd door Joggem Veen, Leon Mulders en Sylvia ter Haar-van Eck. Eén van deze gynaecologen wordt je mentor tijdens het etalagejaar. Marlies Bongers verzorgd het laparoscopisch deel van het operatief palet. De AIOS in de bekkenbodemstage / het profileringsjaar zien een groot aantal nieuwe patiënten in intakespreekuren die zijn gekoppeld aan het spreekuur van de GUA. Hierbij is supervisietijd gegarandeerd.

We hebben de zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten opgedeeld in 3 zorgtypen.

 • Standaard zorg voor de veelvoorkomende problematiek. Deze patiënten worden zowel in Veldhoven als Eindhoven gezien.
 • Plus zorg: betreft de patiëntengroep waarbij je misschien je collega van de urologie, chirurgie, MDL, pijngeneeskunde etc. nodig hebt. Deze zorg leveren we in Eindhoven. Hier doen de specialisten van verschillende disciplines gelijktijdig spreekuur in een straal van 50 meter. Een ad hoc overleg is snel geregeld, de patiënt optimaal geholpen. Aansluitend aan dit spreekuur is er een multidisciplinair overleg.
 • Patiënten met complexe bekkenbodemproblematiek worden standaard multidisciplinair gezien.

Wat kun je van je differentiatiestage verwachten:

 • Zelfstandig bekkenbodemspreekuur kunnen doen voor veelvoorkomende problematiek. Tot bekwaamheid bereikt is, maar tenminste 60 nieuwe patiënten met minimaal 1 controleafspraak van dezelfde patiënte (= zelfstandige beoordeling van patiënte met het opstellen van een adequaat behandelplan en follow up). Combinatie spreekuren met Veen en Ter Haar bij Bekkenzorg Máxima.
  In het portfolio wordt bijgehouden: 1 KKB / spreekuur, OSAT van POP-Q tot niveau 5 is bereikt.
 • Bekkenbodem chirurgie, tot bekwaamheid bereikt is maar tenminste 40 dagdelen OK. Doel: zelfstandig vaginale prolaps operatie uitvoeren bij primaire prolaps:
  • VUE met topfixatie (10-20) niveau 4 bekwaamheid
  • VAW (40) niveau 4 bekwaamheid
  • Manchester (10) niveau 4 bekwaamheid
  • SSF (20) niveau 4 bekwaamheid
  • TVT-O (20) niveau 4 bekwaamheid
  • Sacrocolpopexie (10) niveau 2 bekwaamheid
 • Bekwaam in postoperatieve zorg en behandelen veelvoorkomende complicaties. Je hebt kennis van diagnostiek en behandeling van laagfrequente complicaties.
 • Uitgebreide kennis van de anatomie van het kleine bekken, pathofysiologie en behandelingen van urogynaecologische problematiek, ook van weinig voorkomende en complexe problematiek en behandeling (bij elk voortgangsgesprek is er ruime aandacht voor medische kennis).
 • Participatie polikliniek urologie (tenminste 4 dagdelen met gevuld programma female urology).
 • Participatie OK urologie (tenminste 2 dagdelen met gevuld programma female urology).
 • Participatie polikliniek seksuologie, vulva poli, kinderurologie, UDO, cystoscopie, PTNS, continentie verpleegkundige voor blaasproblematiek, continentie verpleegkundige voor fecale problematiek, colorectale heelkunde, bekkenfysiotherapie, MDL, bekkenpijnpoli (tenminste 1 dagdeel met gevuld programma per discipline).
 • Kan zelfstandig UDO beoordelen.
 • Heeft kennis van de mogelijkheden en nut van beeldvorming in de urogynaecologie (sfincter echo, bekkenbodem echo, MRI, defecogram).
 • Includeren van patiënten in alle lopende onderzoeken.
 • 1 publicatie op urogyn gebied.
 • Tenminste 2 bezoeken aan wetenschappelijke bijeenkomst (WBB, post IUGA/ICS, EUGA, IUGA, ICS)
 • Tenminste 3 relevante onderwijssessies verzorgen voor studenten, co-assistenten, fysiotherapeuten, artsen, verpleegkundigen.
 • Mede voorbereiden maand van de bekkenbodem.
 • Voordracht in maand van de bekkenbodem.
 • Voortgangsgesprekken vinden à 2 maanden plaats, met evaluatie van alle relevante competenties, inclusief aandacht voor kennisontwikkeling (hiervoor wordt 1½ uur ingepland).
   
