terug

Differentiatiestage Traumachirurgie

Traumachirurgie

Duur
24 maanden
Wat gaat de aios leren?

Opleidingsjaar : Jaar 5 - 6
Duur : 24 maanden
Werkplek : Franciscus Gasthuis & Vlietland
Differentiatiebegeleider : J.M. van Buijtenen

De afdeling chirurgie van het Franciscus Gasthuis & Vlietland (SFVG) bestaande uit 22 chirurgen beoefent de heelkunde in zijn volle breedte en heeft daarnaast een aantal topklinische speerpunten. Wij leveren chirurgische zorg op locaties Vlietland (Schiedam, trauma level-3) en Gasthuis (Rotterdam, trauma level-2). In 2018 is alle operatieve traumazorg gelateraliseerd naar locatie Gasthuis. Op de Spoedeisende Hulp worden jaarlijks in totaal ca. 50.000 patiënten behandeld.

De traumachirurgie wordt uitgevoerd door een dedicated, dynamisch en ambitieus team, bestaande uit 6 traumachirurgen en een fellow. Met meer dan 2300 trauma operaties per jaar bieden wij de differentiant een zeer breed scala aan trauma ingrepen aan. Ons palet bestaat uit alle bovenste- en onderste extremiteit chirurgie behoudens wervel- en bekkenchirurgie. Daarnaast behandelt de traumachirurgie ook complexe huidinfecties. Per week hebben wij 16 dagdelen OK-tijd tot onze beschiking. Naast het klinische werk leveren wij ook een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek.

Tijdens zijn/haar differentiatie traumachirurgie zal de differentiant voor alle key-procedures tot minimaal het niveau van de eindtermen worden gebracht. Hiertoe worden per week minimaal 4 dagdelen OK ingepland waar in toenemende mate van zelfstandigheid zal worden gewerkt. Daarnaast zal de differentiant werkzaam en betrokken zijn op de polikliniek, afdeling, SEH en wekelijkse traumabespreking met orthopeden en plastisch chirurgen.

Wij hebben een erkende opleidingsbevoegdheid voor de differentiatie traumachirurgie. Om aan de eindtermen (opvang en behandeling multitrauma patiënt) te kunnen voldoen zal de differentiatie gedeeltelijk in het SFVG en gedeeltelijk (minimaal 3 maanden) in het Erasmus MC gevolgd worden. Hiertoe is een samenwerkingsovereenkomst gesloten door de ziekenhuizen en de opleiders.

De opleiding chirurgie (opleidings- en kwaliteitsvisitatie in 2014, erkenning tot 2016) is georganiseerd in modules die bestaan uit de verschillende heelkundige differentiaties en specifieke speerpunten. Binnen de vakgroep chirurgie zijn er voor ieder deelgebied 5 of meer chirurgen die de betreffende differentiatie tot hun expertise hebben gemaakt. Er is wekelijks modern cursorisch onderwijs volgens de thema’s van plan Scherp. De opleidingsgroep maakt gebruik van het Electronisch Digitaal competentieportfolio van VREST.

Het Franciscus Gasthuis & Vlietland verzorgt inwerkprogramma’s voor alle arts-assistenten en biedt regelmatig discipline overstijgend onderwijs, dit alles vindt plaats binnen de ROC Rotterdam. De opleiding is ingedeeld in modules van 6 maanden. Elke 3-6 maanden zal een evaluatie- en voortgangsgesprek plaatsvinden nadat de opleidingsgroep is geconsulteerd. De AIOS houdt zelf het eigen portfolio zorgvuldig bij.

De afdeling traumachirurgie is wetenschappelijk actief met de ambitie om dat de komende jaren uit te bouwen onder andere door deelname aan (internationale) trials. Voor de trauma-differentiant geldt dat korte projecten die resulteren in een of meerdere publicaties of meerjarige projecten met als doel het schrijven van een proefschrift actief worden gestimuleerd en waar nodig gefinancierd. Wij hebben een nauwe samenwerking met het EMC. Differentianten die aangeven interesse te hebben in een promotie traject zullen hiertoe in de gelegenheid worden gesteld.

De volgende cursussen of congressen zijn verplicht voor de differentiatie en derhalve faciliteren wij het bijwonen hiervan:

ATLS Refresher
Chirurgendagen óf Najaarsvergadering
Traumadagen
Assistenten Symposium
AO Advanced Principles Course óf OTC III cursus
DSTC cursus
EMSB cursus
Traumatisch hand- en polsletsel (UMCGG of MUMC)
AO Kinderletsels óf OTC Kinderletsels
Deelname CASH 3.7
1x bijwonen van een (inter)nationaal traumacongres tijdens differentiatie óf specifieke traumacursus)
Optioneel: HMIMS cursus

Van de differentiant wordt verwacht dat hij/zij:

1x per jaar een CAT bespreekt over een traumaonderwerp tijdens de differentiatie
1x een wetenschappelijke voordracht houdt tijdens zijn/haar opleiding
1x een wetenschappelijke publicatie verricht tijdens zijn/haar opleiding
Minimaal 3 maanden stage loopt in het EMC ten behoeve van de opvang en behandeling van multitrauma patiënten

Leermiddelen die wij hanteren tijdens de differentiatie:

Lokale en landelijke protocollen/richtlijnen
Trauma naslagwerken (lijst beschikbaar)
Digitale leeromgeving: AO Surgery Reference, ICUC, Regionaal traumaprotocol, VUmedi
Leeromgeving: OK, kliniek, traumapoli, gipskamer, SEH, overdracht, MDO Trauma, consulten
Regionale bijeenkomsten
Operatieve verrichtingen
Poliklinische verrichtingen (optioneel)
SCORE onderwijs

Voorwaarden:

Van de AIOS wordt verwacht dat hij/zij de 4-jarige algemeen chirurgische opleiding met goed gevolg heeft afgerond.

Aanvang stage:

De aanvang van de differentiatiestage kan plaats vinden op enig moment van het jaar, mits de formele zaken met de MSRC en het opleidingsfonds geregeld zijn. Er is in principe 1 plaats beschikbaar voor een traumadifferentiant.

Contact:

Voor nadere informatie of sollicitatie kun je contact opnemen met de differentiatiebegeleider of de opleider chirurgie.

Samenwerkende instellingen
Erasmus Medisch Centrum
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling