Differentiatiestage Oncologische chirurgie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Unieke elementen

  • Groot patiëntenaanbod, laagdrempelige supervisie
  • Mamma (1500 NP/jaar)
  • Mamma, GE, maag, HPB
  • Robot-assisted/laparoscopische  colorectale chirurgie en laparoscopische lever- en maagchirurgie

Korte informatie stage

Waarom een differentiatiestage oncologische chirurgie

Oncologie is één van de 4 speerpunten van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.  Binnen de oncologie zijn de  GE- en mammatumoren als speerpunten benoemd, terwijl daarnaast de HPB- en maagchirurgie vanwege hun regionale functie een speciale plaats in het programma hebben.  De afdeling GE-ONCO heeft zich rond deze ‘topics’  georganiseerd met een sterke profilering op mammachirurgie en minimaal invasieve en robot-assisted chirurgie.  De mammachirurgie is state of the art en sterk multidisciplinair georganiseerd met speciale mammabesprekingen, 3x/week. Er werken 2 mammacare verpleegkundigen en 2 nursepractitioners op de mammapoli, alsook 2 gespecialiseerde poliverpleegkundigen op de GE-poliklinieken. Voor alle maligniteiten binnen het programma bestaan zorgstraten en multidisciplinaire protocollen.

 Voor wie is de differentiatiestage bedoeld?

Voor iedere assistent die volgens het plan `Scherp `wordt opgeleid, over het gehele opleidingstraject van 6 jaar. In het JBZ hebben wij een groot aanbod aan patiënten binnen dit aandachtsgebied zodat alle facetten hiervan in voldoende mate in de differentiatie aan bod kunnen komen. Dit is een zodanig groot aanbod dat er bij ons op dit moment  ook de mogelijkheid bestaat om een vervolgopleiding in de gastro-enterologische (fellow laparoscopische en robot-assisted chirurgie) en chirurgische oncologie (CHIVO) te volgen.

 Waarom juist in het Jeroen Bosch Ziekenhuis?

Oncologische zorg is een van de speerpunten van het JBZ. In het ziekenhuis zijn alle aanpalende specialismen voorhanden, waaronder een radiotherapeutische afdeling. Dit biedt de differentiant bij uitstek de mogelijkheid om te zien hoe de oncologische multidisciplinaire zorg in al zijn facetten rondom de patiënt georganiseerd is. Tevens zijn er goede samenwerkingsverbanden met Tilburg voor de oesophaguschirurgie en Eindhoven voor de HIPEC.

Hoe ziet de stage er uit?

Eigen polikliniek met daarnaast 6-8 dagdelen OK per week met directe supervisie. Participatie in de dagelijkse leiding van de afdeling GE/Oncologische chirurgie. Naast de zorg voor de chirurgisch oncologische patiënt wordt de differentiant geacht zich de zorg voor de gastroenterologische  patiënten eigen te maken. Ruime mogelijkheden voor stages en congresbezoek. Participatie in lopend onderzoek wordt zeer gestimuleerd.

In het JBZ werken 13 chirurgen, allen in voltijd verband. Daarnaast zijn er een CHIVO longchirurgie, een CHIVO  oncologische chirurgie en een fellow laparoscopische en robot-assisted chirurgie. Alle chirurgen zijn vakinhoudelijk breed georiënteerd op alle aspecten van de eindtermen van de opleiding en velen hebben een specifiek aandachtsgebied.

Overzicht maatschap: zie document maatschap onderaan deze pagina.

De opleidingsgroep is verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en vormgeving van de opleiding tot chirurg in het JBZ. Alle specialisten werken actief samen voor de gewenste kwalitatief hoogstaande opleiding. Hierin hebben een aantal specialisten extra taken en verantwoordelijkheden. Er heerst een open opleidingsklimaat. De opleiding chirurgie JBZ maakt deel uit van het opleidingscluster Utrecht.

Vanaf 2011 is in de nieuwbouw één vakgroep chirurgie werkzaam Het adherentiegebied voor de vakgroep is ongeveer 350-400.000 mensen. Dit waarborgt dat het vakgebied in de volle breedte en in al zijn aspecten uitgeoefend kan worden.  Aandachtsgebieden van de vakgroep zijn ondermeer: laparoscopische chirurgie, vaatchirurgie, longchirurgie, traumatologie en chirurgische oncologie. Het meest uitgesproken aandachtsgebied van het ziekenhuis is de oncologie, één van de speerpunten van het JBZ, dat onder meer geleid heeft tot het oprichten van het Multidisciplinair Oncologisch centrum, het JBOC. Tot slot beschikt het JBZ over een close format IC.

Alle protocollen staan op intranet (DKS) en worden continue bijgewerkt. Hoewel de AIOS de dagelijks supervisie krijgt is er permanent een chirurg  aanwezig voor overleg.

Er vinden regelmatig voortgangsgesprekken plaats tussen opleider en AIOS.
Er wordt gebruik gemaakt van de eigentijdse meet instrumenten als KPB, OSATS, Portfolio, 360° feedback. Naast de regionale refereeravonden vindt periodiek een locale refereeravond plaats. Er vindt regelmatig multidiciplinair overleg plaats met oncologen maag darm en leverartsen alsmede radiotherapeuten in en buiten het het ziekenhuis

Van de AIOS wordt een actieve rol verwacht in het lopende wetenschappelijk onderzoek. 

Sollicitatie en contact

Elk half jaar kan één nieuwe AIOS de differentiatiestage aanvangen.

Informatie over de differentiatiestage kan worden ingewonnen bij de opleider, dr. K. Bosscha, tel: 073-5532741/01, k.bosscha@jbz.nl.  Sollicitaties kunnen worden gericht  aan de opleider.

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is een opleidingsziekenhuis in hart en nieren. Als Teaching Hospital maakt het JBZ deel uit van de Samenwerkende Topklinische Opleidings Ziekenhuizen (STZ). Opleiding en wetenschap staan hoog in het vaandel.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Utrecht UMCU.

Contact

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ 's Hertogenbosch

tel.: 073 6992000
website: http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/Publicaties/100078/Onderwijs-en-Wetenschap