Keuzestage Thoracale oncologie Thoracale Oncologie

Aanvang: 
09-09-2017
Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Verdiepingsstage Longoncologie in het Erasmus MC

Algemeen (zie het landelijke opleidingsplan)

Beschrijving:

Het doel van deze facultatieve stage is het verkrijgen van inzicht in de diagnostiek en behandeling van longkanker. Basiskennis en vaardigheden op het gebied van diagnostiek en behandeling van longkanker (EPA Diagnostiek en behandeling van de patient met (verdenking op) een thoracale maligniteit) dienen reeds aanwezig te zijn. De AIOS dient tijdens de verdiepingsstage uitvoerig kennis te vergaren op het gebied van o.a:

 • De indeling van verschillende typen NSCLC, zoals plaveiselcelcarcinoom, adenocarcinoom, adenocarcinoom in situ etc.
 • De stadiering van longkanker volgens het TNM systeem.
 • Mutatie, translocatie en amplificatie analyse: technieken en uitkomsten.
 • Interpretatie van moleculaire biologische gegevens uit het PA verslag.
 • Chemotherapie en bijwerkingen van de meest gebruikte middelen.
 • Farmacologie van targeted therapy.
 • Immunotherapie en uitkomsten.
 • Interacties van geneesmiddelen.
 • Invloed van co-morbiditeit op de therapie keuze.
 • Regionalisatie van centra die immunotherapie en/of targeted therapie geven.
 • Bijwerkingen van andere behandelingen dan de “gewone” chemotherapie zoals immunotherapie en targeted therapie.

Inhoud:

 • De AIOS leert tijdens de longoncologie verdiepingsstage een uitgebreide anamnese te voeren, gericht lichamelijk onderzoek te doen en relevant aanvullend onderzoek aan te vragen, resulterend in het opstellen van een adequate differentiaal diagnose.
 • De AIOS overlegt op adequate wijze de verkregen gegevens bij een second opinion met de supervisor, en stelt in overleg met hem/haar een behandelplan op.
 • De AIOS leert dat stoppen met roken een belangrijk gespreksonderdeel is naast actieve tumor behandelingen en palliatieve behandelingen.
 • De AIOS verdiept zich uitvoerig in het beoordelen van CT, PET/CT en PA beelden en neemt deel aan multidisciplinaire discussies en overleg.
 • De AIOS neemt in ruime mate deel aan het multidisciplinaire teamoverleg en leert doelmatig te overleggen om tot een consensusdiagnose en behandelplan te komen.
 • De AIOS is waar mogelijk betrokken bij invasieve diagnostiek met EUS, EBUS en transthoracale longbiopten.
 • De AIOS neemt waar mogelijk en gewenst deel aan locaal/regionaal/landelijk onderwijs en cursussen op het gebied van longoncologie (zie hieronder).
 • De AIOS neemt waar mogelijk deel aan de landelijke Werkgroep Longoncologie, Werkgroep Mesotheliomen en Endoscopie vergaderingen.

Hoe ga ik leren?

Competenties:

Medisch handelen, kennis en wetenschap, communicatie, samenwerking, leiderschap, professionaliteit.

Vereiste kennis, vaardigheden en gedrag: Bij het afronden van de stage dient de AIOS:

 • Kennis te hebben genomen van de Richtlijn “Diagnostiek en behandeling van (N)SCLC”. Overzichtsartikelen te hebben gelezen over chemotherapie, immunotherapie en targeted therapie en overige relevante literatuur.
 • Anamnese, lichamelijk onderzoek en relevant aanvullend onderzoek te kunnen beoordelen, waaronder laboratoriumdiagnostiek , longfunctieonderzoek, PET/CT, EUS, EBUS uitslagen en bevindingen bij PA diagnostiek van longbiopten, inclusief moleculaire diagnostiek.
 • In te kunnen schatten wanneer voor de behandeling noodzakelijke ‘aanpalende’ specialismen zoals de medisch oncoloog, nefroloog of reumatoloog in consult gevraagd moeten worden.
 • In staat te zijn tot het opstellen van een adequaat behandelvoorstel.
 • In staat te zijn om diagnostische- en behandelbeslissingen te nemen bij het vinden van longnodules.
 • In staat zijn om chemotherapie, immunotherapie en targeted therapie te geven.
 • In staat zijn om palliatieve behandelingen te geven: kennis van pijnstillers, anxiolytica etc. en interacties.
 • Kennis te hebben van de gevolgen van specifieke mutaties, translocaties, eversies etc en amplificaties van genen waarvoor medicaties beschikbaar zijn.
 • Kennis te hebben van eventuele complicaties bij chemotherapie, immunotherapie en targeted therapie.
 • Kennis te hebben van werking en bijwerkingen van chemotherapie, immunotherapie en targeted therapie.
 • De patiëntgegevens steeds adequaat vast te leggen in het medisch dossier.
 • Professioneel te communiceren met longkanker patiënten en familie waarin diagnose en behandelplan adequaat kunnen worden toegelicht.
 • Professioneel te communiceren over het levenseinde en welke behandelkeuze gewenst zijn voor een optimale kwaliteit van levenseinde.

Wetenschap:

Bij voorkeur wordt tijdens de stage een case report geschreven of wordt een kleine andere relevante studie verricht, dan wel actief meegewerkt aan een lopende studie.

Relevante cursussen:

Wengen op de Wadden cursus
Koepelkerk symposium
Immunotherapie nascholing

(Mogelijke) informatiebronnen/toetsing om de voortgang te evalueren:

KPB, minimaal 3 KPB’s in een (poli)klinische setting of MDO
CAT op longoncologie gebied.
Status/dossier en briefbeoordelingen
Oordeel van longoncologen, met minstens een introductiegesprek, voortgangsgesprek halverwege de stage, en een eindgesprek. 

Verdiepingsstage Longoncologie in het Erasmus MC

In het Erasmus MC wordt tertiaire poliklinische en klinische long oncologische patiëntenzorg geleverd. Werkzaamheden tijdens de stage zullen bestaan uit deelname aan deze zorg waarbij er o.a. aangewezen spreekuren zijn voor algemene longoncologie, immunotherapie, TKI behandeling, mesotheliomen en research.  Ook deelname aan de multidisciplinaire overlegmomenten met de interne oncologie en de MDO’s met de regionale ziekenhuizen is onderdeel van de stage. Daarnaast is er gelegenheid EBUS/EUS eigen te maken.

De afdeling heeft tevens een vooraanstaande rol in klinisch wetenschappelijk onderzoek. De stage biedt ruimte om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek en om een (kort) artikel (bijv. casuïstiek) te schrijven.

Supervisoren:

Prof.Dr. J.G.J.V. Aerts, Dr. R. Cornelissen, Drs. R. Peric, Drs. D.W. Dumoulin, Drs. J. Minnema-Luiting

Sollicitatie en contact

Contactpersoon:
Dr. R. Cornelissen, longarts-oncoloog
E-mail: R.cornelissen@erasmusmc.nl

Erasmus Medisch Centrum

Erasmus MC: met meer dan 70 opleidingen een van de grootste medische opleidingscentra in Nederland.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

tel.: 010 70 40 704
website: http://www.erasmusmc.nl/nl-nl/onderwijs