Differentiatiestage Multiple sclerose Multiple Sclerose

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het Catharina Ziekenhuis (CZE) is het grootste niet-academisch opleidingsziekenhuis van Nederland. Het CZE verzorgd 22 medische vervolgopleidingen waaronder de deel-opleiding neurologie. Het CZE is een groot en modern topklinisch opleidingsziekenhuis dat opereert binnen het Santeon- en STZ-verband.

De afdeling neurologie van het CZE verzorgt sinds 2006 de deelopleiding neurologie. Het ziekenhuis heeft een MSRC-erkenning conform het kaderbesluit CCMS en het besluit neurologie voor maximaal één jaar van de opleiding neurologie. Daarnaast zijn er deelstages/keuzestages mogelijk. Op dit moment wordt de gecombineerde stage MS en cognitieve stoornissen aangeboden.

De deelopleiding neurologie in het CZE maakt deel uit van de Onderwijs en Opleiding Regio Zuid Oost Nederland (OOR ZON, http://www.oorzon.nl) en participeert in de opleiding neurologie van het Maastricht UMC+ (voorheen AZM).

De opleidersgroep neurologie in het CZE bestaat uit 9 neurologen. Elke neuroloog heeft één of meerdere aandachtsgebieden waarvan enkele aandachtsgebieden een speerpunt vormen. Daarnaast zijn twee consultenten (kinderneuroloog en neurochirurg) aanwezig. In de loop van 2018 zal de vakgroep door fusie zijn uitgebreid tot 15 neurologen.

Keuzestage MS

Multiple sclerose (MS) is de meest voorkomende neurologische aandoening op de jongvolwassen leeftijd leidend tot blijvende invaliditeit. MS kan een impact hebben op nagenoeg alle aspecten van het menselijk functioneren. Mede hierdoor is de zorg voor mensen met MS divers en complex waarbij een groot aantal disciplines betrokken zijn.

De laatste jaren hebben zich veel ontwikkelingen voorgedaan rondom de behandeling van MS. We zijn steeds beter in staat om de ziekte te remmen en soms zelfs tot stilstand te brengen. Daarnaast is de diagnostiek verfijnd en is er veel meer aandacht voor systematische effectiviteitsmonitoring van de ingestelde behandelingen.

De huidige behandelmogelijkheden hebben niet alleen een sterk therapeutisch effect, ze kunnen ook een negatief effect hebben in de vorm van ernstige bijwerkingen. Kennis en kunde van de behandelde arts zijn hierbij van groot belang. Dit is ook een van de redenen dat het behandelen en begeleiden van mensen met MS steeds meer binnen ziekenhuizen gecentraliseerd wordt waarbij slechts enkele neurologen die zich specifiek hierop bekwaamd hebben deze behandelingen uitvoeren.

De keuzestage MS binnen de afdeling neurologie van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven kan gecombineerd worden met de keuzestage Cognitieve Stoornissen of neuro-oncologie.

MS binnen het Catharina Ziekenhuis

De afdeling neurologie van het Catharina Ziekenhuis heeft een regionale en supraregionale functie binnen de zorg voor mensen met MS. Binnen de afdeling hebben twee neurologen zich specifiek bekwaamd op de MS zorg: L.R. Canta en dr. G.J.D. Hengstman. De afdeling beschikt verder over twee MS-verpleegkundigen en een research verpleegkundige. Op dit moment staan ongeveer 600 mensen met MS actief onder behandeling.

Alle geregistreerde behandelingen bij MS worden toegepast, inclusief behandeling met alemtuzumab, natalizumab en fampridine. Daarnaast is de afdeling veelal een van de eerste in Nederland om nieuwe therapieën toe te passen. De afdeling beschikt over haar eigen dagbehandelingsunit waar een deel van de behandelingen plaats vindt.

De afdeling is onderdeel van het Regionaal MS Centrum Oost-Brabant, een uniek samenwerkingsverband in Nederland waarbinnen de vier ziekenhuizen in Oost-Brabant (St-Anna Ziekenhuis in Geldrop, Elkerliek Ziekenhuis in Helmond, Ziekenhuis Bernhoven in Uden en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven) zeer nauw samenwerken op het gebied van MS. Ook het St-Jansgasthuis in Weert participeert in deze samenwerking. De afdeling neurologie van het Catharina Ziekenhuis is binnen het Regionaal MS Centrum Oost-Brabant de leidende factor.

De zorg voor mensen met MS in het Catharina Ziekenhuis kenmerkt zich doordat het sterk multidisciplinair georganiseerd is. Niet alleen intramuraal (samenwerking met revalidatiegeneeskunde, urologie, radiologie) maar vooral ook extramuraal. De afdeling is een leidende factor binnen het regionaal multidisciplinair zorgnetwerk Eindhoven-Veldhoven van MS Zorg Nederland. MS Zorg Nederland, een onafhankelijke organisatie met als doelstelling om de zorg voor mensen met MS te optimaliseren en toegankelijk te maken, is ook voortgekomen uit een initiatief van de afdeling. Dr G.J.D. Hengstman is voorzitter van het bestuur van de Stichting MS Zorg Nederland.