 • Aan het eind volgt een eindgesprek waar gezamenlijk door de opleiders wordt besloten of de opleiding naar behoren is gevolgd en afgerond. Na doorlopen van het programma kan de differentiant op het CV aangeven dat de differentiatie stage met succes is doorlopen.
 • De opleiders gaan er nu vanuit dat 12 maanden nodig zijn om dit programma goed te doorlopen en de stof te beheersen. Gedeeltelijke opleiding is wel bespreekbaar.

Stagebegeleider: Joggem Veen

Voor het jaarverslag zie https://gynaecologie.mmc.nl/over_ons/jaarverslag

Voor patiënteninformatie zie https://bekkenzorg.mmc.nl

Hoe ga ik leren?

Onze maatschap bestaat uit 12 gynaecologen en 2-3 fellows.  We werken op 2 locaties, namelijk locatie Veldhoven en locatie Eindhoven. In Eindhoven ligt de nadruk op de electieve patiëntenzorg en in Veldhoven ligt de nadruk op de acute zorg en de verloskunde. We beschikken over een Obstetric High Care afdeling en een NICU met 16 bedden waardoor we een regiofunctie vervullen voor de derdelijns verloskunde. We vervullen het perifere deel van de opleiding binnen het cluster Maastricht. De opleiders zijn Jacques Maas (opleider) en Marlies Bongers (waarnemend opleider). Eén keer per 2 maanden vindt er een regionale refereeravond plaats, daarnaast is er 1x per 2 maanden clusteronderwijs gedurende de hele dag. Binnen MMC is er voor de AIOS en ANIOS Gynaecologie wekelijks onderwijs in de vorm van een presentatie door een van de gynaecologen of assistenten. Daarnaast is er 1x per maand een onderwijsmiddag voor de AIOS gynaecologie, praktisch en/of theoretisch van aard. PICO’s worden wekelijks gepresenteerd door de
co-assistenten. Binnen onze vakgroep wordt jaarlijks een 360 graden beoordeling door de assistenten t.a.v. de gynaecologen gegeven. Deze beoordeling wordt binnen de maatschap open besproken. Eén keer per jaar organiseren we de maand van de fertiliteit en tevens een keer per jaar een maand van de bekkenbodem samen met de chirurgen en urologen. In deze maand is al het theoretisch en praktisch onderwijs gericht op de bekkenbodem. In die maand is ook de jaarlijkse complicatiebespreking.   

We nemen deel aan de diverse landelijke onderzoekslijnen binnen het consortium urogynaecologie. Daarnaast lopen er binnen onze kliniek een aantal studies: 

 • SALTO II: de plaats van de laparoscopische sacrocolpopexie / sacrospinale fixatie bij topprolaps

 • POP-UP studie: incidentie van topprolaps na LH

 • Consortiumstudies: PEOPLE en Motherfit trial

We hanteren voor het leren kennen van de kliniek een inwerkperiode van enkele weken. Vier keer per jaar vindt er een evaluatie plaats met de opleiders. Voor de beoordeling en toetsing wordt gebruik gemaakt van het digitale EPASS portfolio van de universiteit van Maastricht, waarin o.a. OSATS en KKB’s zijn opgenomen. Uiteraard bezoeken de AIOS congressen en cursussen waarbij het zelf geven van voordrachten wordt gestimuleerd. Bij de vakgroep gynaecologie van MMC is er een stabiele, hechte assistentengroep. Er vindt een keer per maand een opleidingsvergadering plaats in een open en veilige sfeer, waarvan 4x per jaar met de gehele maatschap. Deze open en veilige sfeer vind je ook terug in overdrachtsmomenten en overlegmomenten. De AIOS hebben grote inbreng in hun eigen opleiding. Onze protocollen die periodiek worden ge-updated zijn gemakkelijk in te zien via intranet. De beoordeling van de AIOS vindt plaats met behulp van het digitale portfolio EPASS van de universiteit van Maastricht.

