terug

Kinderrevalidatie

Etalagestage Kinderrevalidatie

Wat gaat de aios leren?

Bij Basalt Leiden zetten we ons graag in voor onze patiënten: kinderen, jongeren en volwassenen die medisch specialistische revalidatiezorg nodig hebben. Wij behoren tot de drie grootste revalidatiecentra van Nederland en zijn gevestigd op tien locaties in Den Haag, Delft, Gouda, Zoetermeer, Leiden en Alphen aan de Rijn. Jaarlijks behandelen we 5500 patiënten, waarvan 500 klinisch en 1700 kinderen en jongeren. Er wordt nauw samengewerkt met het LUMC. Verder lezen: www.basaltrevalidatie.nl
Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Kinderrevalidatie vormt een belangrijk aandeel binnen de revalidatie. In de kinderrevalidatie wordt het beloop van een aandoening niet alleen beïnvloed door het natuurlijke beloop maar ook door factoren als groei en ontwikkeling van een kind en de omgeving waarin het kind opgroeit. Basalt locatie Leiden heeft meerdere specialistische teams op de poliklinische afdeling kinderrevalidatie; Neuromusculaire Aandoeningen (NMA), Kinderen met Onverklaarde Lichamelijk Klachten (KOLK) en Developmental Coördination Disorder (DCD) zijn drie belangrijke doelgroepen. Deze stage is een unieke kans om je meer te verdiepen in deze aandoeningen en het beloop hiervan bij kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Je krijgt kennis van de diagnostiek en de diverse behandelmogelijkheden en bent in staat een adequaat behandelplan op te stellen. Je werkt in een specialistisch multidisciplinair team onder supervisie van kinderrevalidatieartsen met expertise in deze specifieke diagnosegroepen.

Op de afdeling kinderrevalidatie is, naast de AIOS die de keuzestage doet, vaak nog 1 AIOS aanwezig. In totaal werken er in het revalidatiecentrum op de andere afdelingen nog 2 arts-assistenten revalidatie in opleiding en meerdere arts-assistenten niet in opleiding.

Afhankelijk van je interesses ten aanzien van diagnosegroepen, biedt de stage veel ruimte voor individuele aanpassing van het programma. Aan het begin van de stage worden tijdens het startgesprek met de supervisor (en opleider) je individuele stage doelen besproken en daarmee een passende invulling voor je stage gepland. Deze doelen stel je voorafgaand aan je stage op en zijn afhankelijk van de opleiding, het opleidingsjaar en persoonlijke voorkeuren. De doelen worden halverwege de stage geëvalueerd en in het eindgesprek voor de laatste keer besproken.

Stage duur: 3-6 maanden, parttime is bespreekbaar.

Hoe ga ik leren?

Leerdoelen
Alle facetten van de revalidatie bij NMA, DCD en KOLK komen aan bod. Daarbij is er een zeer diverse populatie onder controle bij de poli algemeen, kinderen met cerebrale parese, NAH, en diverse genetische afwijkingen Het is een verdieping van de kennis en vaardigheden die reeds tijdens de reguliere kinderstage opgedaan zijn. Om deze keuzestage te kunnen volgen moet de AIOS zijn/haar reguliere kinderstage reeds doorlopen hebben.

