Differentiatiestage Oncologie Gynaecologische oncologie in het MUMC

Duur: 
12 maanden
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het MUMC is 3e lijns centrum voor gyn-oncologische aandoeningen. U komt te werken in een hecht multidisciplinair team (gynaecoloog-oncologen, internist-oncologen, radiotherapeuten, radiologen, pathologen, nucleair geneeskundigen, verpleegkundig specialisten) waarbinnen korte lijnen voor overleg naast de gebruikelijke structurele besprekingen. Van de differentiatie-AIOS wordt daarbij een actieve bijdrage verwacht in de directe zowel als indirecte patiëntenzorg (o.a. poli, OK, voorbereiden multidisciplinaire patiëntbesprekingen), en participeert u in wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast maakt u kennis met de gynaecologisch-oncologische aspecten van diverse aanpalende specialismen (pathologie, radiotherapie, medische oncologie, radiologie).

Wetenschappelijk onderzoek vormt een wezenlijk onderdeel van de werkzaamheden. Vooraf aan de stage wordt uw bijdrage bepaald (hetzij actieve deelname aan lopende projecten, hetzij een door u bij voorkeur binnen de stageperiode uit te werken onderzoeksonderwerp).

In een periode van 1 of 2 jaar wordt een verdiepingsslag gemaakt, waarbij meer inzicht in multidisciplinair gynaecologisch-oncologisch handelen, samenwerken en het uitvoeren van specifiek gynaecologisch-oncologische vaardigheden centraal staan. Binnen het gynaecologisch oncologisch team in het MUMC is geen fellow actief wat het onder supervisie zowel als zelfstandig functioneren van de AIOS ten goede komt en daardoor daadwerkelijk meer is dan een ‘meeloop-stage’. 

Na een stageduur van 2 jaar dient de AIOS in principe competent te zijn om als gynaecoloog met oncologie als aandachtsgebied (GOA) te werken in een niet-centrumziekenhuis. Dat betekent v.w.b.

Medisch handelen: u bent in staat om de nieuwe patiënten in uw ziekenhuis met een (verdenking op) een gynaecologische maligniteit adequaat te onderzoeken en adequate diagnostiek aan te vragen; triage toe te passen (wie behandel ik hier en wie dient te worden overlegd met cq verwezen te worden naar een oncologisch centrum); u bezit de vaardigheden om operaties uit te voeren die passen bij een GOA (zie onderstaande tabel) als ook om adequaat te assisteren bij gynaecologisch-oncologische stadiering en debulking-operaties

Communicatie: communiceert effectief met verwijzers, medebehandelaars en centrumziekenhuis. Geeft patiënten juiste informatie geven over het diagnostische en behandeltraject van alle gynaecologische (pre) maligniteiten alsmede patiënten met een erfelijke aanleg voor gynaecologische kanker. Brengt de switch van curatief naar palliatief beleid goed over. Voert adequaat een slecht nieuws gesprek. Biedt beschikbare folders en brochures en informatie over patiëntenverenigingen (websites) aan.

Samenwerking: hanteert zo veel mogelijk het nationale of regionale protocol van diagnostiek, stadiumindeling en behandeling. Neemt binnen het eigen ziekenhuis de centrale rol op zich in de diagnostiek en behandeling van patiënten met verdenking gynaecologische (pre)maligniteit. Neemt de rol van casemanager op zich. Overlegt voor complexere diagnostische of beleidsmatige casus effectief met Gynaecologisch Oncologisch consulent uit centrumziekenhuis. Participeert in regionale ONCOZON bespreking.

Maatschappelijk handelen: kan omgaan met nazorg inclusief het effectief inzetten van transmurale zorgmogelijkheden (psycholoog, maatschappelijk werk, fysiotherapie, etc.).   Handelt volgens de principes van goede ouderenzorg.

Professionaliteit: kan omgaan met patiënten met een oncologische aandoening. Herkent pathologische verwerking. Gaat adequaat om met verdriet, angst, onzekerheid en boosheid van patiënten of hun partner (professioneel gedrag). Gaat professioneel om met verschillende overtuigingen rondom ziekte en levenseinde. Houdt behandelresultaten bij en spiegelt deze aan (inter) nationale cijfers. Reflecteert op eigen handelen en beleving. Erkent grenzen en (locatiegebonden) beperking van behandelmogelijkheden.

Wetenschap: u bent in staat patiënten op een begrijpelijke manier evidence-based voor te lichten over therapie-alternatieven inclusief eventuele deelname aan klinische trials, om zo uiteindelijk gezamenlijk tot een besluit te komen. Is bekend met de evidence-based richtlijnen gynaecologische oncologie.  Bij voorkeur wordt een deel van de stage-tijd gebruikt voor een actieve bijdrage aan research bij voorkeur resulterende in een internationale publicatie, poster, of abstract. 

 

Thema’s v.w.b.

bekwaamheidsniveaus 1 t/m 5

 

IJkpunt 1

Na 6 mnd

 

IJkpunt 2

Na 12 mnd

 

IJkpunt 3

Na 24 mnd

Colposcopie

4

5

5

 • LETZ

4

5

5

Operatieve verrichtingen

 

 

 

 • skinning techniek vulva

3

4

4

 • conisatie cervix

4

5

5

 • AUE + adnexa per tomie

3

4

5

 • TLH met adnexa

2

3

4

 • laparoscopische BSO

4

4

5

 • Stadiering incl. pelviene / para-aortale lymfadenectomie

1

2

3

 • WLE met SN procedure vulvacarcinoom

1

2

3

Postoperatieve zorg

4

5

5

Hoe ga ik leren?

