Differentiatiestage Algemeen Management en supervisie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De profileringsstage Management en Supervisie biedt een uitstekende mogelijkheid om ruim kennis en praktijkervaring op te doen met het geven van supervisie aan de (jongere) ANIO’s en AIO’s en in de praktijk te zien en te leren hoe management en bestuur werkt binnen en buiten het ziekenhuis. De stage is vooral interessant voor de AIOS kindergeneeskunde die gaan werken in de algemene praktijk.

Wat maakt deze stage bijzonder?
Binnen onze vakgroep hebben twee kinderartsen een bijzonder ruime ervaring in management en besturen, zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Er is veel kennis en ervaring in de ontwikkelingen van de zorg en van de algemene financiele kaders en de relatie van die ontwikkelingen tot de Kindergeneeskunde. We delen onze expertise graag en bieden de kans om in een half jaar veel kennis op te doen op dit gebied. Naast een persoonlijke training zal je daarbij verschillende ziekenhuisbrede (medische staf) en afdelingsbrede (RVE) besprekingen bijwonen. Daarnaast heb je gesprekken met afdelingen als Financien en HRM en wordt geinformeerd over budgetbeheer. De profileringsstage Management en Supervisie is bij uitstek een stage die past aan het einde van je opleiding tot kinderarts. Als (beginnend) medisch specialist komen diverse managementtaken direct op je af. Actieve betrokkenheid bij de organisatie van de afdeling waar je gaat werken in relatie tot het grotere geheel zoals ziekenhuis en financiele kaders wordt zowel door het ziekenhuis als de vakgroep van je verwacht en geeist. Als ‘jonge klare kinderarts’ ben je daar in de opleiding tot kinderarts echter nog onvoldoende op voorbereid. Het tweede onderdeel van deze profileringsstage is ervaring op doen als klinisch supervisor van een afdeling en/of de polikliniek/SEH. Binnen een veilig leerklimaat leer je eindverantwoordelijk te zijn, natuurlijk met een groep van ervaren kinderartsen als achterwacht. Het leren superviseren van een afdeling (arts-assistenten, verpleging, patienten- doorstroom, paramedici) geeft je als beginnend medisch specialist daarmee een vliegende start. Er wordt aandacht besteed aan verschillende manieren van superviseren, je krijgt feedback en wordt gestimuleerd je bewust te zijn van je eigen rol. Hiermee kan supervisie meer coaching dan corrigeren worden en ontwikkel je een manier van superviseren die effectief is en bij je past.

De kinderartsbegeleiders van deze stage zijn dr. Hein Brackel (o.a. oud opleider en nu plaatsvervangend opleider, voorzitter Centrale Opleidingscommissie ziekenhuis, voormalig lid/voorzitter Concilium Pediatricum van NVK, lid/voorzitter BOLS ) en Edwin Knots (o.a. medisch manager kindergeneeskunde en voorzitter Vereniging Medische Staf –oud bestuurder NVK).

Doelstellingen onderdeel Management
Opbouwen van kennis en ontwikkelen van inzicht van het management van een vakgroep. Tevens ontdekken hoe de positie is van het vak Kindergeneeskunde binnen de contouren van een ziekenhuisbeleid en in relatie tot de gezondheidszorg in bredere zin. In overleg met de AIOS kunnen verschillende leerdoelen aan bod komen:
a. Management algemeen: managen van je persoonlijk leven en timemanagement, je profiel/rol/type van jou als persoon. Andere leerdoelen kunnen zijn: vergadertechniek, besluitvorming, onderhandelen, motiveren, conflictmanagement, presenteren, coaching, rol van interim-management, etc.
b. Financien: inzicht verkrijgen in de financiele aspecten van een ziekenhuis in het algemeen en de kindergeneeskunde in het bijzonder, inkomensstructuur van een ziekenhuis en de verdeling van budgetten, verschillen tussen werken binnen een maatschap en dienstverband, rol van de ziektenkostenverzekeraar, DBC/DOT, Beleid & Budget cyclus, etc.
c. Personeelsmanagement: welke rol speelt een dienst HRM in een ziekenhuis, wat is de rol van de AMS, etc.
d. Organisatie van de gezondheidszorg/ziekenhuis: hoe wordt de Gezondheidszorg op politiek en beroepsniveau gestuurd, welke rollen zijn er voor VWS, ZKV, Inspectie, KNMG, Orde, NVZ, NVK, CCMS, CP etc. NIAZ accreditatie, visitatie van de afdeling Kindergeneeskunde (opleiding/kwaliteit).

Er zal (audio-)literatuur besproken worden. Er wordt de mogelijkheid geboden om een congres/symposium bij te wonen op het gebied van management in de zorg. Naar aanleiding van de persoonlijke leerdoelen kan een literatuur studie worden gedaan die resulteert in een voordracht binnen de afdeling. De afdeling Financien en HRM worden bij de stage betrokken. Ontmoetingen met de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad, en evt. andere gremia binnen het ziekenhuis behoren tot de mogelijkheden. Besprekingen van het managementteam Kindergeneeskunde en de vakgroepsvergadering kinderartsen worden ingepland. Tijdens de stage wordt je gestimuleerd een project uit te voeren: Dit kan een theoretisch onderwerp zijn, gerelateerd aan management in de kindergeneeskunde of bijvoorbeeld een praktisch project gekoppeld aan de organisatie van de afdeling.

