Keuzestage Klinische farmacie Nierfalenpoli

Aanvang: 
30-01-2017
Duur: 
2 maanden
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Algemene beschrijving stage:
In een multidisciplinaire setting wordt door de ziekenhuisapotheker 2x per week poli gedaan voor patiënten met nierfalen. Hierbij wordt per patiënt een combinatie gedaan van medicatieverificatie, medicatiereview en wordt er een inschatting gemaakt van de mate van zelfmanagement van patiënten op medicatiegebied.

Werkzaamheden stage:
Voor de AIOS kan een stage passend binnen een specialisatiefase farmaceutische patiëntenzorg algemeen of specialisatiefase nierziekten worden georganiseerd. Hierbij wordt toegewerkt naar het zelfstandig doen van poli bij deze patiëntengroep en het uitvoeren van patiëntconsulten op de dialyse-afdeling.

Gevraagde competenties:

 • Communicatie
 • Samenwerking
 • Organisatie
 • Maatschappelijk handelen
 • Kennis en wetenschap
 • Professionaliteit

Show-and-tell

Evt. eerdere ervaringen:
Op te vragen bij opleider, begeleider en AIOS ziekenhuisfarmacie van het Catharina ziekenhuis.

Algemene beschrijving instelling:
De ziekenhuisapotheek van het Catharina Ziekenhuis oefent op enthousiaste wijze alle taken en functies van de ziekenhuisfarmacie uit. In een modern ingerichte apotheek zijn circa 150 medewerkers werkzaam die onderverdeeld zijn over de afdelingen Distrimed (distributie en medicatiebewaking), Bereidingen, Laboratorium en Bedrijfsbureau. De dienstverlening van de apotheek heeft een regionaal en landelijk karakter en richt zich op ziekenhuizen, psychiatrische instellingen en instellingen voor verpleeghuiszorg en gehandicaptenzorg. De apotheek werkt intensief samen met andere ziekenhuisapotheken van Santeon, een samenwerkingsverband van 6 topklinische ziekenhuizen verspreid over Nederland. De apotheek speelt een landelijke voortrekkersrol op het gebied van de kwaliteitszorg (sinds 1997 ISO-9001 gecertificeerd, sinds 2000 een GMP-z erkenning en sinds 2007 een operationeel medicatie Veiligheids Management Systeem). Er wordt voortvarend gewerkt aan de vernieuwing van de klinisch farmaceutische dienstverlening (o.a. individuele farmaceutische patientenzorg, elektronisch voorschrijven, medicatieveiligheid, robotisering). De ziekenhuisapotheek is door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) erkend als opleidingsapotheek voor de opleiding tot ziekenhuisapotheker. Momenteel wordt er met betrekking tot de opleiding samengewerkt met diverse andere ziekenhuisapotheken, zowel in Santeon verband als regionaal.
Meer informatie over de ziekenhuisapotheek staat op onze intranetpagina: https://ziekenhuisapotheek.catharinaziekenhuis.nl/

Beschrijving opleiding tot ziekenhuisapotheker:
De opleiding in het Catharina ziekenhuis is gebaseerd op ELOZ II en gaat uit van een concentrisch model. Dit houdt in, dat alle aandachtsgebieden binnen de ziekenhuisfarmacie (o.a. logistiek, bereidingen, laboratoriumonderzoek en management) gedurende de gehele opleiding meerdere keren gedurende langere tijd aan bod komen. De opleiding in het CZE wordt opgesplitst in vier hoofdonderdelen:

 • Apotheek
 • Centrale dagen en kliniek
 • Onderzoek en specialisatie
 • Projecten

Apotheek
Het onderdeel apotheek wordt opgedeeld in vier blokken te weten:

 1. Bereidingen
 2. Distributie en medicatiebewaking (Distrimed)
 3. Laboratorium apotheek
 4. Bedrijfsvoering en beheer

Tijdens het eerste jaar komt ieder blok, in een periode van drie maanden, aan bod. In het 2e/3e jaar komen deze blokken terug in perioden van een half jaar. Aan het eind van ieder blok voldoet de kandidaat in opleiding aan de leerdoelen en eindtermen zoals vastgesteld door ELOZ II. Om dit te bereiken zijn de leerdoelen van ieder blok uitgewerkt voor de lokale situatie in diverse opleidingsprogramma’s (laboratorium, bereidingen, distrimed en management en bedrijfsvoering).

Centrale dagen en kliniek
De centrale opleidingsdagen worden zoveel mogelijk gekoppeld aan de kliniek. De kandidaat in opleiding bespreekt de centrale dag voor (en zonodig na) met de ziekenhuisapotheker met het betreffende aandachtsgebied. De voorbereiding gaat gepaard met een klinische stage en/of klinisch vraagstuk. Waar mogelijk wordt een praktijkcasus van beperkte omvang uitgewerkt om de koppeling tussen apotheek/apotheker en kliniek te maken. De leerdoelen uit ELOZ II zijn leidend. Voor de klinische verdieping en verbreding is een aanvullend opleidingsprogramma opgesteld.

Sollicitatie en contact

Stagebegeleider: Marieke Kerskes

Email: marieke.kerskes@catharinaziekenhuis.nl
Telefoon: 040-2398795

Catharina Ziekenhuis

Op topniveau patiëntenzorg bieden, dat kan niet zomaar. Opleiding en scholing van onze specialisten en medewerkers is cruciaal. Wij bieden daarom een zeer uitgebreid scala aan opleidingen. Specialisaties binnen verschillende vakgebieden, stages, langdurige opleidingen en trainingen op het gebied van communicatie en computergebruik. In het Catharina Ziekenhuis kunt u (verder) leren en uzelf écht ontwikkelen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Catharina Ziekenhuis
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

tel.: 040 23 99 111
website: https://www.catharinaziekenhuis.nl/onderwijs-opleiding/paginas/850-onderwijsaanbod.html