Differentiatiestage Hematologie Hematologie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

De afdeling Hematologie van het ErasmusMC biedt AIOS een gevarieerde opleiding tot hematoloog waarbij de hematologie in volle omvang aan bod komt. Zowel de maligne hematologie inclusief stamceltransplantatie komt aan bod, alsmede benigne hematologie (stollingsstoornissen, autoimmuun cytopenieën en Hemoglobinopathieën.

De opleider van de afdeling Hematologie is dr. P.A.W. te Boekhorst. Plaatsvervangend opleider is dr. N. Wlazlo. Daarnaast zijn er 20 internist-hematologen, 8 AIOS (6 in opleiding tot hematoloog, 2 in opleiding tot internist) en diverse ANIOS bij de afdeling werkzaam. Ook heeft de afdeling verschillende onderzoekslaboratoria, waarbij 10 hoofdonderzoekers, ongeveer 10 postdocs en bijna 30 promovendi betrokken zijn.

Kliniek overzicht
De afdeling heeft 54 klinische bedden en beschikt over een hemaferese-afdeling.

Per jaar worden er ongeveer 1060 patiënten met hematologische ziekten opgenomen, waarvoor de afdeling hematologie verantwoordelijk is. Daarnaast zijn er nog 250-300 opnames waarbij de afdeling hematologie als medebehandelaar betrokken is.
Per jaar worden ongeveer 80-90 allogene en ongeveer 120 autologe stamceltransplantaties uitgevoerd.

Hemostase en trombose
De afdeling beschikt over een hemostase- en tromboselaboratorium. Er is een poliklinisch spreekuur voor patiënten met afwijkingen in de hemostase. De afdeling hematologie is erkend als behandelcentrum voor hemofiliepatiënten.

Bloedtransfusie
De afdeling hematologie heeft een vaste relatie met de bloedtransfusiedienst en laboratorium, de AIOS participeren in de voorwachtfunctie tijdens kantooruren m.b.t. transfusieproblematiek (zowel klinisch als laboratoriumtechnisch).

Hematologisch laboratorium
De afdeling hematologie beschikt over een laboratorium voor cytomorfologisch en immunodiagnostisch onderzoek. Daarnaast heeft de afdeling een vaste relatie met een laboratorium voor cytogenetisch onderzoek en voor experimenteel hematologisch en moleculair biologisch onderzoek.

Hoe ga ik leren?

INTRODUCTIE
In het Erasmus MC wordt door de afdeling Hematologie de opleiding tot internist-hematoloog verzorgd. Deze opleiding kan gevolgd worden door assistent-internisten in de laatste 2 jaar van hun opleiding (differentiatie). De afdeling Hematologie heeft zes opleidingsplaatsen voor deze differentiatie. De klinische stafleden, eenieder met gespecialiseerde kennis in de verschillende aspecten van de hematologie, zijn allen nauw betrokken bij de opleiding. Hierdoor is het mogelijk om voor de internisten in opleiding tot hematoloog een gestructureerd, kwalitatief hoogwaardig programma voor opleiding en onderwijs te verzorgen. 

HET OPLEIDINGSPROGRAMMA
Duur van de opleiding
De opleiding vindt plaats gedurende de laatste 2 jaar van de opleiding tot internist (differentiatie). Deze periode voorziet in de mogelijkheid alle stages optimaal te benutten en enige ruimte te behouden voor aanpassingen naar individuele wensen.

Opleidingsschema
De opleiding bestaat uit zes verschillende stages. Elke stage duurt 4-8 maanden, maar kan onder bijzondere omstandigheden één of twee maanden korter of langer zijn. De opleiding bestaat uit de stages klinische zorg, consultvoering, benigne hematologie en de supervisiestage. Gedurende de gehele stage wordt één dagdeel besteed aan poliklinische zorg; een deel van deze stage kan gedurende enkele maanden plaatsvinden in een  perifere kliniek. Het laboratoriumonderwijs vormt geen aparte stage, maar is gedurende de gehele opleiding verweven in de stages. 

Gestructureerd onderwijs
Het gestructureerd onderwijs bestaat uit een aantal onderdelen. De afdeling hematologie hecht er belang aan om alle internisten in opleiding tot hematoloog in de gelegenheid te stellen dit onderwijs te volgen. Indien noodzakelijk wordt patiëntenzorg op de afdeling tijdelijk waargenomen door het superviserende staflid. De onderdelen van het gestructureerd onderwijs worden hieronder weergegeven. 

 • Introductie programma
  In de eerste twee weken van de eerste stage wordt een introductieprogramma gevolgd. Deze introductie is gericht op 1) kennismaken met het ziekenhuis en de relevante onderdelen van de afdeling hematologie, 2) het verkrijgen van inzicht in de werkzaamheden van verschillende ondersteunende laboratoria, 3) onderwijs in de cytomorfologie van bloed en beenmerg.
 • Regulier onderwijs
  Onderwerpen die gestructureerd aangeboden worden zijn beenmergmorfologie, transfusiegeneeskunde en hemoglobinopathie-onderwijs.
 • Capita selecta
  In een cyclus van 24 maanden worden maandelijks capita selecta uit de hematologie besproken door een staflid. Een belangrijk doel van deze bespreking is om de hematologen in opleiding telkens een historisch overzicht te geven van de belangrijke klinische studies uit het verleden, zodat zij huidige en toekomstige behandelstrategieën op waarde kunnen beoordelen.
 • Klinische researchbespreking
  Eens per twee weken worden de voorstellen voor nieuwe klinische onderzoeksprotocollen besproken in aanwezigheid van de gehele staf van de afdeling hematologie en relevante andere afdelingen (microbiologie/infectieziekten, radiotherapie, etc.). hematologie.  
 • Overig
  In samenspraak met de afdeling interne geneeskunde wordt geparticipeerd in de CAL/CAT, klinische demonstraties en 'prepare-to-read' besprekingen. 

Wetenschappelijke activiteiten
In het opleidingsprogramma is tijd gereserveerd voor het verrichten van klinisch wetenschappelijke activiteiten. Het doel is het schrijven van tenminste één publicatie, bij voorkeur de resultaten van een klinisch onderzoek betreffende meerdere patiënten. De afdeling Hematologie biedt mogelijkheden ter verdere verbreding en verdieping van kennis en ervaring in de klinische en experimentele hematologie in aansluiting op de opleiding voor het aandachtsgebied hematologie. Er zijn mogelijkheden om een periode als junior staflid werkzaam te zijn in de kliniek met vooral superviserende taken. Tevens zijn er mogelijkheden om een periode als junior staflid onderzoek te verrichten in de klinische of experimentele hematologie, veelal leidend tot een academische promotie.

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onderstaande personen:
Dr. P.A.W. te Boekhorst (opleider hematologie)
p.teboekhorst@erasmusmc.nl
Dr. N. Wlazlo (plaatsvervangend opleider hematologie)
n.wlazlo@erasmusmc.nl

Meer informatie over de afdeling Hematologie? 
Patiëntenzorg
Onderwijs 
Klinisch onderzoek en research

Erasmus Medisch Centrum

Erasmus MC: met meer dan 70 opleidingen een van de grootste medische opleidingscentra in Nederland.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

tel.: 010 70 40 704
website: http://www.erasmusmc.nl/nl-nl/onderwijs