In 2014 vond er een opleidingsvisitatie plaats waar we goed uit naar voren kwamen.

Show-and-tell

Máxima Medisch Centrum is een vooraanstaand  centrum ook op het gebied van de urogynaecologie. Jaarlijks worden er ruim 205 prolaps-  en 73 incontinentieoperaties verricht. Speerpunt (wetenschappelijk) is de ontwikkeling van de laparoscopische prolapschirurgie zoals: laparoscopische sacrocolpopexie, laparoscopische enterocele plastiek en laparoscopisch high sacro-uterine ligament suspension. Het hele operatieve palet komt aan bod incl. de colpocleisis volgens Lefort. Complexe patiënten worden multidisciplinair gezien zodat er veel kansen zijn om over de grenzen van het eigen specialisme heen te kijken. Zie https://bekkenzorg.mmc.nl.  Jaarlijks worden er ongeveer 660 nieuwe patiënten op de polikliniek gezien. 17% hiervan wordt gezien op ons bekkenbodemcentrum omdat het complexere problematiek betreft. Hier  doen uroloog, gynaecoloog, chirurg, bekkenfysiotherapeut en continentie verpleegkundige gelijktijdig poli waarbij ad hoc consultatie van elkaar mogelijk is. De AIOS poli’s zijn georganiseerd als leerpoli’s, d.w.z. 6 nieuwe patiënten per dagdeel waarbij er 5 minuten overlegtijd is. Zie https://bekkenzorg.mmc.nl

Patiënten met multiproblematiek worden gecombineerd gezien. Veelal worden hier ook de second opinions gezien. Voor patiënten met bekkenbodempijn is er een gecombineerd spreekuur met de pijnspecialist.

Specifieke ingrepen: Prolaps: sacro-spinale fixatie, Manchester Forthergill, VUE met McCall, VAWP, LSCP, Lefort, enterocele plastiek. Incontinentie: TVT-O, TVT exact, Bulk (urolastic).

55 nieuwe patiënten / maand, 23 prolaps en/of incontinentie operaties / maand, 10 dagdelen OK / maand

Sollicitatie en contact

Minimale aanstelling (in procenten): 80

Er wordt gewerkt volgens een dienstschema in een poule van 12-13 assistenten. Avonddienst 13.00-22.30. Nachtdienst 22.30-8.30; in het weekend is er een dagdienst (08.30-20.30) en een nachtdienst (20.30-08.30).

Er is jaarlijks ruimte voor 1 extra AIOS in het kader van differentiatiestage urogynaecologie. Wij zoeken AIOS die enthousiast zijn voor de urogynaecologie en bereid zijn om bij te dragen aan wetenschappelijke activiteiten, onderwijsactiviteiten en richtlijnontwikkeling. Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met één van de gynaecologen in Máxima Medisch Centrum.
We zijn telefonisch bereikbaar via 040-888 8384 of via de mail gynaecologie.secr@mmc.nl

Joggem Veen, Sylvia ter Haar-van Eck, Leon Mulders en Marlies Bongers

Solliciteren kan per post (MMC, t.a.v. dr. J.W.M. Maas, opleider, Postbus 7777, 5500 MB  Veldhoven) of per e-mail gynaecologie.secr@mmc.nl

Maxima Medisch Centrum

Máxima Medisch Centrum wil het meest klantvriendelijke ziekenhuis van Zuidoost-Brabant zijn. Dat bereiken we alleen als we alle professionele medewerkers een interessante en uitdagende werkomgeving bieden. Een uitdagende en professionele organisatie met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Om je goed te kunnen ontwikkelen, moet je vooral plezier hebben en je thuisvoelen in je werk en bij je collega’s. Dat vinden wij belangrijk.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Maxima Medisch Centrum
De Run 4600
5504 DB Veldhoven

tel.: 040 888 80 00
website: http://www.werkenbijmmc.nl/?_ga=1.219710105.1287172259.1438602706