terug

Differentiatiestage Slaapstoornissen

OSAS/ Slaapstoornissen

Wat gaat de aios leren?

De differentiant krijgt de mogelijkheid om nader kennis te maken met en zich te verdiepen in slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen. Samen met de stagebegeleider beoordeelt de differentiant patiënten met OSA en eventueel andere slaapstoornissen. Hierbij worden de patiënten multidisciplinair beoordeeld door KNO-arts, neuroloog en longarts bij het Apeldoorns Slaap Centrum (ASC). Het Slaapcentrum is een van de grootste in Nederland. Zowel de neuroloog, als longarts als KNO-arts zijn Europees geregistreerd somnoloog.

De differentiant kan zich verdiepen in de diagnostiek van slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen, de multidisciplinaire aanpak en zorgpad en in de conservatieve en chirurgische therapie van slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen. Daarnaast worden op de operatiekamer ingrepen uitgevoerd zoals DISE en pharyngoplastiek en vindt op de polikliniek het aanpassen van een mandibulair repositie apparaat plaats. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om andere slaapstoornissen mede te beoordelen en inzicht te krijgen in het veelvuldig voorkomen van verschillende synchrone slaapstoornissen.

Tenslotte zal een deel van de tijd ook besteed worden aan de ‘gewone’ KNO.

Hoe ga ik leren?

De differentiant is in principe 2 dagen per week werkzaam, dit kan eventueel uitgebreid worden. De werkzaamheden worden verdeeld over polikliniek, slaapcentrum en OK-complex. Hierbij kan gedacht worden aan 2 dagdelen OK en 2 dagdelen polikliniek.

De differentiant is aanwezig bij de wekelijkse multidisciplinaire OSA/slaap-bespreking en bij de wekelijkse patiënten/complicatiebespreking.

Einddoelen

De AIOS beschikt aan het einde van de differentiatie over kennis en vaardigheid (beheersingsniveau 4) aangaande:

 • de symptomatologie van slaapstoornissen

 • relevante aanvullende diagnostiek bij patiënten met verdenking obstructieve slaap apneu (OSA) bij zowel kinderen als volwassenen, zoals polygrafie, polysomnografie (PSG) en drug induced sedation endoscopy (DISE). Kent de indicaties en kan de uitslagen interpreteren.

 • overige slaapstoornissen en daarvoor relvante diagnostiekzo als actigrafie, MSLT

 • de sociaal-maatschappelijke consequenties van OSA, zoals een kortere levensverwachting en rijgeschiktheid

 • peri-operatieve maatregelen bij het uitvoeren van operaties bij kinderen of volwassenen met OSA

 • het opstellen van een behandelplan op basis van de uitkomst van anamnese, KNO-onderzoek, aanvullend onderzoek, voorkeur patiënt waarbij een goede afweging wordt gemaakt tussen de verschillende chirurgische en niet-chirurgische behandelingsmogelijkheden, rekening houdend met de kans op succes en consequenties op lange termijn

 • op adequate wijze uitleggen van de risico’s uit van verschillende vormen van slaapchirurgie en bespreekt alternatieven

 • het verrichten van een DISE

 • chirurgie op het gebied van slaapchirurgie op, onder beperkte supervisie

 • de juiste verslaglegging, o.a. in de vorm van een adequaat OK-verslag en correspondentie richting verwijzer en de huisarts

 • het beoordelen van de effectiviteit van de ingestelde behandeling (werkzaamheid en therapietrouw) en zonodig aanpassen behandelplan

   

Toetsing

OSATS betreffende een aantal van de volgende verrichtingen:

 • adenotonsillectomie bij kinderen

 • drug-induced sleep endoscopy

 • palatinale chirurgie

 • expansion sphincter pharyngoplasty

 • chirurgie van de conchae inferiores.

KPB’s betreffende uit de leerdoelen voortkomende activiteiten, zoals:

 • interpretatie van diagnostische bevindingen (PSG en eventueel DISE)

 • bespreken van verschillende behandelmogelijkheden

 • bespreken van operatieve risico’s

 • postoperatieve visite

 • participatie in multidisciplinaire besprekingen

 • verslaglegging en correspondentie

Aan het eind van de stage zal een evaluatiegesprek plaatsvinden met de aangewezen begeleider (somnoloog).

Alle opleidingsonderdelen in deze instelling