terug

Volwassenpsychiatrie Psychiatrische psychotherapie bij volwassenen

Zelfstandige psychiatrische praktijk voor behandeling van een brede doelgroep met psychotherapie en medicatie.

Duur
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

Het is een stage in een zelfstandige psychiatrische praktijk. In deze stage ligt het accent op het werken met psychotherapie, al of niet gecombineerd met medicatie.

De doelgroep bestaat m.n. uit patiënten met persoonlijkheidsproblematiek, depressieve stoornissen, angststoornissen en trauma gerelateerde problematiek. In de zelfstandige psychiatrische praktijk is er veel aandacht voor psychotherapeutisch maatwerk en al of niet verborgen persoonlijkheidsdynamiek en hechtingsproblematiek die verweven is met angst, trauma en stemmingsklachten.

Algemeen kader

Het Samenwerkingsverband Psychotherapie-opleiding AIOS Rotterdam(SPAR), bestaande uit 4 psychiaters, kan de opleidingsplek aanbieden via een RGS samenwerkingsovereenkomst met het Erasmus MC, afdeling Psychiatrie, waar de hoofdopleider aan verbonden is.

De AIOS wordt vanuit het Erasmus MC full time gedetacheerd aan het SPAR, maar alle werkgeverstaken berusten bij het Erasmus MC.

Het SPAR kent geen ANW diensten.

De AIOS wordt ondergebracht in een eigen werk/spreekkamer op een mooie locatie waar 3 van de 4 zelfstandige psychiaters uit de opleidingsgroep samen hun praktijk hebben en onderling nauw contacten onderhouden. In het pand werken ook een psychotherapeut en een psycholoog NIP.

De psychiaters maken deel uit van een regionaal netwerk van psychoanalytisch geschoolde psychiaters, klinisch psychologen en psychotherapeuten, waarvan de expertise en refereerbijeenkomsten ook toegankelijk zijn voor de aios.

Alle psychiaters hebben ruime psychotherapeutische expertise en ervaring en combineren psychiatrische diagnostiek en kennis met een brede kijk op de psychodynamiek van de patiënt en diens context. Farmacotherapie (indien geïndiceerd) en psychotherapie worden in de behandeling bij voorkeur geïntegreerd en door dezelfde behandelaar uitgevoerd, tenzij er een specifieke indicatie is om farmacotherapie en psychotherapie te splitsen . Tijdens de Keuzestage verwerft de AIOS Psychiatrie de specialisme gebonden competenties zoals beschreven in bijlage 8 van HOOP 2.0., met name medisch handelen, communicatie, samenwerking, kennis en wetenschap en professionaliteit.

4e jaars AIOS die affiniteit hebben met psychotherapie en zich daar verder in willen bekwamen worden uitgenodigd om te solliciteren.

Hoe ga ik leren?
 1. wat gaat de AIOS doen en leren?
 • Diagnostiek in brede zin met aandacht voor achterliggende persoonlijkheidsdynamiek en context
 • Een behandelplan maken
 • Conclusies over diagnostiek en indicatiestelling overbrengen in een adviesgesprek en laten aansluiten op de hulpvraag van de patiënt.
 • Caseload voor psychotherapie zoveel mogelijk aan het begin van de stage opbouwen zodat de aios langer durende behandelrelaties kan aangaan
 • Zelfstandig psychotherapieën verrichten en daarbij leren om te werken langs het continuüm van steungevend- inzichtgevend, vanuit het psychodynamisch kader
 • Ervaring opdoen met één of meerder vormen van psychodynamisch georiënteerde psychotherapievormen (DIT, MBT, AFT, KPSP)
 • Systeemproblematiek onderkennen en het systeem op indicatie in de therapie betrekken.
 • Meekijken bij psychodiagnostisch onderzoek waarbij het accent ligt op psychodynamiek en projectief materiaal
 • Integreren van psychotherapie en farmacotherapie
 • Ervaring opdoen als psychiatrisch consulent ten behoeve van psychotherapeuten voor de diagnostiek van psychiatrische problematiek als ook het doen van medicamenteuze medebehandeling met oog voor processen tussen behandelaren onderling, zoals het externaliseren van onmacht, en splijtings- en parallelprocessen
 1. Hoe gaat de AIOS leren?
 • intensieve werkbegeleiding
 • verdiepende supervisie in het bijzonder op aspecten van overdracht en tegenoverdracht in de langer durende behandelcontacten met gebruikmaking van audio- en/of video materiaal
 • vaardigheden ontwikkelen m.b.t. het opbouwen van een psychotherapeutische werkrelatie, het herstellen van empathische breuken in de behandelrelatie en het zorgvuldig beëindigen van de werkrelatie
 • het indiceren van de diverse vormen van psychotherapie
 • bij aanvang of nog vóór aanvang naar keuze een meerdaagse cursus/training volgen In MBT, AFT, KPSP of DIT en een behandeling onder supervisie doen vanuit dit kader
 • meedoen aan de wekelijkse intervisiebijeenkomsten van de psychiaters
 • 1x 2 wk bijwonen van een indicatiestaf psychoanalyse/psychoanalytische psychotherapie van het PPR (Psychoanalytisch Platform Rijnmond)
 • 2-3 per jaar refereerbijeenkomsten bijwonen van het Psychoanalytisch Centrum West.
 • Meekijken bij psychodiagnostisch onderzoek waarbij het accent ligt op psychodynamiek en projectief materiaal
 • Volgen van enkele studiedagen van het nascholingsaanbod op psychotherapeutisch terrein
 • Er is ruimte voor eigen initiatief en interesse op het gebied van supervisie, scholing, literatuur : binnen de opleidingsgroep en het netwerk van o.a. PAC West is er deskundigheid o.a. met geregistreerde supervisoren op het gebied van vele psychotherapeutische stromingen: Psychodynamisch/psychoanalytisch, psychodynamische deelkaders (DIT, TFP,MBT, AFT), Systeemtherapie (w.o. EFT) , Groepsdynamische psychotherapie, CGT, Schematherapie en EMDR.
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling