Keuzestage Pulmonale hypertensie Vasculaire Longaandoeningen

Aanvang: 
09-09-2017
Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Supervisoren:

Dr. L.M. van den Toorn en Dr. K.A.T. Boomars

Beschrijving:

Het doel van deze facultatieve stage is het verkrijgen van inzicht in de diverse aspecten van de pulmonale circulatie onder normale en pathologische omstandigheden. Basiskennis en vaardigheden op het gebied van de pulmonale circulatie met inbegrip van de longembolie en pulmonale hypertensie (EPA Diagnostiek en behandeling van de patiënt met een vasculaire longziekte) dienen reeds aanwezig te zijn. De AIOS dient tijdens de verdiepingsstage uitvoerig kennis te vergaren op het gebied van de diagnostiek en behandeling van:

 • Pulmonale arteriële hypertensie (PAH)
 • Pulmonale hypertensie tgv linker hartziekten
 • Pulmonale hypertensie tgv longaandoeningen/hypoxemie
 • Pulmonale hypertensie tgv chronische longembolieën
 • Pulmonale hypertensie tgv overige aandoeningen

Tevens dient de AIOS zich uitvoerig te verdiepen in de anatomie en de fysiologie van de longcirculatie, waarbij tevens in ruime mate aandacht moet zijn voor de patiënt met een onbegrepen hypoxemie/shunt.

De AIOS kan zich in het Erasmus MC tevens verdiepen in overige vasculaire longziekten zoals de behandelingsopties bij een gecompliceerde/massale longembolie en diagnostiek en behandeling van de ziekte van Rendu Osler Weber. De diagnostiek en behandeling van pulmonale vasculitiden kan tevens aan bod komen, maar kan ook onderdeel zijn van de verdiepingsstage ILD.

Inhoud:

 • De AIOS leert tijdens de verdiepingsstage een uitgebreide anamnese te voeren, gericht lichamelijk onderzoek te doen en relevant aanvullend onderzoek aan te vragen, resulterend in het opstellen van een adequate differentiaal diagnose.
 • De AIOS leert om te gaan met de hypoxemie/shunt van onduidelijke origine.
 • De AIOS verdiept zich in de diagnostiek en behandeling van complexe/massale  longembolieën.
 • De AIOS verdiept zich uitvoerig in het beoordelen en interpreteren van de onderzoeksgegevens, verkregen bij echocardiografie en rechter hart katheterisatie (RHC).
 • De AIOS overlegt op adequate wijze de verkregen gegevens bij een second opinion met de PH supervisor, en stelt in overleg met hem/haar een behandelplan op.
 • De AIOS neemt actief deel aan MDO’s op het gebied van PH/vasculaire longziekten.
 • De AIOS is waar mogelijk direct betrokken bij invasieve diagnostiek en behandelingen, zoals de rechter hart katheterisatie, maar bij voorkeur ook de pulmonalisangiografie en zo mogelijk de pulmonale trombo-endarterectomie (PTE).
 • De AIOS loopt waar mogelijk tevens mee met Dr Annemien van den Bosch, cardioloog met aandachtsgebied PH (cathkamer, echocardiografie, spreekuur congenitale hartziekten enz).
 • Waar mogelijk en gewenst neemt de AIOS deel aan lokaal/regionaal/landelijk onderwijs en cursussen op het gebied van PH.
 • Waar mogelijk neemt de AIOS deel aan de landelijke PH sectie-vergaderingen (elke derde woensdag van de oneven maanden, van 15.00 uur tot 18.00 uur in de Jaarbeurs in Utrecht).

Hoe ga ik leren?

Relevante competenties:

Medisch handelen, kennis en wetenschap, communicatie, samenwerking, medisch leiderschap, professionaliteit.

Vereiste kennis, vaardigheden en gedrag: Bij het afronden van de stage dient de AIOS:

 • De nationale en internationale richtlijnen op het gebied van de longembolie en PH te kennen en toe te kunnen passen, en overige relevante literatuur te kunnen interpreteren en toe te passen. Daarnaast mag het boek Pulmonary Circulation van Peacock als de Bijbel voor de pulmonale circulatie worden beschouwd.
 • Anamnese, lichamelijk onderzoek en relevant aanvullend onderzoek te kunnen beoordelen, waaronder laboratoriumdiagnostiek inclusief diagnostiek van autoantistoffen, longfunctieonderzoek inclusief inspanningsonderzoek, (HR)CT, perfusiescan, echocardiografie en de (rechter) hart katheterisatie.
 • Goed een differentiaal diagnose en plan van aanpak te kunnen opstellen bij de hypoxemie/shunt van onduidelijke origine.
 • Goed inzicht te hebben in de diagnostiek en mogelijke behandelopties (trombolyse, catheterinterventies) bij een complexe/massale longembolie.
 • In te kunnen schatten waaruit de rol bestaat van voor de PH noodzakelijke andere specialisten zoals de cardioloog, immunoloog en reumatoloog.
 • In staat te zijn tot het opstellen van een adequaat behandelvoorstel.
 • Kennis te hebben van de werking en bijwerkingen van de medicatie die gebruikt wordt voor de behandeling van PH, zoals de PDE-5 remmers, endotheline-antagonisten en prostacycline-analogen.
 • Inzicht te hebben in de criteria voor verwijzing van PH patiënten voor longtransplantatie.
 • De patiëntgegevens adequaat vast te kunnen leggen in het medisch dossier.
 • Professioneel te kunnen communiceren met PH patiënten en familie, alsmede leden van het multidisciplinaire team en verwijzers, waarin diagnose en behandelplan adequaat kunnen worden toegelicht.

Wetenschap:

Bij voorkeur wordt tijdens de stage een case report geschreven of actief meegewerkt aan een lopende studie, dan wel een kleine andere relevante studie verricht.

(Mogelijke) informatiebronnen/toetsing om voortgang te evalueren:

KPB: minimaal 3 KPB’s in een (poli)klinische setting of MDO

Minstens 1 CAT of andere voordracht op PH- of longembolie gebied.

Status/dossier en briefbeoordelingen.

Oordeel PH/vasculair team, met ten minste een introductiegesprek, voortgangsgesprek halverwege de stage, en een eindgesprek. 

Sollicitatie en contact

Contactpersoon:

Dr. L.M. van den Toorn
Opleider Afdeling Longziekten
Centrum voor Interstitiele en Vasculaire Longziekten
Erasmus MC Rotterdam

E-mail: L.vandentoorn@erasmusmc.nl
Tel: 06-30637887

Erasmus Medisch Centrum

Erasmus MC: met meer dan 70 opleidingen een van de grootste medische opleidingscentra in Nederland.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

tel.: 010 70 40 704
website: http://www.erasmusmc.nl/nl-nl/onderwijs