 1. Medisch handelen
  - De AIOS is aan het einde van de keuzestage in staat om geheel zelfstandig een kind met NMA, DCD of KOLK in verschillende leeftijdsfasen in kaart te brengen en een behandelplan op te stellen met supervisie achteraf.
  - De AIOS stelt een adequaat voorschrift op voor orthesiologie bij Duchenne in verschillende fases voor diverse domeinen.
  - De AIOS interpreteert het neurologisch onderzoek bij een kind met DCD zelfstandig , hiervoor kent de AIOS het Touwen-onderzoek.
  - De AIOS heeft kennis van scoliose beleid en stelt zelfstandig met supervisie achteraf een adequate verwijsbrief op aan de orthopeed.
  - De AIOS kent het nut en de juiste trainingsmethodes bij kinderen met NMA.
  - De AIOS kent de kenmerken van nachtelijke hypoventilatie en stelt zelfstandig een adequate verwijsbrief op naar het centrum voor thuisbeademing. Daarnaast is de AIOS op de hoogte van airstacken: wat is het en hoe wordt het gedaan.
 2. Communicatie
  - De AIOS geeft kind en ouders op begrijpelijke manier uitleg over behandelplan en functionele prognose.
  - De AIOS geeft goede uitleg van de pijnprincipes aan kind en diens ouders.
 3. Samenwerking
  - De AIOS stelt een adequaat schoenvoorschrift op bij typische voetveranderingen en kan zo nodig verwijzen naar orthopeed voor voetoperaties.
  - De AIOS stuurt het KOLK-behandelteam aan middels de analyse die met behulp van het gevolgenmodel is gemaakt.
 4. Kennis en wetenschap
  - De AIOS heeft naast kennis van het beloop, de prognose en behandelmogelijkheden van NMA, DCD en KOLK ook kennis van de veel voorkomende co-morbiditeit.
  - De AIOS kent de verschillende fases van het beloop van Duchenne en is in staat voor elke fase een adequaat behandelplan op te stellen.
  - De AIOS weet welke wetenschappelijke onderzoeken er lopen naar de behandeling van Duchenne Spierdystrofie.
  - De AIOS is op de hoogte van en weet de uitslagen te interpreteren van klinimetrie bij de genoemde diagnosegroepen.
 5. Maatschappelijk handelen
  - De AIOS kent de belangrijkste ketenpartners, zoals oa CTB, Spierziekten Nederland en LUMC.
 6. Organisatie
  - De AIOS maakt een goede probleemanalyse aan de hand van het ICF-model, hierbij rekening houdend met co-morbiditeit en systeemfactoren.
  - De AIOS is op de hoogte van de verschillende mogelijkheden voor hulpmiddelen danwel aanpassingen voor kinderen met NMA met beperkingen op het gebied van mobiliteit, communicatie en/of persoonlijke verzorging.
 7. Professionaliteit
  - De AIOS is in staat de indicaties en contra-indicaties voor poliklinische pijnrevalidatie uit anamnese en lichamelijk onderzoek te destilleren.
  - De AIOS doet ervaring op in het werken met kinderen en hun ouders in de spreekkamer.
  - De AIOS informeert de patiënt (en diens ouders/verzorgers indien van toepassing) zelfstandig over het beloop van de aandoening/ziekte, het te verwachten functionele niveau en de te verwachten noodzakelijke hulpmiddelen en voorzieningen.
  - De AIOS kan uitleg geven aan betrokkenen over leerproblemen die bij Duchenne voor kunnen komen, problemen op school, de mogelijke gedragsproblemen en psychische problemen en kan naar de juiste behandelaar verwijzen.

Leermiddelen
Naast het reguliere polispreekuur en de poliklinische revalidatiebehandeling van de NMA, DCD en KOLK zijn er een aantal extra spreekuren waarin de AIOS zal participeren.
- NMZ-poli LUMC 2x per maand, multidisciplinair spreekuur samen met kinderneuroloog, kinderorthopeed en kinderarts
- MDO in het LUMC samen met klinisch genetica, kinderneuroloog en kinderarts, 4x per jaar
- Spreekuur met orthopeed, 1x per maand in het RRC
- Technisch spreekuur met orthopedisch schoenmaker en instrumentmaker, wekelijks

Daarnaast kan de AIOS:
- Aanwezig zijn bij de gehele observatie van een kind met DCD
- Aanwezig zijn bij de observatie van een kind met onverklaarde lichamelijke klachten
- Meekijken met therapie van een kind met NMA
- Onderzoeken naar leer/gedragsproblemen met psycholoog bijwonen

Rooster
Het rooster zal deels in overleg met de kandidaat worden samengesteld. Wij verzoeken geïnteresseerden om minimaal 3 maanden voor aanvang contact op te nemen.

Een voorbeeldrooster vindt u hieronder.

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Ochtend

Intake Poli

Team KOLK

Controle voor team DCD, NMA, KOLK

Kring NMA

Kring KOLK

Technisch spreekuur DCD

Administratie

Intake KOLK

Intake NMA

Technisch spreekuur

Intake en controle poli

Middag

Intake DCD

Administratie

Team KOLK

NMA spreekuur LUMC

Administratie

Controle voor team DCD

Team DCD

Team KOLK, DCD

Controle patiënten

Intake en controle poliAdministratie

Onderwijs
De AIOS neemt deel aan het lokaal onderwijs 1x per week (oa CAT-besprekingen, casuïstiek). De AIOS heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan het regionale onderwijs, 1 dag/maand. Dagelijks is er een generaal rapport waar de AIOS bij aanwezig zal zijn en actief aan deelneemt.

Kwaliteitsbeleid

Opleidingsindicator

Status

Digitaal portfolio

Aanwezig voor alle AIOS

Jaargesprek COC

ieder kwartaal

Opleidingsvergadering

Ieder kwartaal

Exitgesprekken

Operationeel

Skills lab

n.v.t.

Inwerkprogramma
De AIOS zal worden ingewerkt volgens het reguliere inwerkprogramma van de afdeling en het revalidatiecentrum gedurende 2 weken. Daarna zal, in overleg, gestart worden met het zelfstandig zien van patienten met daarbij supervisie.

Beoordeling en toetsing
- 3-6 KPB’s
- Voortgangsgesprek na 3 maanden
- Minimaal 1 CAT en casuspresentatie
- 360gr feedback is optioneel

Alle opleidingsonderdelen in deze instelling