Differentiatiestage Therapeutic drug monitoring TDM, Toxicologie, Farmacogenetica

Aanvang: 
01-07-2017
Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Algemene beschrijving stage:
Apotheek Gelre ziekenhuizen biedt een differentiatiestage Laboratorium aan als vervolg op de verkregen basisvaardigheden in ELOZIII. Na een korte kennismaking zal een individueel programma worden samengesteld in overleg met de AIOS en de laboratoriumafdeling zodat specifieke kennis kan worden verkregen en verdieping kan plaatsvinden op het gebied van TDM, Klinische en Forensische Toxicologie, waaronder Drugs of Abuse (DOA), Onderzoek en Kwaliteitscontrole. De laboratoriumafdeling is GMP erkend en zowel volgens de ISO-15189 als  de ISO-17025 kwaliteitnorm geaccrediteerd. De laboratoriumafdeling is één van de grootste van Nederland wat betreft dienstverlening op haar werkterrein. Daarnaast participeert de afdeling in (wetenschappelijk) onderzoek en heeft daarbij contacten in zowel binnen als buitenland. Binnen de opleiding tot ziekenhuisapotheker volgens ELOZIII wordt samengewerkt binnen het OOR-ON en worden er AIOS uitgewisseld met het Radboudumc in Nijmegen.

Werkzaamheden stage:
Kwaliteitscontrole:
Het laboratorium controleert de kwaliteit van de grondstoffen en verpakkingsmaterialen die bij de bereiding van geneesmiddelen worden gebruikt en de kwaliteit van de door de ziekenhuisapotheek geproduceerde geneesmiddelen. Daarnaast worden microbiologische controles uitgevoerd op vloeistoffen  die worden gebruik voor niefunctievervangende therapie op de dialyseafdeling van het ziekenhuis. De resultaten van deze activiteiten worden gebruikt als  basis voor de vrijgifte ten behoeve van patiëntenzorg.

Therapeutic Drug Monitoring en Klinische Toxicologie:
Het laboratorium voert voor een groot aantal geneesmiddelen diagnostiek en therapiebegeleiding uit en levert daarmee een bijdrage aan een zo optimaal mogelijke farmacotherapie. Tevens wordt er analytisch chemisch onderzoek uitgevoerd in biologische materialen, zoals volbloed, serum, urine, etc. naar de aanwezigheid en concentratie van lichaamsvreemde stoffen naar aanleiding van vergiftigingen, gevolgd door een passend behandeladvies.

Forensische Toxicologie:
Het laboratorium is gespecialiseerd in het screenen en bevestigen van drugs of abuse in verschillende matrices. Naast de klassieke middelen, zoals amfetaminen en cocaïne, spelen nieuwe psychoactieve stoffen zoals de cathinonen, NBOMe’s en tryptamines hier een toenemende rol van betekenis. Tevens verricht het laboratorium post-mortem onderzoek op lichaamsmaterialen.

Onderzoek:
Vanuit de rol van topklinisch ziekenhuis met opleidingsbevoegdheid vindt er ook wetenschappelijk onderzoek plaats. Het screenen van drugs of abuse in alternatieve matrices zoals haar en het ontwikkelen van capillaire ‘microsampling’ zijn onderdelen hiervan. Tevens vindt onderzoek plaats in het kader van de onderzoekslijn van de ziekenhuisapotheek getiteld "Invloed van PK/PD gestuurd doseren op de effectiviteit en veiligheid van antimicrobiële middelen".

Na een inwerkperiode zullen de concrete activiteiten en projecten worden bepaald in één of meerdere van bovenstaande gebieden die de AIOS zoveel mogelijk zelfstandig en in samenwerking met ziekenhuisapotheker, teamleider en analisten zal uitvoeren. Hierdoor zullen voor de individuele AIOS geformuleerde specifieke leerdoelen worden behaald. De projecten kunnen onder andere bestaan uit validatie van analysemethoden, behandelen en rapporteren van post-mortem casuïstiek, diagnostiek en therapiebegeleiding van uitzonderlijke bepalingen zoals colistine, interpreteren van DOA testen op nieuwe psychoactieve stoffen en participeren in het (wetenschappelijk) onderzoek. Daarnaast zal de AIOS worden betrokken bij de dagelijkse gang van zaken waarbij samen met de ziekenhuisapotheker en teamleider problemen in het laboratoriumproces, afwijkingen en verbeterpunten worden aangepakt zodat de AIOS na de differentiatiefase in staat is zelfstandig een laboratoriumafdeling te leiden.

Gevraagde competenties: Samenwerking, Kennis en wetenschap, Professionaliteit.

Hoe ga ik leren?

Beschrijving opleiding tot ziekenhuisapotheker:
De opleiding tot ziekenhuisapotheker in Gelre ziekenhuizen is gebaseerd op het landelijke ELOZIII opleidingsplan. Dit houdt in dat alle aandachtsgebieden binnen de ziekenhuisfarmacie (o.a. logistiek, bereidingen, laboratoriumonderzoek en management) gedurende de gehele opleiding meerdere keren gedurende langere tijd aan bod komen, met voldoende ruimte om op naar indivuduele behoefte te differentiëren.

Algemene beschrijving instelling:
Apotheek Gelre ziekenhuizen levert klinisch farmaceutische patiëntenzorg als onderdeel van een topklinisch ziekenhuis  gevestigd op de locaties Apeldoorn en Zutphen. In de ziekenhuisapotheek werken ca. 135 medewerkers waaronder 6 ziekenhuisapothekers, 2 poliklinisch apothekers en 2 ziekenhuisapothekers in opleiding. Er is sprake van een ervaren groep (ziekenhuis)apothekers. Er is een hoge mate van collegialiteit en een aanspreekcultuur op gedrag. De heersende vertrouwenssfeer draagt bij aan een goed opleidingsklimaat. De productieafdeling van de ziekenhuisapotheek is gevestigd op de locatie Apeldoorn en heeft sinds 2010 een GMP(-z) erkenning. De laboratoriumafdeling is geaccrediteerd volgens zowel de ISO-15189 als de ISO-17025 kwaliteitsnorm. De geneesmiddelenvoorziening en overige klinisch farmaceutische dienstverlening, zoals medicatieverificatie bij opname en ontslag, wordt in samenwerking met de poliklinische apothekers verleend in lijn met GDP richtlijnen, NIAZ-Qmentum kwaliteitsnormen en de Beroepsnorm voor Apothekers in Ziekenhuizen (BAZ).

Show-and-tell

Meer informatie over de ziekenhuisapotheek is terug te vinden via internet:: www.gelre-apotheek.nl en www.docfrog.nl.

Eventuele eerdere ervaringen:
Op te vragen bij opleider, begeleider en AIOS Ziekenhuisfarmacie van Gelre ziekenhuizen.

Sollicitatie en contact

Stagebegeleider: Lutea van Gendt – de Jong (ziekenhuisapotheker laboratorium)
Email: l.van.gendt@gelre.nl
Telefoon: 055- 5818646

Gelre Ziekenhuizen

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Utrecht UMCU, OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Gelre Ziekenhuizen
Albert Schweitzerlaan 31
7334 DZ Apeldoorn

tel.: 055 58 18 181