Doelstellingen onderdeel Supervisie
Supervisie geven over een afdeling met meerdere (para-)medici moet je leren. Welke manieren van supervisie zijn er en welke manier past bij jou. Je zal voornamelijk supervisie geven aan de artsassistenten werkzaam op de klinische afdelingen ‘vrouw moeder en kindunit’ en ‘Grote kinderen’ en daarnaast op de polikliniek/SEH. Naast de arts-assistenten en de co-assistenten is er ook regelmatig een semi-arts werkzaam. Er is altijd een superviserend kinderarts die jouw achterwacht is voor de patientenzorg en feedback geeft op jouw rol als supervisor. Daarnaast kies je zelf uit een van de kinderartsen een mentor die jou vertrouwenspersoon kan zijn. Jouw mentor zal tevens feedback van anderen verzamelen en terugkoppelen.

Er zijn structureel 3 AIOS-plaatsen in opleidingsaffiliatie met het AZM/MUMC (cluster: OORZON, opleider MUMC+: Dr. GJ. van Well). Het opleidingsdeel ‘algemeen ziekenhuis’ met een duur van nominaal 18 maanden wordt meestal in het begin van de opleiding gepland. Er vindt iedere 2-3 maanden opleidingsoverleg plaats binnen de ‘regionale opleidingsvergadering’ van het cluster. Naast inhoudelijke, organisatorische en sollicitatie-zaken wordt tevens de voortgang van individuele AIOS besproken ten behoeve van persoonlijke begeleiding en om de aansluiting tussen de stages zo goed mogelijk te laten verlopen.

De vakgroep Kindergeneeskunde Catharina Ziekenhuis speelde en speelt een voortrekkersrol in de modernisering van de opleiding Kindergeneeskunde. De AIOS wordt opgeleid volgens TOP 2020. Het opleidingsklimaat wordt door onze arts-assistenten als veilig en bijzonder ervaren. Alle A(N)IOS hebben een door hen zelf gekozen mentor die een belangrijke rol speelt in de persoonlijke coaching van de arts-assistent.

Opleiding en onderwijs worden door de vakgroep beschouwd als haar tweede kerntaak. Naast de directe supervisie en (persoonlijke) coaching van A(N)IOS, coassistenten en semi-artsen heeft het onderwijsweekrooster hierin een prominente rol. Hierin zijn opgenomen: overdrachten, multidisciplinaire besprekingen, specifieke besprekingen, de grote visite, het ochtendonderwijs (3x/week), het dinsdagmiddag heilig uur en de wekelijkse APLS/NLS-trainingen samen met de verpleging. Samen met het Maxima Medisch Centrum wordt de refereercyclus inhoud gegeven (6x/jaar). Eenmaal per jaar wordt door de vakgroep het inmiddels bekende ‘Concours Pediatrique’ georganiseerd. Een vakjury beoordeelt korte casuspresentaties waarbij A(N)IOS uit alle opleidingsklinieken uit de regio hun beste beentje voorzetten en een verhaal met een “twist” presenteren.

Vanuit het AZM/MUMC zijn steeds 2-4 co-assistenten en 1-2 semi-artsen binnen onze afdeling werkzaam. Naast de kinderartsen zijn de A(N)IOS nauw betrokken bij de begeleiding en coaching van deze aanstaande collegae (Co-ass coordinatoren: M.Eijkemans, V.v. Tellingen en T.Hendriks). Een SEH-AIOS is 3-4x per jaar gedurende 8-10 weken binnen de afdeling kindergeneeskunde werkzaam. Een groot deel van het jaar is er ook een HAIO werkzaam bij ons vanuit de huisartsenopleiding in Maastricht.

Sollicitatie en contact

Aantal stageplaatsen: 1 fte per stageperiode. Startdatum: in overleg.
Nadere informatie profileringsstage management en supervisie is te verkrijgen via de opleider, Selma Lavrijsen en/of via de stage-begeleiders.

Sollicitatie: schriftelijk of per email naar: Drs. SW. Lavrijsen, kinderarts-opleider, Afdeling Kindergeneeskunde, Catharina Ziekenhuis
Michelangelolaan 2, 5623 EJ Eindhoven of: postbus 1350, 5602 ZA Eindhoven
T: 040-2399111
F: 040-2396022
@: selma.lavrijsen@catharinaziekenhuis.nl

 

Catharina Ziekenhuis

Op topniveau patiëntenzorg bieden, dat kan niet zomaar. Opleiding en scholing van onze specialisten en medewerkers is cruciaal. Wij bieden daarom een zeer uitgebreid scala aan opleidingen. Specialisaties binnen verschillende vakgebieden, stages, langdurige opleidingen en trainingen op het gebied van communicatie en computergebruik. In het Catharina Ziekenhuis kunt u (verder) leren en uzelf écht ontwikkelen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Catharina Ziekenhuis
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

tel.: 040 23 99 111
website: https://www.catharinaziekenhuis.nl/onderwijs-opleiding/paginas/850-onderwijsaanbod.html