De keuzestage MS

De keuzestage MS wordt aangeboden aan AIOS die zich verder willen bekwamen in de behandeling en begeleiding van mensen met MS en andere demyeliniserende aandoeningen. De stage kent een duur van 6 maanden en kan eventueel gecombineerd worden met de keuzestage Cognitieve Stoornissen.

Onder dagelijks aanwezig supervisie, maar met een grote mate van zelfstandigheid, zal de AIOS verantwoordelijk zijn voor de zorg van mensen met MS, zowel in de diagnostische fase als in de begeleidingsfase. De primaire leerdoelen hierbij zijn:

  • adequaat kunnen diagnosticeren van de ziekte MS en andere demyeliniserende aandoeningen
  • differentiaal diagnostische overwegingen kennen bij verdenking MS
  • adequaat behandelplan kunnen opstellen bij MS en andere demyeliniserende aandoeningen
  • juiste indicatiestelling en gebruik weten van de diverse MS medicamenten
  • het kunnen toepassen van systematische effectiviteitsmonitoring bij MS behandelingen
  • zelfstandig MRI scans kunnen interpreteren in de diagnostische fase en de follow-up fase
  • kennis hebben van diverse andere medische en paramedische disciplines betrokken bij de zorg voor patiënten met MS
  • kennis hebben van de recente ontwikkelingen op het gebied van MS

Het grootste deel van de stage zal gevolgd worden op de polikliniek neurologie waarbij patiënten met verdenking of vraagstelling MS gezien zullen worden en patiënten met MS begeleid en behandeld zullen worden. Daarnaast zijn er externe meeloopdagen gepland waarbij de AIOS een dagdeel meekijkt bij andere intra- en extramurale disciplines betrokken bij de zorg voor mensen met MS. Denk hierbij aan op huisbezoek gaan met de MS-verpleegkundige, een meeloopdag met het MS-team in het revalidatiecentrum, een dagdeel meekijken bij een fysiotherapiepraktijk gespecialiseerd in MS, meekijken in een van de gespecialiseerde verpleeghuizen in Eindhoven om ook kennis op te doen van het ziektebeeld in de latere fase, et cetera.

Gedurende de stage is er uitgebreid aandacht voor onderwijs waarbij de AIOS uiteraard het regulier aangeboden onderwijs kan volgen maar waarbij tevens een specifieke basiscursus MS gegeven zal worden verdeeld over vier middagen. Indien wenselijk kan de AIOS  participeren in lopend wetenschappelijk onderzoek en/of eigen onderzoek initiëren.

Mogelijkheden parttime werken en combinatie met keuzestage Cognitieve Stoornissen

De omvang van de keuzestage MS is dusdanig dat deze parttime gevolgd kan worden waarbij uitgegaan wordt van drie tot vier dagen aanwezigheid per week. Voor AIOS die fulltime werken kan de keuzestage gecombineerd worden met de keuzestage Cognitieve Stoornissen of Neuro-oncologie.

Weekschema

Alle dagen wordt om 8:30 begonnen met de overdracht en radiologiebespreking. De werkdag eindigt veelal om 18:00 uur. Op maandag tussen de middag zijn referaten en patiëntendemonstraties gepland. Op maandag aan het einde van de middag vinden periodiek verschillende MDO’s plaats en casuistiekbespreking gericht op de algemene neurologie. Op de donderdagmiddag staat de MS bespreking gepland waarbij alle nieuwe patiënten en alle patiënten waarbij complexe beslissingen genomen moeten worden besproken worden. De doelstelling is dat gaandeweg de stage deze bespreking door de AIOS voorgezeten gaat worden.  Verder is de indeling van het weekschema enigszins flexibel afhankelijk van de wensen van de AIOS en de mogelijkheden van de afdeling en de eventuele combinatie met de keuzestage Cognitieve Stoornissen of neuro-oncologie.

Sollicitatie en contact

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de stagebegeleider Dr. G. Hengstman via het secretariaat neurologie (040-2397050) of per e-mail via gerald.hengstman@cze.nl.

Catharina Ziekenhuis

Op topniveau patiëntenzorg bieden, dat kan niet zomaar. Opleiding en scholing van onze specialisten en medewerkers is cruciaal. Wij bieden daarom een zeer uitgebreid scala aan opleidingen. Specialisaties binnen verschillende vakgebieden, stages, langdurige opleidingen en trainingen op het gebied van communicatie en computergebruik. In het Catharina Ziekenhuis kunt u (verder) leren en uzelf écht ontwikkelen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Catharina Ziekenhuis
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

tel.: 040 23 99 111
website: https://www.catharinaziekenhuis.nl/onderwijs-opleiding/paginas/850-onderwijsaanbod.html