We hanteren voor het leren kennen van de kliniek (incl. verloskamers) een inwerkperiode van enkele weken. Bij het begin van de stage wordt een POP opgesteld. Vier keer per jaar vindt er een evaluatie plaats met de opleiders. Voor de beoordeling en toetsing wordt gebruik gemaakt van het digitale EPASS portfolio van de universiteit van Maastricht, waarin o.a. OSATS en KKB’s zijn opgenomen.

Het concrete weekrooster zal in samenspraak met de AIOS worden uitgewerkt, daarbij ook rekening houdend met specifieke wensen, eventuele roostervrije dagen en tijd voor wetenschappelijk onderzoek.  Indien gewenst, kunnen ook deelstages bij de andere specialismen (medisch oncologie, radiotherapie, pathologie) worden gecreëerd. Conform de BOEG-richtlijn zal gemiddeld 1 dag per week besteedt worden aan andere gynaecologische en obstetrische vaardigheden.

Weekactiviteiten gynaecologische oncologie

Maandag: colposcopie, poli
Dinsdag: OK
Woensdag: OK
Donderdag: multidisciplinaire poli, MDO
Vrijdag: OK, gynaecologische echoscopie

Show-and-tell

Vakgroep Obstetrie & Gynaecologie MUMC+

Binnen het vakgebied Obstetrie & Gynaecologie worden drie deelgebieden cq divisies onderscheiden: (1) de Obstetrie / Perinatologie,  inclusief de prenatale diagnostiek en therapie, (2) de Gynaecologie waarbinnen de gynaecologische oncologie en de algemene Gynaecologie en (3) de Voortplantingsgeneeskunde (VPG). De seniorstaf bestaat uit 19 personen inclusief 3  hoogleraren voor de  deelgebieden Obstetrie (prof. dr. J.G. Nijhuis en prof. dr. M. Spaanderman), VPG,  en gynaecologische oncologie (prof. dr. R.F.P.M. Kruitwagen). Prof. dr. J.G. Nijhuis is hoofd van de afdeling en voorzitter van de vakgroep.

Het MUMC maakt deel uit van de opleidingscluster Zuid-Oost-Nederland. Prof. dr. R. Kruitwagen is opleider, dr. T. Van Gorp is plaatsvervangend opleider. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de differentiatiestage niet interfereert met de opleiding van de overige AIO’s. Dit betekent dat ook binnen het reguliere deel van de opleiding de gynaecologische oncologie aan bod komt incl. bijbehorende verrichtingen zoals kolposcopieën e.d.. Hiermee is rekening gehouden bij de stage-indeling.

De AIO’s vormen de juniorstaf van waaruit een afvaardiging (in principe 2 AIO’s) deelneemt aan de seniorstafvergaderingen m.u.v. het besloten deel waarin specifiek AIO’s besproken worden.

Jaarlijks worden 6 opleidingsvergaderingen gepland (waarbij senior- en juniorstaf aanwezig) waarbinnen specifieke opleidings-vraagstukken en eventuele knelpunten worden besproken. Ook deze vergaderingen eindigen met een besloten gedeelte bestemd voor juniorstaf, opleider en plaatsvervangend opleider, voor het bespreken van  eventuele problemen  met seniorstafleden.

De AIO’s maken in principe zelf een concept lange termijn rooster (indeling stages) zowel als dienstenschema wat vervolgens ter goedkeuring wordt voorgelegd aan opleider e/o plaatsvervangend opleider.

Samenwerkende instellingen

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC

Sollicitatie en contact

Er is 1 plek beschikbaar. Minimale aanstelling 0,8 fte

Aantal diensten; gemiddeld 1 a 2 per maand (in de praktijk invulling d.m.v. een week nacht- of avonddienst)

Functie-eisen:

 • u beschikt over goede chirurgische vaardigheden
 • u beschikt over goede sociale en contactuele eigenschappen
 • u bent collegiaal, ambitieus en heeft wetenschappelijke belangstelling

Wij zoeken AIOS die

 • enthousiast zijn voor de gynaecologische oncologie
 • bereid zijn om bij te dragen aan wetenschappelijke activiteiten, onderwijsactiviteiten en richtlijnontwikkeling.
 • beschikken over goede chirurgische vaardigheden
 • beschikt over goede sociale en contactuele eigenschappen
 • collegiaal en ambitieus zijn

Bent u geïnteresseerd?  Neem dan contact op met één van de gynaecoloog-oncologen in het MUMC+.  Het secretariaat (mw. Petra Op den Oordt) is telefonisch bereikbaar via 043-3874767 of via de mail p.opden.oordt@mumc.nl. Solliciteren kan ook per post (MUMC+, t.a.v. prof. dr. R.F.P.M. Kruitwagen, opleider, Postbus 5800, 6202AZ Maastricht.

Gynaecoloog-oncologen zijn dr. Brigitte Slangen, dr. Sandrijne Lambrechts, dr. Toon van Gorp, en prof. dr. Roy Kruitwagen.

 

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC

Het Maastricht UMC+ is een opleidingsziekenhuis voor alle erkende medische, sociaal-geneeskundige en klinisch-technologische specialismen. Opleidingen worden verzorgd in het samenwerkingsverband OOR ZON (Onderwijs en Opleidings Regio Zuidoost-Nederland).  Hierin wordt nauw samengewerkt met 11 regionale zorginstellingen.

Kijk voor meer informatie over medische vervolgopleidingen op de website van de Maastricht UMC+ Academie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

tel.: 043 387 6543
website: http://www.mumc.nl/onderwijs