terug

Differentiatiestage Vestibulologie

Vestibulologie

Wat gaat de aios leren?

De differentiant krijgt de mogelijkheid om nader kennis te maken met de kliniek van de duizelige patiënt. Samen met de stagebegeleider beoordeelt de differentiant in het Apeldoorns Duizeligheidscentrum (ADC) patiënten met een grote variëteit aan vestibulaire stoornissen. Het ADC is een multidisciplinair centrum waarbij door een KNO-arts en neuroloog gezamenlijk ca. 1000 nieuwe patiënten per jaar worden gezien, zowel uit eigen regio als second opinions van elders (www.duizeligheidscentrum.nl).

 

Image
Hoe ga ik leren?

De differentiant participeert in het multidisicplinaire spreekuur voor duizelige patiënten. Daarnaast kan op de functie-afdeling ervaring worden opgedaan met zowel reguliere vestibulaire testen (calorisch onderzoek, rotatie-onderzoek, Dix-Hallpikemanoeuvre) als geavanceerde vestibulaire diagnostiek, zoals bijvoorbeeld posturografie, video-HIT en VEMP. De differentiant krijgt de gelegenheid zich, samen met de stagebegeleider, te bekwamen in therapeutische interventies zoals canalith repositiemanoeuvres, vestibulaire revalidatie, intratympanale behandeling van M. Meniere en chirurgische obliteratie van het posterieure semicirculaire kanaal bij therapieresistente BPPD. De duur van de stage wordt in overleg vastgelegd.

De differentiatie vestibulologie kan, indien gewenst, gecombineerd worden met de differentiatie otologie (zie ‘Differentiatie otologie’).

Einddoelen

De AIOS:

 • heeft kennis van de anatomie, werking en beeldvorming van het evenwichtssysteem

 • heeft kennis van de juiste inzet en interpretatie van aanvullende vestibulaire en beeldvormende diagnostiek

 • heeft kennis van timing en toepasbaarheid van verschillende behandelmogelijkheden van BPPD (canalith repositiemanoeuvres)

 • heeft kennis van de medicamenteuze behandeling van diverse vestibulaire aandoeningen

 • heeft kennis van vestibulaire revalidatie

 • heeft kennis van de verschillende chirurgische behandelingen (intratympanale injectie, posterior canal plugging, SCDS resurfacing, neurectomie n. vestibularis, EDB) en kan een afweging maken bij de indicatiestelling hiertoe

 • bespreekt in teamverband de diagnostische resultaten van de meest voorkomende vestibulaire aandoeningen in het licht van therapeutische mogelijkheden

 • legt op adequate wijze de risico’s uit van verschillende behandelingen en bespreekt alternatieven

 • zorgt voor de juiste verslaglegging in het EPD en correspondentie met verwijzer en de huisarts

Toetsing

 • OSATS betreffende een aantal van de volgende verrichtingen:

 • Dix-Hallpikemanoeuvre en supine roll test

 • canalith repositiemanoeuvres (Epleymanoeuvre, Gufonimanoeuvre, barbecue roll)

 • intratympanale injectie

 

De AIOS heeft kennis van:

 • Posterior canal plugging

 • SCDS resurfacing

 • Neurectomie n. vestibularis

KPB’s betreffende uit de leerdoelen voortkomende activiteiten, zoals:

 • Interpretatie van diagnostische bevindingen (beeldvormend en vestibulair onderzoek)

 • Bespreken van verschillende behandelmogelijkheden

 • Bespreken van operatieve risico’s

 • Postoperatieve visite

Er vindt een evaluatiegesprek plaats aan het eind van de stage met de aangewezen begeleider

Aan het eind van de stage toont de AIOS aan dat zij/hij de poliklinische en chirurgische basiszorg betreffende de patiënt met duizeligheid beheerst in een evaluatiegesprek met de aangewezen begeleider (vestibuloloog).

Alle opleidingsonderdelen in deze instelling